Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 273

Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse 25. peatükiga järgmises sõnastuses:

25. peatükk
EUROOPA REISIINFO JA -LUBADE SÜSTEEMI RAKENDAMINE

§ 765. Juurdepääs Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemile

(1) Politsei- ja Piirivalveamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.09.2018, lk 1–71), artikli 8 lõikes 1 ja artikli 13 lõikes 1 nimetatud riiklik üksus.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 13 lõigetes 2 ja 4 nimetatud asutus, kellel on juurdepääs Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemile.

(3) Maksu- ja Tolliamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 13 lõikes 2 nimetatud asutus, kellel on juurdepääs Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemile.

(4) Kaitsepolitseiamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 13 lõikes 4 nimetatud asutus, kellel on juurdepääs Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemile.

§ 766. Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi keskse juurdepääsupunkti ülesanded ning õigus saada õiguskaitse eesmärgil Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmeid

(1) Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus oleva Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi keskse juurdepääsupunkti ülesanne on kontrollida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 50 lõike 2 kohaselt, kas selles artiklis sätestatud korras esitatud taotlus saada õiguskaitse eesmärgil Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi kesksüsteemi andmeid vastab selle määruse artiklis 52 sätestatud tingimustele, mille kohaselt on liikmesriigi määratud ametiasutusel õigus saada Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi kesksüsteemi andmeid.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Rahapesu Andmebüroo ning Välisluureamet on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 50 lõikes 1 nimetatud asutused, kellel on õigus taotleda Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus olevalt Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi keskselt juurdepääsupunktilt terroriakti või muu raske kuriteo ennetamiseks, avastamiseks või uurimiseks päringu tegemist andmete saamiseks Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi kesksüsteemist ning saada selle määruse artikli 52 lõikes 4 sätestatud andmeid.

(3) Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmeid tohib töödelda üksnes kriminaalmenetluse seadustiku § 12619 lõikes 2 nimetatud kuriteo ennetamiseks, tõkestamiseks, avastamiseks ja menetlemiseks, sellise kuriteoga seotud kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ning korrarikkumise kõrvaldamiseks.

§ 767. Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmetega tutvumine, nende parandamine, täiendamine ja kustutamine ning nende töötlemise piiramine

(1) Kolmanda riigi kodanik võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 64 alusel Politsei- ja Piirivalveametile taotluse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmetega tutvumiseks, oma andmete parandamiseks, täiendamiseks ja kustutamiseks või nende töötlemise piiramiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud taotluse vaatab Politsei- ja Piirivalveamet läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artiklis 64 sätestatud korras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud taotluse kohta tehtud otsuse peale võib kolmanda riigi kodanik esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.”;

2) seadust täiendatakse 26. peatükiga järgmises sõnastuses:

26. peatükk
JUURDEPÄÄS ÜHISELE ISIKUANDMETE HOIDLALE

§ 768. Juurdepääs ühisele isikuandmete hoidlale isikusamasuse tuvastamise eesmärgil

(1) Politsei- ja Piirivalveametil, Kaitsepolitseiametil ning Maksu- ja Tolliametil on õigus teha päring ühisesse isikuandmete hoidlasse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/817, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik piiride ja viisade valdkonnas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2016/399, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1726 ja (EL) 2018/1861 ning nõukogu otsuseid 2004/512/EÜ ja 2008/633/JSK (ELT L 135, 22.05.2019, lk 27–84), artikli 20 lõikes 1 sätestatud juhul ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/818, millega luuakse ELi infosüsteemide koostalitlusvõime raamistik politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga ja rände valdkonnas ning muudetakse määrusi (EL) 2018/1726, (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/816 (ELT L 135, 22.05.2019, lk 85–135), artikli 20 lõikes 1 sätestatud juhul Euroopa Liidu kodaniku seaduses, isikut tõendavate dokumentide seaduses, korrakaitseseaduses, kriminaalmenetluse seadustikus, riigipiiri seaduses, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses, välismaalaste seaduses ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses sätestatud menetlustes ning nendes seadustes ettenähtud tingimustel ja korras.

