Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2016, 1

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine

Vastu võetud 09.05.2016 nr 29

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruses nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „I–V“ tekstiosaga „I–VI“;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Narkootilised ja psühhotroopsed ained on käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud nimekirjades loetletud ained, ainete rühmadesse kuuluvad ained ja nende ainete isomeerid, estrid, eetrid ja soolad ning nimetatud aineid sisaldavad ravimid.“;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) VI nimekirja kuuluvate riikliku ekspertiisiasutuse akti alusel identifitseeritud ainete täieliku loetelu avaldab Ravimiamet oma kodulehel identifitseerimisest arvates kolme tööpäeva jooksul.“;

4) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eriarvestusele kuuluvateks narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks (edaspidi eriarvestusele kuuluvad ained) on I ja II nimekirjas loetletud ained, VI nimekirjas loetletud ainete rühmadesse kuuluvad ained ning kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena.“;

5) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade nimekirjad I–VI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json