Teksti suurus:

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2023, 2

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

Vastu võetud 09.09.2015 nr 3
RT I, 11.09.2015, 4
jõustumine 14.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2017RT I, 15.08.2017, 118.08.2017
22.08.2018RT I, 24.08.2018, 327.08.2018
22.05.2019RT I, 28.05.2019, 231.05.2019
28.05.2020RT I, 29.05.2020, 1101.06.2020
09.07.2020RT I, 11.07.2020, 114.07.2020
05.03.2021RT I, 11.03.2021, 214.03.2021
25.05.2021RT I, 28.05.2021, 2131.05.2021
28.04.2022RT I, 30.04.2022, 1003.05.2022
04.04.2023RT I, 11.04.2023, 114.04.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 16 „Koostöö” tegevuse liigi „Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine” raames antava lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete (edaspidi koos toode) turustamisvõimaluste arendamise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) artikli 3 tähenduses, kui toetatakse mittepõllumajandustoodete turustamisvõimaluste arendamist.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda järgmised isikud (edaspidi koos taotleja):
[RT I, 30.04.2022, 10 - jõust. 03.05.2022]
  1) põllumajandusliku majandustegevusega tegelev ettevõtja äriseadustiku tähenduses, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 4000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  2) mittetulundusühing või tulundusühistu, kes on põllumajanduse, toidutootmise või toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsenud vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on põllumajandustoodete või toidu turustamisvõimaluste arendamine või toidukultuuri või maaturismi edendamine.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (2) Kui taotleja on ettevõtja, peab ta projekti kaasama veel vähemalt ühe lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastava ettevõtja, ja kui taotleja on mittetulundusühing või tulundusühistu, peab ta projekti kaasama veel vähemalt kaks lõike 1 punktis 1 sätestatud nõuetele vastavat ettevõtjat, sõlmides selleks asjakohase § 9 lõikes 4 sätestatud andmeid sisaldava lepingu.
[RT I, 30.04.2022, 10 - jõust. 03.05.2022]

  (3) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (4) Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, tarbijakaitseseaduse §-s 68, 69 või 70, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 126 või 1264, toiduseaduse §-s 531, 522, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 või karistusseadustiku §-s 522, 551, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest.
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (5) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (6) Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (7) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (8) Taotleja ei või toetust taotleda, kui ta on varem saanud toetust § 4 lõikes 3 nimetatud projekti kohta, mis ei ole taotluse esitamise ajaks ellu viidud.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (9) Kui äriühingust taotleja või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud äriühingu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille äriregistrile esitamise tähtpäevad on möödunud.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (10) Kui füüsilisest isikust ettevõtja või lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud füüsilisest isikust ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta ei ole tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) esitatud ja nimetatud tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kohta esitatud andmed.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda sellise projekti elluviimiseks, mille eesmärk on arendada lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu toodete turustamisvõimalusi ja mis peab olema ellu viidud hiljemalt 2025. aasta 30. juunil. Projekti elluviimisel toetatakse üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil toimuvaid tegevusi.
[RT I, 30.04.2022, 10 - jõust. 03.05.2022]

  (2) Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu turustamisel ei ole tootja ja lõpptarbija vahel rohkem kui üks vahendaja või toote tootmine, töötlemine ja lõpptarbijale müük toimub 255 kilomeetri raadiuses.

  (3) Projekti elluviimisel on toetatavad järgmised tegevused:
  1) toodete turustamiseks vajaliku seadme ning sisseseade ostmine ja paigaldamine;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  2) toodete turustamiseks vajaliku lao- või müügipinna üürimine või rentimine;
  3) toodete turustamiseks ja teavitus- ja müügiedendustegevuste elluviimiseks vajaliku välitelgi ostmine, üürimine või rentimine;
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]
  4) toodete turustamiseks vajaliku lao- või müügipinna parendamine;
  5) toodete turustamiseks vajaliku, liiklusseaduse § 2 punktis 9 nimetatud haagise ostmine või üürimine või rentimine;
  6) toodete turustamiseks vajaliku tarkvaralahenduse või selle litsentsi või kasutusõiguse ostmine;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  7) toetatavate tegevuste elluviimisega seotud mootorsõiduki kasutamise kulud;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  8) toetatavate tegevuste elluviimise eesmärgil transporditeenuse ostmine;
  9) projekti tutvustavad teavitus- ja müügiedendustegevused.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (4) Projekti tutvustavate teavitus- ja müügiedendustegevuste puhul on toetatavad tegevused sellise teabe levitamine ja ürituste korraldamine ning nendel osalemine, mille eesmärk on suurendada üldsuse teadlikkust lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude kaudu turustatavatest toodetest.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (5) Koos lõigetes 3 ja 4 sätestatud tegevustega võib toetust taotleda ka projekti elluviimiseks vajaminevate haldamise ja projekti juhtimisega seotud kulude kohta.

