Teksti suurus:

Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2011, 2

Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord

Vastu võetud 05.05.2011 nr 51

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 31 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Euroopa Liidu liikmesriigi abipalve või rahvusvahelise päästekokkuleppe kohaselt esitatud abipalve alusel väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl (edaspidi missioon) osalemise otsustamist, meeskonna missioonile saatmist ning kulude katmist.

§ 2.  Missioonil osalemise otsustamine

  (1) Missioonil osalemise otsuse tegemise aluseks on Euroopa Liidu liikmesriigi abipalve või rahvusvahelise päästekokkuleppe kohaselt esitatud abipalve.

  (2) Missioone käsitlevat teavet kogub Päästeamet, kes võtab vastu osalemiskutseid ja abipalveid ning analüüsib missioonil osalemise vajalikkust, otstarbekust ja võimalikkust.

  (3) Päästeamet teeb ettepaneku missioonil osalemise kohta Siseministeeriumile ning esitab koos ettepanekuga:
  1) abipalve;
  2) abipalve rahuldamise hinnangu;
  3) missiooni eesmärgi ning moodustatava meeskonna lühikirjelduse ja arvulise koosseisu;
  4) missioonil osalemiseks tehtavate kulutuste eelarve.

  (4) Vajaduse korral kooskõlastab Siseministeerium missioonil osalemise enne otsuse tegemist Välisministeeriumiga.

  (5) Missioonil osalemise otsustab siseminister.

§ 3.  Meeskond

  (1) Missioonil osalemiseks moodustatakse reservis olevatest ekspertidest meeskond.

  (2) Meeskonna nimetus on Eesti päästemeeskond; inglise keeles Estonian Disaster Relief Team (EDRT). Meeskonna nimetust võib kasutada ka missioonil osalev üks ekspert.

  (3) Meeskonna ülesandeks on teha päästetöid ja demineerimistöid vastavalt missiooni eesmärkidele.

  (4) Meeskonna ja eksperdi missiooniks valmistumist ja missioonil osalemist korraldab Päästeamet, kaasates vajaduse korral teisi ametiasutusi.

§ 4.  Meeskonna saatmine missioonile

  (1) Meeskonna juhi ja liikmed nimetab ning meeskonna saadab missioonile Päästeameti peadirektor käskkirjaga, mille väljaandmisest loetakse missioon alanuks. Missioon lõpeb missioonilt naasmisega.

  (2) Päästeameti peadirektor sõlmib missioonil osalemiseks nõusoleku andnud eksperdiga võlaõigusliku lepingu, milles on toodud vähemalt:
  1) andmed missiooni kohta, sh missiooni asukoht;
  2) meeskonna liikme ülesanded missioonil;
  3) meeskonna liikmele ülesannete täitmise eest makstav tasu;
  4) meeskonna liikmele ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamine;
  5) missiooni eeldatav kestus.

  (3) Aja eest, mil meeskonna liige osaleb missioonil, makstakse talle tasu lähtuvalt tema personaalsetest ülesannetest ning tema missioonile saatmisele eelnenud kuue kuu keskmise töötasu või palga kuni neljakordsest suurusest, kuid mitte rohkem kui viieteistkümnekordses Eesti töötasu alammäära suuruses. Meeskonna liikmetele, kellel puudub püsiv sissetulek, makstakse tasu kuni viieteistkümnekordses Eesti töötasu alammäära suuruses.

  (4) Meeskonna liikmetele laienevad „Päästeseaduse” §-s 41 ja „Päästeteenistuse seaduse” §-s 16 kehtestatud sotsiaalsed tagatised. Sellele lisaks võib Päästeamet meeskonna liikmete missioonil osalemise ajaks sõlmida täiendava kindlustuslepingu.

§ 5.  Kulude katmine

  Missiooniks valmistumise ja sellel osalemise kulud kaetakse Päästeameti eelarvest, kui ei lepita kokku teisiti.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json