Teksti suurus:

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 8

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 277

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmine

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Represseerituks loetakse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku laps, kes sündis:
1) vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku ajal;
2) pärast vanema vabanemist kuni ajani, mil vanemale anti luba Eestisse naasmiseks;
3) viie aasta jooksul käesoleva lõike punktis 2 nimetatud Eestisse naasmise loa saamisest alates, ilma et vanem oleks Eestisse naasnud või
4) pärast käesoleva lõike punktis 3 nimetatud tähtaega, kui tema vanemal ei olnud võimalik mõjuval põhjusel Eestisse naasta.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tingimustele vastavatel isikutel on õigus taotleda represseeritu staatust tähtajatult käesoleva seaduse jõustumisest alates sõltumata sellest, kas nad on varem vastava taotluse esitanud.

(22) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tingimustele vastavatel isikutel on käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud toetuse ja soodustuste saamise õigus ning 4. peatükis sätestatud pensioniõigus alates nende represseerituks tunnistamisest.”;

3) paragrahvi 12 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 2 lõikes 2” tekstiosaga „§ 2 lõike 2 punktides 1 ja 2”;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustele vastava isiku vanema asumisel või kinnipidamiskohas oleku aeg kuni ajani, mil § 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud tingimustele vastavale isikule anti luba Eestisse naasmiseks, kolmekordselt.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json