Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2023, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.04.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 132 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „jäätmeseaduse §-s 120, 1201 või 126“ tekstiosaga „jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 126 või 1264“;

2) paragrahvi 5 lõiget 8 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu.“;

3) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.“;

4) paragrahvi 6 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal“ tekstiosaga „selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA e‑teenuse keskkonna kaudu“;

6) paragrahvi 8 lõiked 2, 3 ja 6 ning § 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„(8) kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave selle kohta, kas taotleja raamatupidamise arvestus toimub tekke- või kassapõhiselt.“;

8) paragrahvi 15 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ning § 17 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „PRIA-le“ tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le“;

9) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 10, lõiked 6 ja 7 ning § 17 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“ muutmine

Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määrust nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda juriidiline isik või seltsing (edaspidi koos taotleja), kes on:
1) toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 1 punkti 1 tähenduses;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29) alusel registreeritud nimetusega toodet tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjate rühm;
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008 (ELT L 130, 17.05.2019, lk 1–54), alusel registreeritud nimetusega toodet tootvaid ettevõtjaid ühendav tootjate rühm;
4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.06.2018, lk 1–92), alusel mahepõllumajanduslikult toodetud toodete põllumajandustootjaid või ‑töötlejaid ühendav tootjate rühm.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud toidukvaliteedikava puhul võib ühte ettevõtjat käsitada tootjate rühmana, kui ta on ainus ettevõtja, kes lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud toidukvaliteedikava alusel registreeritud nimetusega toodet toodab.“;

3) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui toetatav tegevus on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 alusel kehtestatud toidukvaliteedikava alusel toodetud toote tutvustamisele, peab teabematerjalil olema sama määruse artiklis 33 sätestatud logo.“;

4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ja toetatava tegevuse plaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).“;

5) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Nõuded taotlusele“;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui taotleja tegutseb seltsingu vormis, esitab ta koos taotlusega seltsingulepingu ärakirja.“;

8) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest“ tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil“;

9) paragrahvi 15 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja § 161 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „PRIA-le“ tekstiosaga „elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le“;

10) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 9 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 15 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) PRIA koostab tööajatabeli vormi ja avaldab selle oma veebilehel.“;

12) paragrahvi 161 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json