(2) Politsei- ja Piirivalveametil ning Kaitsepolitseiametil on õigus teha päring ühisesse isikuandmete hoidlasse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/817 artikli 20 lõikes 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/818 artikli 20 lõikes 4 sätestatud juhtudel korrakaitseseaduses ja kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud tingimustel ja korras.”;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) seaduse 3. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Piirikontrolli andmekogu andmete säilitamise tähtaeg

Piirikontrolli andmekogu andmeid säilitatakse kõige kauem kümme aastat. Andmete säilitamise täpsemad tähtajad sätestatakse andmekogu põhimääruses.”;

5) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Politsei taktikalise juhtimise andmekogu andmeid säilitatakse kõige kauem kümme aastat. Andmete säilitamise täpsemad tähtajad sätestatakse andmekogu põhimääruses.”;

6) paragrahvi 251 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, andmete säilitamise tähtajad”.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikku täiendatakse 34. peatükiga järgmises sõnastuses:

34. peatükk
EUROOPA REISIINFO JA -LUBADE SÜSTEEMI ANDMED

§ 12620. Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmete töötlemine

(1) Menetleja võib taotleda päringu tegemist Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi keskselt juurdepääsupunktilt andmete saamiseks Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemist, kui see on vajalik kriminaalmenetluse eesmärgi saavutamiseks.

(2) Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi andmeid on lubatud töödelda üksnes käesoleva seadustiku § 4896 lõike 1 punktides 1–21 ja 23–32 nimetatud kuriteo puhul.”.

§ 3.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 2. peatüki 1. jagu täiendatakse 11. jaotisega järgmises sõnastuses:

11. jaotis
Reisiluba

§ 452. Reisiluba

(1) Reisiluba on otsus, mis on tehtud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1240, millega luuakse Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 1077/2011, (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/1624 ja (EL) 2017/2226 (ELT L 236, 19.09.2018, lk 1–71), ning mis on nõutav selleks, et selle määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud kolmanda riigi kodanik vastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.03.2016, lk 1–52), artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud sisenemise nõuetele.

(2) Käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 3 või 4 sätestatud seaduslikul alusel Eestisse saabumiseks peab välismaalasel olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kehtiv reisiluba.

(3) Reisiluba ei anna õigust Eestisse siseneda või Eestis viibida.

(4) Reisiloa menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet ning reisiloa võib anda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 alusel.

§ 453. Reisiloa andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsuse vaidlustamine

(1) Reisiloa andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsuse peale võib 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemise päevast arvates esitada vaide Politsei- ja Piirivalveametile.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse peale võib esitada kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras tingimusel, et isik on enne esitanud vaide Politsei- ja Piirivalveametile ning see on tagastatud, osaliselt rahuldatud või jäetud rahuldamata või tähtajaks lahendamata.

(3) Reisiloa andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise või tühistamise otsuse vaidlustamise korra, avalduse vormi ning avalduses esitatavate andmete ja avaldusele lisatavate tõendite loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 87 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vabariigi Valitsus võib otsustada viisanõudest loobumise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1806, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (ELT L 303, 28.11.2018, lk 39–58).”;

3) paragrahvi 101 lõike 3 punkti 5 ja § 224 lõiget 13 täiendatakse pärast sõna „iduettevõtte” sõnadega „või kasvuettevõtte”;

4) seaduse 6. peatükki täiendatakse §-ga 2971 järgmises sõnastuses:

