Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.04.2023, 7

Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.04.2023 nr 21

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 ja § 1821 lõike 5 alusel.

Riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruses nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse Eesti riigi eelarvestrateegia 2019.–2022. aasta ja Eesti riigi eelarvestrateegia 2023.–2026. aasta meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” rakendamiseks aastatel 2015–2020 ja 2021–2030 lubatud heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust  kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamata osa kasutamise tingimused ja kord.“;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

 „(21) Lõikes 2 nimetatud nõue loetakse täidetuks ka juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksuse, temast sõltuva üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all oleva üksuse toetuse taotlus on käesoleva meetme varasemas taotlusvoorus rahuldatud, taotluses märgitud lõikes 2 nimetatud tingimustele vastav suure energiakuluga hoone, hooned või nende osad on lammutatud, kuid projekt on katkestatud ja toetusest loobutud, mille tulemusel liginullenergiahoonet või selle osasid ei ehitatud ja taotluse rahuldamise otsusega määratud toetust ei kasutatud või on see tagastatud.“;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Ehitatava liginullenergiahoone, hoone osa või sellele vastava osa, mida ei kavandata taotluse esitamisel kasutada või mida ei kasutata pärast projekti elluviimist avaliku sektori poolt osutatavate teenuste osutamiseks, töid ei toetata. Nimetatut ei kohaldata, kui ehitatav liginullenergiahoone või hooneosa on antud kasutusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikes 1 või 2 sätestatud ülesannete täitmise raames avalikke teenuseid osutavale mittetulundusühingule, sihtasutusele või avaliku sektori enamusosalusega äriühingule ja see on pärast projekti elluviimist kasutuses.“;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „2023. aasta 31. detsember“ tekstiosaga „kolm aastat pärast taotluse esitamise tähtpäeva“;

5) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse arv „2019“ arvuga „2020“;

6) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse andmisel kehtivad järgmised piirangud:
1) maksimaalne toetuse suurus vastavalt määruse lisas 1 sätestatud toetusmäärale on 1000–1750 eurot ehitatava hoone abikõlbliku köetava pinna ühe ruutmeetri kohta ja see arvutatakse järgmise valemi järgi:  2500 eurot × individuaalne toetusmäär;
2) maksimaalne toetuse suurus ühe projekti kohta vastavalt määruse lisas 1 sätestatud toetusmäärale on 1 600 000 – 2 800 000 eurot ja see arvutatakse järgmise valemi järgi: 4 000 000 eurot × individuaalne toetusmäär;
3) maksimaalne kohaliku omavalitsuse hoonete hulgast lammutatava suure energiakuluga hoone, hoonete või hooneosa lammutamise toetus meetme vahenditest ühe projekti kohta kokku on vastavalt määruse lisas 1 sätestatud toetusmäärale 60 000 – 105 000 eurot ja see arvutatakse järgmise valemi järgi: 150 000 eurot × individuaalne toetusmäär.“;

7) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse arv „2020“ arvuga „2023“;

8) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui toetust taotletakse § 3 lõikes 21 sätestatud tingimustel, peab energiamärgis olema välja antud 2020. aasta 1. jaanuaril või hiljem.“;

9) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) sõlmima hankelepingu, mis sisaldab liginullenergiahoone ehitamise tegevust, ühe aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates, välja arvatud juhul, kui lepingu sõlmimine on viibinud temast mitteoleneval põhjusel.“;

10) paragrahvi 21 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, kuid mitte hiljem kui 2024. aasta 30. juunil“;

11) paragrahvi 22 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, kuid mitte hiljem kui 2024. aasta 29. augustil“;

12) määruse lisa 1 „Toetuse määr“ asendatakse lisaga 1 „Kohaliku omavalitsuse üksuse individuaalne toetusmäär“.

Riina Solman
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Kohaliku omavalitsuse üksuse individuaalne toetusmäär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json