Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2011, 15

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.05.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määrust nr 43 „Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” (RT I, 08.12.2010, 9) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 punktid 5, 6, 8 ja 12 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lapsehoiuteenus – sotsiaalteenus, mida osutab vastavat tegevusluba omav juriidiline või füüsiline isik va lapsevanem (bioloogiline vanem, eestkostja või „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 252 lõikes 1 nimetatud hooldaja);
6) tugiisikuteenus – tööealise isiku (vanuses 15–64 k.a) juhendamine ja motiveerimine tööle asumise ja sobiva töö leidmise eesmärgil (isiku toetamine töövestlustel ja tööturukoolitustel). Tugiisikuks ei või olla teenuse saaja pereliige;”;

„8) isikliku abistaja teenus – puudega inimese aktiivsuse ja iseseisva toimetuleku suurendamine igas eluvaldkonnas, sh tööhõives osalemises ning puudega inimese pereliikmete hoolduskoormust vähendav teenus, võimaldamaks pereliikmetel siseneda tööturule. Isiklik abistaja ei või olla teenuse saaja pereliige;”;

„12) puuetega inimeste abivahendid – „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 12 lõike 2 alusel kehtestatud vahendid, v.a liiklusvahendid. Nimetatud abivahenditeks on muu hulgas tooted, instrumendid, varustus ja tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet. Abivahendid on antud määruse kontekstis jaotatud kahte ossa: abivahendid, mille soetamine on lubatud Euroopa Regionaalfondi vahenditest (toodud antud määruse lisas 5) ja abivahendid mille soetamine on lubatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest (toodud antud määruse lisas 4);”;

2) paragrahvi 5 punktid 2, 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist, sh vajadusel teenusel oleva lapse transpordikulude hüvitamine (teenusele ja tagasi);
3) tööealisele 15–64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast vabanenule tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;
4) puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku abistaja transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 1 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;”;

„6) taotleja on tegutsenud meetme tegevusega, millele taotleja toetust taotleb, seotud valdkonnas vähemalt 6 kuud.”;

4) paragrahvi 13 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Taotlejal on õigus muuta esitatud taotlust vaid rakendusüksuse poolt osutatud puuduste kõrvaldamiseks. Taotluse vastavuse kontrollimisel ei pea rakendusüksus arvestama muudatustega, mida toetuse taotleja teeb lisaks rakendusüksuse poolt osutatud puuduste likvideerimisele.”;

5) paragrahvi 141 lõiked 4 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad eksperdid määruse lisas 2 esitatud hindamislehe vormil järgmiste hindamiskriteeriumite lõikes:
1) projekti tegevuste mõju prioriteetse suuna eesmärkidele, riiklikele ja valdkondlikele strateegiatele ning arengukavadele – maksimaalselt 10 punkti;
2) projekti põhjendatus – maksimaalselt 9 punkti;
3) projekti teostatavus – maksimaalselt 12 punkti;
4) projekti majanduslik efektiivsus – maksimaalselt 14 punkti;
5) projekti mõjuulatus – maksimaalselt 12 punkti;
6) projekti jätkusuutlikkus – maksimaalselt 3 punkti.”;

„(8) Rakendusüksus koostab taotluste lõpliku paremusjärjestuse ekspertide antud konsensuslike koondhinnete alusel, kus esimesel kohal on kõrgeima koondhinde saanud taotlus.”;

6) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahuldamisele kuuluvad hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mille hindamistulemus on vähemalt 45 punkti ning mille rahastamise summa ei ületa vastavas taotlusvoorus välja kuulutatud rahastamise eelarvet. Ülejäänud taotluste suhtes tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.”;

7) paragrahvi 16 lg 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõppkuupäev;”;

8) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Rohkem kui ühe pakkuja korral kohustub toetuse saaja asjade ja teenuste hankimisel alates 3200 eurost (käibemaksuta) võrdlema pakkumusi ja tagama, et partner võrdleks pakkumusi.”;

9) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Määruse lisas 4 toodud abivahendid on abikõlblikud, kui nende soetusmaksumus ei moodusta rohkem kui 10% projekti otsekuludest, aga mitte rohkem kui 3196 eurot.”;

10) paragrahvi 20 lõike 12 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) määruse lisas 5 toodud abivahendid puuetega inimestele;”;

11) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

„(121) Lõike 12 punktist 5 on lubatud rahastada ka eluaseme kohandamise kulusid. Kohandamise kulude abikõlblikkuse aluseks on eluruumide kohandamise vajalikkuse hinnang.”;

12) paragrahvi 20 lõike 13 punktid 1 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

13) lisa 1 vorm A asendatakse lisa 1 vormiga A;

14) lisa 1 vorm C asendatakse lisa 1 vormiga C;

15) lisa 1 vorm D asendatakse lisa 1 vormiga D;

16) lisa 1 vorm E asendatakse lisa 1 vormiga E;

17) lisa 1 vorm F tunnistatakse kehtetuks;

18) lisa 2 asendatakse lisaga 2;

19) lisa 3 vorm A asendatakse lisa 3 vormiga A;

20) lisa 3 vorm B asendatakse lisa 3 vormiga B;

21) lisa 3 vorm D asendatakse lisa 3 vormiga D;

22) lisa 3 vorm E asendatakse lisa 3 vormiga E;

23) määrust täiendatakse lisadega 4 ja 5.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa 1 vorm A 

Lisa 1 vorm C 

Lisa 1 vorm D 

Lisa 1 vorm E 

Lisa 2 

Lisa 3 vorm A 

Lisa 3 vorm B 

Lisa 3 vorm D 

Lisa 3 vorm E 

Lisa 4 

Lisa 5 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json