§ 2971. Migratsioonijärelevalve andmekogu

(1) Valdkonna eest vastutav minister asutab migratsioonijärelevalve andmekogu, mille eesmärk on tagada avalik kord ja riigi julgeolek välismaalase Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise ja töötamise ning Eestist eemalviibimise asjaolude üle riikliku järelevalve teostamise kaudu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu pidamise eesmärgi täitmiseks töödeldakse välismaalase Eestis ajutise viibimise, Eestis elamise ja töötamise ning Eestist eemalviibimise asjaolude kohta riiklikus järelevalves kogutud andmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruses sätestatakse:
1) andmekogu pidamise kord;
2) andmekogusse kantavate andmete täpne koosseis;
3) andmeandjad ja nendelt saadavad andmed;
4) andmekogudevaheline andmevahetus;
5) vastutava töötleja ülesanded;
6) volitatud töötleja ja tema ülesanded;
7) andmetele juurdepääsu ja andmete väljastamise kord;
8) muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogusse kantakse:
1) välismaalasega seotud andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sugu, sünnikoht, kodakondsus, rahvus, kontaktandmed, elukohaandmed, viisa, elamisloa, elamisõiguse või muud staatusega seotud andmed ning isikut tõendavate dokumentidega seotud andmed;
2) välismaalase ja tema kutsuja või muu isiku, kelle juurde välismaalane tuleb, riskiprofiiliga seotud andmed;
3) välismaalase kutsujaga või muu isikuga, kelle juurde välismaalane tuleb, seotud andmed – nimi, registri- või isikukood, sünniaeg, sugu, kontaktandmed ja elukohaandmed ning esindusõiguse andmed;
4) migratsioonijärelevalve teostamisega seotud teenistuja andmed;
5) migratsioonijärelevalve tööülesande täitmisega seotud andmed.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu andmeid säilitatakse kõige kauem 15 aastat. Andmete säilitamise tähtajad täpsustatakse andmekategooriate kaupa andmekogu põhimääruses.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmekogu andmed on juurdepääsupiiranguga ja tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.”;

5) paragrahvi 30914 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikest 1 tuleneva õiguse Eestis ajutiselt viibida võib põhjendatud vajadusel vormistada pikaajalise viisana Politsei- ja Piirivalveametis.”;

6) normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikide vahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) (ELT L 218, 13.08.2008, lk 60–81); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.09.2009, lk 1–58); nõukogu otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud asutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja teiste raskete kuritegude ärahoidmise, avastamise ja uurimise eesmärgil (ELT L 218, 13.08.2008, lk 129); nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.03.2001, lk 1–7);”.

§ 4.  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „ja teise Schengeni konventsiooni” sõnadega „ning teise Schengeni konventsiooni ja Euroopa Liidu”;

2) paragrahvi 68 punktis 1 asendatakse sõnad „või Schengeni konventsiooni” sõnadega „või teisest Schengeni konventsiooni või Euroopa Liidu”;

3) paragrahvi 68 punkti 9, § 74 lõiget 42, § 76 lõiget 3, § 14 lõikeid 2 ja 6, § 17 lõiget 3, § 272, § 32 lõiget 3, § 331 lõike 5 punkte 2–4 ja § 3316 lõike 5 punkte 2–4 täiendatakse pärast sõna „konventsiooni” sõnadega „või Euroopa Liidu”;

4) paragrahvi 75 lõiget 2, § 32 lõiget 12, § 321 lõiget 2 ja § 3316 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „konventsiooni” sõnadega „ja Euroopa Liidu”;

5) paragrahvi 32 lõikes 1 ja lõike 11 esimeses lauses asendatakse sõnad „Schengeni konventsiooniga ühinenud riigi” sõnadega „Schengeni konventsiooni või Euroopa Liidu liikmesriigi”;

6) paragrahvi 331 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „konventsiooni” sõnadega „ega Euroopa Liidu”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1, § 2 ja § 3 punkt 1 jõustuvad kuupäeval, mille Euroopa Komisjon määrab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 artikli 88 lõike 1 alusel vastu võetud otsuses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi kasutusele võtmiseks.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub kuupäeval, mille Euroopa Komisjon määrab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/817 artikli 72 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/818 artikli 68 lõike 3 kohaselt rakendusaktiga.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json