Teksti suurus:

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” ja siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2018, 1

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” ja siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.04.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 19 lõike 1 ja riigipiiri seaduse § 84 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 20. detsembri 2007. aasta määrust nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus” täiendatakse §-ga 102 järgmises sõnastuses:

§ 102. Andmevahetus

Andmekogu vahetab andmeid piiriületuse ootejärjekorra andmekoguga.”.

§ 2.   Siseministri 11. augusti 2010. aasta määruses nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu vahetab andmeid piirikontrolli andmekoguga.

(3) Andmekogu esitab päringuid ja saab andmeid liiklusregistrist.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed muu isiku kohta, kes ei ole sõiduki juht ja keda sõidukiga transporditakse, võib kanda andmekogusse juhul, kui isik soovib kasutada automaatset piirikontrollisüsteemi.

(4) Automaatse piirikontrollisüsteemi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks kantakse andmekogusse isiku foto ja näokujutis.

(5) Automaatse piirikontrollisüsteemi kasutamisel kantakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmete andmekogusse sõiduki kohta järgmised andmed:
1) tehasetähis (VIN-kood);
2) registreerimistunnistuse number;
3) esmase registreerimise kuupäev;
4) mark;
5) kaubanduslik nimetus;
6) värvus.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Sõidukikategooriad ja piiriületuse põhjused, mille alusel piiriületuse järjekorda peetakse

(1) Piiriületuse ootejärjekorra korraldamisel võib sõidukite ootejärjekorda pidada järgmiste sõidukikategooriate kaupa:
1) mootorratas;
2) sõiduauto;
3) veoauto;
4) buss.

(2) Eraldi ootejärjekorda võib pidada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud sõidukitele, mis veavad kaupa, ja lõikes 1 nimetatud sõidukitele lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.03.2016, lk 1–52), toodud põhimõttest eristada Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud kolmandate riikide kodanikest.”;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva määruse § 8 lõigetes 3–5 nimetatud andmed kustutatakse andmekogust pärast töötlemist viivitamata, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul andmete andmekogusse kandmisest.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json