Teksti suurus:

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 274

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Liidu suunistega riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1‒97)” tekstiosaga „suunistega põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades antava riigiabi kohta (ELT C 485, 21.12.2022, lk 1–90)”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75)” tekstiosaga „2022/2472, millega tunnistatakse teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12.2022, lk 1‒81)”;

4) paragrahvi 3 lõigetes 21 ja 3, § 10 lõigetes 1 ja 3 ning § 451 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014” tekstiosaga „2022/2472”;

5) seaduse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 34 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 12 lõikes 2 sätestatud nõuetele”;

7) paragrahvi 39 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 451 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 9 lõike 2 punktis c ja lõikes 3 ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktis c ja punktis 129 nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral sisestab riigiabi andja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 III lisas ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktides b ja c” tekstiosaga „Komisjoni määruse (EL) 2022/2472 artikli 9 lõike 1 punktis c ja lõikes 2 ning riigiabi suuniste punkti 112 alapunktis c ja punktis 113 nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral sisestab riigiabi andja komisjoni määruse (EL) 2022/2472 III lisas ning riigiabi suuniste punkti 112 alapunktides b ja c”.

§ 2.  Kalandusturu korraldamise seaduse muutmine

Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „nr 1388/2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 369, 24.12.2014, lk 37–63)” tekstiosaga „2022/2473, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12.2022, lk 82–139)”;

2) paragrahvi 57 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „nr 1388/2014” tekstiosaga „2022/2473”.

§ 3.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „nr 1388/2014, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 369, 24.12.2014, lk 37–63), artikli 45” tekstiosaga „2022/2473, millega tunnistatakse teatavat liiki abi kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12.2022, lk 82–139), artikli 56”;

2) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 1 lõikes 3” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2473 artikli 1 lõikes 5”;

3) paragrahvi 13 lõikest 31 jäetakse välja tekstiosa „või komisjoni määruse (EL) nr 1388/2014 artikli 3 lõike 5 tähenduses”.

§ 4.  Veterinaarseaduse muutmine

Veterinaarseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artiklit 26” tekstiosaga „komisjoni määruse (EL) 2022/2472, millega tunnistatakse teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12. 2022, lk 1‒81), artiklit 26”;

2) paragrahvi 68 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5” tekstiosaga „2022/2472 artikli 1 lõikes 4”.

§ 5.  Rakendussäte

Käesoleva seaduse § 1 punkte 2–4 ja 8 ning §-e 2–4 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2023. aasta 1. jaanuarist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json