Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Muinsuskaitseseaduse” muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2011, 4

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Muinsuskaitseseaduse” muutmisega

Vastu võetud 05.05.2011 nr 53

Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse” § 12 lõike 5, § 17 ja § 29 lõike 31 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. augusti 2003. a määruses nr 217 „Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord” (RT I 2003, 58, 391; 2004, 63, 450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse lauseosa „„Muinsuskaitseseaduse” § 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud kohustuse (edaspidi hooldamiskohustus)” lauseosaga „„Muinsuskaitseseaduse” § 16 lõike 1 punktides 1 ja 11 sätestatud kohustuse (edaspidi hooldus- või remondikohustus)”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „hooldamiskohustuse” sõnadega „hooldus- või remondikohustuse”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanikule või valdajale võib anda mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise taastamiseks toetust riigieelarvest „Muinsuskaitseseaduse” § 29 lõike 31 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras või valla- või linnaeelarvest.”.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruses nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord” (RT I 2002, 77, 454; 2009, 8, 53) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Muinsuskaitseseaduse” § 12 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Asja mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegemine

(1) Kirjalikud ettepanekud koos asja lühikirjelduse, aadressi ja võimaluse korral fotodega esitatakse Muinsuskaitseametile. Muinsuskaitseamet hindab ettepaneku põhjendatust ja menetlusse võtmise korral edastab selle arvamuse saamiseks asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ning asja omanikule või valdajale. Arvamuse esitamiseks annab Muinsuskaitseamet tähtaja. Arvamus on Muinsuskaitseametile soovituslik.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud arvamuste saamist või tähtaja möödumist koostab Muinsuskaitseamet asja mälestise tunnustele vastavuse kohta eksperdihinnangu. Kui eksperdihinnanguga tuvastatakse asja mälestiseks tunnistamise vajadus, teatab Muinsuskaitseamet asja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ning asja omanikule või valdajale võimalusest tutvuda eksperdihinnanguga ja avaldada arvamust. Eksperdihinnanguga tutvumiseks ja arvamuse esitamiseks annab Muinsuskaitseamet tähtaja. Arvamus on Muinsuskaitseametile soovituslik.

(3) Asja kinnismälestiseks tunnistamise vajaduse korral esitab Muinsuskaitseamet pärast lõikes 2 nimetatud arvamuste saamist või tähtaja möödumist Muinsuskaitse Nõukogule eksperdihinnangu ja saadud arvamused ning küsib ettepanekut asja kinnismälestiseks tunnistamise kohta.

(4) Muinsuskaitseamet valmistab ette asja mälestiseks tunnistamise käskkirja eelnõu, võttes aluseks:
1) kinnismälestiseks tunnistamise korral Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku;
2) vallasmälestiseks tunnistamise korral Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja ettepaneku.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) asi on arhiiviregistrisse kantud arhivaal „Arhiiviseaduse” tähenduses.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Muinsuskaitseamet valmistab ette asja mälestiseks olemise lõpetamise käskkirja eelnõu, võttes aluseks:
1) kinnismälestiseks olemise lõpetamise korral Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku;
2) vallasmälestiseks olemise lõpetamise korral Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja ettepaneku.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Asja mälestiseks olemine lõpetatakse kultuuriministri käskkirjaga. Asi lakkab olemast mälestis kultuuriministri käskkirja andmise päevast arvates.”;

6) paragrahvi 51 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepaneku mälestiseks tunnistamise õigusaktis mälestise kohta esitatud andmete, nagu nimetus, koosseis ja piirid muutmiseks võivad teha kõik isikud ja asutused.”;

7) paragrahvi 51 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Mälestise andmeid, nagu nimetus, koosseis ja piirid, muudetakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja ettepaneku alusel.”.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 7. septembri 2004. a määruses nr 294 „Riigieelarvest mälestise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord” (RT I 2004, 67, 466) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „mälestis” sõnadega „mälestis või muinsuskaitsealal paiknev ehitis” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse lauseosa „posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt” lauseosaga „kirjalikult või elektrooniliselt”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Muinsuskaitseamet teatab 45 päeva jooksul pärast seda, kui kultuuriminister on kinnitanud Muinsuskaitseameti eelarve, kirjalikult või elektrooniliselt taotlejatele taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Taotlejatele, kes toetust saavad (edaspidi toetuse saaja), teatatakse § 1 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks eraldatud summa suurus.”;

4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab ühe kuu jooksul pärast tööde lõppemist või lepingus sätestatud tähtpäevaks Muinsuskaitseametile kirjaliku aruande toetuse kasutamise kohta.”.

§ 4. Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json