  (6) Toetatavate tegevuste elluviimist ei või alustada varem ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning projekti tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

  (7) Parendatav lao- või müügipind peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud teenuse, materiaalse või immateriaalse vara käibemaksuta maksumus või selle rendi või üüri käibemaksuta maksumus ja tegevuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) [Kehtetu - RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (3) Projekti haldamise abikõlblikud kulud on:
  1) bürootarvete ostmise kulud;
  2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;
  3) riistvara ja selle kasutamiseks vajaliku tarkvara, sealhulgas kontoritehnika ostmise kulu ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja remondikulu;
  4) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee-, elektri- ja ruumide koristamise kulu;
  5) kontoriruumide üür;
  6) valveteenuse kulud;
  7) raamatupidamisteenuse ostmise kulu.

  (4) Projekti juhtimisega seotud abikõlblikud kulud on asjakohase pädevusega projektijuhi töötasu või lepingujärgne tasu ja sellelt arvestatud maksud, sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik kogumispension, töötuskindlustusmakse ning puhkusetasu.
[RT I, 29.05.2020, 11 - jõust. 01.06.2020]

  (5) [Kehtetu - RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (6) Paragrahvi 4 lõike 3 punktides 1 ja 5 nimetatud kasutatud seadme või haagise ostmine loetakse abikõlblikuks, kui seade või haagis ei ole taotluse esitamise hetkeks vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme või haagise hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või haagise hinnast madalam.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (7) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ning toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (8) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
  4) lao- ja müügipindade ostmise kulud;
  5) notaritasu;
  6) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  7) muud kulud, mis ei ole projekti elluviimisega otseselt seotud;
  8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  9) lõikes 4 nimetatud projektijuhi töötasu või lepingujärgne tasu, mis ületab Statistikaameti andmete kohase Eesti eelnenud kalendriaasta ühe töötaja keskmise brutokuupalga rohkem kui 1,5 korda;
[RT I, 29.05.2020, 11 - jõust. 01.06.2020]
  10) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu.
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

§ 6.   Nõuded hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui teenuse, materiaalse või immateriaalse vara käibemaksuta maksumus, tehtava töö arvestuslik tasu ühe aasta kohta või rendi või üüri arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ületab 5000 eurot, peab taotleja olema kulu kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust (edaspidi hinnapakkumus).
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (2) Kui teenuse, materiaalse või immateriaalse vara käibemaksuta maksumus, tehtava töö arvestuslik tasu ühe aasta kohta või rendi või üüri arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema kulutuse kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (21) Kui taotlejal on vähemalt 30 päeva enne taotluse esitamist sõlmitud üüri- või rendileping § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud lao- või müügipinna kasutamiseks, peab ta olema saanud samaväärse lao- või müügipinna üüri või rendi maksumuse kohta:
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  1) vähemalt kaks hinnapakkumust, kui üüri- või rendi arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ületab 5000 eurot, või
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  2) vähemalt ühe hinnapakkumuse, kui üüri- või rendi arvestuslik käibemaksuta kulu ühe aasta kohta ei ületa 5000 eurot.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (3) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, tehniliste tingimuste loetelu ning kavandatava tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (4) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud seadme või haagise ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või haagise kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse seadme või haagise kohta.

  (5) Kui kasutatud seadme või haagise käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või haagise kohta ning kaks hinnapakkumust uue samaväärse seadme või haagise kohta.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (6) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse või kulu eest tasutava hinnaga. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud.

  (7) Hinnapakkumusel peab iga teenuse, töö või vara hind ja rendi või üüri suurus olema eraldi välja toodud.

  (8) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (9) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (10) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (11) Taotleja ei või jaotada tegevust osadeks eesmärgiga vältida nõutaval arvul hinnapakkumuste esitamist.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

§ 7.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40 protsenti:
  1) seadme, välitelgi ning tarkvaralahenduse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) lao- ja müügipinna ning välitelgi üüri või rendi abikõlbliku kulu maksumusest;
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  3) lao- ja müügipinna parendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
  4) haagise ostmise abikõlbliku kulu maksumusest ja üüri või rendi abikõlbliku kulu maksumusest;
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  5) transporditeenuse ostmise abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (2) Mootorsõiduki kasutamisel antakse toetatavate tegevuste elluviimiseks toetust kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (3) Toetust antakse kuni 90 protsenti projekti juhtimisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30 protsenti projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast.

