Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2017, 4

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 06.04.2017 nr 31

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Taotleja” sõnadega „Mittetulundusühingu ja metsaühistu”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „pikkune” tekstiosaga „, välja arvatud § 3 lõikes 2 sätestatud juhul”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „lisas 1 esitatud vormi kohase kinnituskirjaga”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Metsaühistu võib taotleda toetust § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi kuuluva reguleeriva võrguga seotud tegevuste kohta, kui need viiakse vähemalt 70 protsendi ulatuses ellu metsamaal.”;

5) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 11 lõiked 5–61 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kokku on 520 000 eurot arengukava programmiperioodil.

(6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kokku on 60 000 eurot arengukava programmiperioodil.

(61) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõigi tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot arengukava programmiperioodil.”;

7) paragrahvi 12 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „1. septembriks” tekstiosaga „1. augustiks”;

8) paragrahvi 14 punktis 11 asendatakse tekstiosa „omavalitsusüksuse õiend selle kohta, et” tekstiosaga „omavalitsuse üksuse õiend selle kohta, et ehitatav,”;

9) paragrahvi 14 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) teave § 11 lõikes 9 sätestatud nõudele vastavuse kohta.”;

11) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja peab vastama § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

(2) Toetuse saaja viib tegevuse ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

(3) Lisaks lõikes 2 sätestatud kohustusele tagab toetuse saaja kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu puhul selle maa-ala sihtotstarbe ning juurdepääsutee investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti, sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.”;

12) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Toetuse saaja muud kohustused

(1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas tagab võimaluse viibida kinnisasjal, millel investeeringuobjekt paikneb, toetuse saaja ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud, ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud vara kohapeal;
2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
4) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
5) eristab selgelt oma raamatupidamises toetusega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid määratud tähtaja jooksul;
6) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
7) hooldab keskkonnarajatisena rajatud tuuletõkkeribale istutatud metsataimi ja metsataimede hävimise korral asendama need uutega;
8) tagab investeeringuobjekti nõuetekohase hooldustööde tegemise maaparandusseaduse kohaselt.

(2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 4 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja muud kohustused:
1) esitada investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) tagada toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus ja kulude abikõlblikkus;
3) teavitada oma ettevõtjast liikmeid saadud vähese tähtsusega abi suurusest;
4) tagada uuendustööde päeviku täitmine, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht ja töö tegemise aeg, kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamise kohta;
5) esitada hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal dokumendi ärakiri ehitise kasutamisele võtmise kohta, kui toetatavaks tegevuseks on kuivendussüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine.”;

13) paragrahvi 20 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse §-ga 24 järgmises sõnastuses:

§ 24. Rakendussäte

Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mida tehakse maal, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json