Teksti suurus:

Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.03.2023, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2023 otsus nr 278

Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eesti Haigekassa nimetamine Tervisekassaks)

Vastu võetud 22.02.2023

§ 1.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkirjas asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolev seadus sätestab Tervisekassa eesmärgi, ülesanded, pädevuse, õigusliku seisundi, tegevuse alused ja organid.”;

3) seaduses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõiget 22 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud eesmärkidel võib andmetöötlust läbi viia automatiseeritult.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 7, § 6 tekstis ja § 12 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”;

6) seadust täiendatakse §-dega 485 ja 486 järgmises sõnastuses:

§ 485. Eesti Haigekassa nime muutmine Tervisekassaks

Alates 2023. aasta 1. aprillist loetakse kehtivates õigusaktides kuni vastava muudatuse tegemiseni sõnad „Eesti Haigekassa” asendatuks sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 486. Käesoleva seaduse § 2 lõike 22 rakendamine

Käesoleva seaduse § 2 lõikes 22 nimetatud automatiseeritud andmetöötlust võib rakendada tehnilise lahenduse valmimisel.”.

§ 2.  Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmine

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse § 8 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”.

§ 3.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõikes 1 ja § 194 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 4.  Kohtuekspertiisiseaduse muutmine

Kohtuekspertiisiseaduse § 2711 lõike 21 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 5.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 251 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”;

2) paragrahvi 29 punktis 14 asendatakse sõna „Haigekassale” sõnaga „Tervisekassale”.

§ 6.  Meditsiiniseadme seaduse muutmine

Meditsiiniseadme seaduse § 29 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 7.  Meretöö seaduse muutmine

Meretöö seaduse § 32 lõigetes 7 ja 8 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 8.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõikes 51, § 18 lõike 1 punktis 3 ning § 42 lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 9.  Psühhiaatrilise abi seaduse muutmine

Psühhiaatrilise abi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõna „haigekassaga” sõnaga „Tervisekassaga”;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 ning § 19 lõigetes 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 10.  Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse muutmine

Psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (RT I, 10.10.2022, 1) § 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 11.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 12.  Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse muutmine

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduses asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 13.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravikindlustuse kindlustusandja on Tervisekassa.”;

2) seaduses, välja arvatud §-s 89, asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

3) paragrahvi 25 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 14.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9914 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kindlustusjuhtumi toimumise korral on kahju hüvitamise kohustus Tervisekassal käesolevas seaduses sätestatud alustel ja ulatuses.”;

3) seaduses asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 15.  Riigi Teataja seaduse muutmine

Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 4 punktis 12 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 16.  Riigivastutuse seaduse muutmine

Riigivastutuse seaduse § 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 17.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 11 lõikes 1 ja §-s 121 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 18.  Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine

Surma põhjuse tuvastamise seaduse § 28 lõigetes 1, 3 ja 4, § 29 lõikes 2 ning § 30 lõikes 2 asendatakse läbivalt sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 19.  Tartu Ülikooli seaduse muutmine

Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõigetes 1, 4, 5 ja 7 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 20.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, välja arvatud § 65 lõikes 3, § 666 lõigetes 4 ja 5, §-s 667 ning § 669 pealkirjas, asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa” vastavas käändes.

§ 21.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 29 lõikes 9 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 22.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 23.  Vereseaduse muutmine

Vereseaduse § 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 24.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduse § 120 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna „haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 25.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduse § 14 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „Eesti Haigekassa” sõnaga „Tervisekassa”.

§ 26.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. aprillil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json