  (4) Projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude hüvitamiseks antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68 punkti b kohaselt toetust kuni 15 protsenti projekti juhtimisega seotud abikõlblike kulude maksumusest.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (41) Kui projekti elluviimisega ei kaasne juhtimisega seotud kulusid, antakse toetust kuni 90 protsenti projekti haldamisega seotud abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 4,5 protsenti projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (5) Toetust antakse kuni 90 protsenti teavitus- ja müügiedendustegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (6) Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot ühe projekti kohta.

  (7) Taotlejale toetusena määratud vähese tähtsusega abi koos jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul määratud vähese tähtsusega abiga ei tohi ületada 200 000 eurot.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (8) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks kõik sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (9) Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 vähese tähtsusega abi kumuleerimisreeglid.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 8.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse, projekti, § 3 lõikes 2 nimetatud lepingu ärakirja ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

  (6) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

§ 9.   Nõuded taotlusele

  (1) Avalduses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood ning kontaktandmed;
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  2) taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) taotletava toetuse suurus ja abikõlblikud kulud;
  4) omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu suurus taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal, kui taotleja on ettevõtja või kui projekti on § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga kaasatud ettevõtja;
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]
  5) projektis osalevate ettevõtjate ärinimi ja äriregistri kood;
  51) nende projektis osalevate ettevõtjate ärinimed ja äriregistri koodid, kelle põhitegevusalaks on põllumajandustoodete tootmine või nende töötlemine ning kelle omatoodetud põllumajandustooteid või põllumajandustoodete töötlemisel saadud tooteid projekti raames turustatakse ja kellega ei ole sõlmitud § 3 lõikes 2 nimetatud lepingut, kui taotleja soovib taotluse hindamisel saada asjaomase hindamiskriteeriumi alusel hindepunkte;
[RT I, 30.04.2022, 10 - jõust. 03.05.2022]
  6) taotleja andmed selle kohta, millises osakaalus turustatakse projekti raames Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustooteid ning I lisaga hõlmamata tooteid;
  61) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud toidukultuuri edendamise valdkonnas tegutsemise tõendamiseks elluviidud toidukultuuri arendamise projektide nimekiri ja kirjeldus;
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]
  7) muud andmed, mis on vajalikud taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seireks ja hindamiseks;
  8) kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave selle kohta, kas taotleja raamatupidamise arvestus toimub tekke- või kassapõhiselt.
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (2) Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise projektis esitatakse järgmised andmed:
  1) projekti eesmärk;
  2) projekti raames elluviidavate tegevuste kirjeldus;
  3) projekti eelarve ja rahastamise kirjeldus;
  4) projekti elluviimisel tekkida võivate riskide ja nende maandamise kirjeldus;
  5) projektis osalejate kirjeldus, kirjeldus selle kohta, milline on nende, sealhulgas projektijuhi kogemus projekti valdkonnas, ning projektijuhi asjakohase erialase pädevuse ja kogemuse kirjeldus;
[RT I, 29.05.2020, 11 - jõust. 01.06.2020]
  6) projekti lõpuks saavutatavate tulemuste kirjeldus;
  7) projekti õnnestumise mõju nende ettevõtjate tegevusele, kes projektis ei osale;
  8) projekti õnnestumise mõju projektis osalevate ettevõtjate tegevusele;
  9) projekti elluviimisega kaasnevad muud mõjud;
  10) pärast projekti lõppemist toimuvate edasiste tegevuste kirjeldus.

  (3) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (4) Taotleja esitab koos taotlusega § 3 lõikes 2 nimetatud lepingu ärakirja, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]
  1) lepingupoolte andmed, kes hakkavad projekti ellu viima;
  2) lepingu eesmärk, milles kirjeldatakse projekti ellu viimisel saavutatavaid tulemusi;
  3) lepingupoolte kohustused, milles tuuakse välja plaanitavad tegevused ning kinnitatakse, et projekt viiakse koos ellu.

  (5) Taotleja ning § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud ettevõtja esitavad taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirjad, kui tegemist on raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtjaga.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (51) Lõike 1 punktis 51 nimetatud ettevõtjatega sõlmitud lepingu ärakirjad või muud dokumendid, millest nähtub ettevõtja toodete projekti raames turustamine.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (6) Taotleja esitab projekti raames kavandatavate tegevuste kohta järgmised dokumendid:
  1) kasutatud seadme või haagise ostmise korral müüja dokumendid, mis tõendavad, et ostetav seade või haagis ei ole taotluse esitamise hetkeks vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme või haagise hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või haagise hinnast madalam;
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  2) hinnapakkumuste ärakirjad § 6 lõikes 21 sätestatud juhtudel ja arvul;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et parendatav lao- või müügipind kuulub taotleja omandisse või taotleja kasuks on seatud kasutusvaldus või on antud taotlejale kirjaliku lepingu alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) paragrahvi 6 lõikes 21 nimetatud üüri- või rendilepingu ärakiri.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (7) Kui toetust taotleb mittetulundusühing või tulundusühistu, esitab taotleja koos taotlusega liikmete nimekirja.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (8) [Kehtetu - RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 10.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 11.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA esitab MTA-le pärast taotluse esitamise tähtpäeva nimekirja taotlejatest, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena, ja § 3 lõikes 2 nimetatud lepinguga projekti kaasatud füüsilisest isikust ettevõtjatest nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamisele vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

  (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 12.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) PRIA hindab esitatud taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel ja koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse.

  (2) Taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse koostamise kohta ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

  (3) Hindamistulemuste põhjal koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks moodustab vähemalt 30 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 14.   Toetuse saaja kohustused
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui tema suhtes ei ole viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood) algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (2) Toetuse saaja viib projektis kavandatud tegevused ellu olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juunil ning võtab kohustuse tagada projekti kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada toetuse eest ostetud vara, sealhulgas nii asju kui ka õiguseid, sihtotstarbeliselt vähemalt toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

§ 141.   Toetuse saaja muud kohustused
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (1) Toetuse saaja täidab toetuse sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse eest soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest või projekti elluviimist takistavast asjaolust.
[RT I, 28.05.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 3 lõigetes 3–5 sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja kohustuseks esitada PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) [kehtetu - RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]
  2) projektis kavandatud tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühel kalendriaastal olenevalt projekti pikkusest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2025. aasta 30. juunil.
[RT I, 28.05.2021, 21 - jõust. 31.05.2021]

§ 15.   Projekti elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast projektis ettenähtud tegevuste täielikku või osadena elluviimist ja nende eest täielikult või osaliselt tasumist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, kui objektiks on lao- või müügipinna parendamine, seade, haagis, välitelk või tarkvaralahendus;
  4) töölepingu, töövõtulepingu või käsunduslepingu ärakiri;
  5) töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude tasumist tõendav maksekorraldus, arvelduskonto väljavõte või väljatrükk või MTA ettemaksukonto väljavõte;
  6) väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  7) tööajatabel juhul, kui töötaja täidab lisaks toetatava projekti raames töö tegemisele ka muid ülesandeid;
  8) mootorsõiduki kasutamise korral sõidukulude tõendamiseks ärakiri sõidupäevikust, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduki riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduki spidomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga toetatava tegevuse elluviimiseks tehtud sõidu kuupäeva;
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  9) hinnapakkumuste ärakirjad § 6 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 sätestatud juhtudel ja arvul.
[RT I, 15.08.2017, 1 - jõust. 18.08.2017]
  10) [kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (3) Lisaks lõikes 1 sätestatud dokumentidele esitab toetuse saaja iga aasta lõpus projekti vahearuande, mis sisaldab aasta jooksul elluviidud tegevuste loetelu ja nende sisu kokkuvõtet, kui projekt on pikem kui üks aasta.

  (4) Projektis kavandatud tegevuste täielikul elluviimisel esitab toetuse saaja projekti lõpparuande, mis sisaldab projekti raames elluviidud tegevuste kokkuvõtet ning hinnangut projekti lõppeesmärgi saavutamisele.

  (5) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuste maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuste elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed projekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 17 kohaselt.

  (6) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (7) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

§ 16.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 15 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 17.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast töö, teenuse või vara täieliku või osadena soetamist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos § 15 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.
[RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 15 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I, 11.04.2023, 1 - jõust. 14.04.2023]

§ 18.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja projekti tegevuste elluviimisega seotud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 11.03.2021, 2 - jõust. 14.03.2021]

§ 19.   Rakendussäte

  (1) Paragrahvi 141 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (2) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2015. aastal, võib viia projekti ellu ja esitada projekti elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le hiljemalt 2021. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 11.03.2021, 2 - jõust. 14.03.2021]

  (3) Lõikes 2 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud projekti elluviimise tähtaeg pikenenuks 2021. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 11.03.2021, 2 - jõust. 14.03.2021]

  (4) Lõiget 2 kohaldatakse alates 2020. aasta 31. detsembrist.
[RT I, 11.03.2021, 2 - jõust. 14.03.2021]

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid
[RT I, 30.04.2022, 10 - jõust. 03.05.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json