Teksti suurus:

Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2018, 2

Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.05.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 2 alusel.

1. peatükk Riiklike haridusstipendiumide määramise tingimused ja kord 

§ 1.   Riiklik haridusstipendium

  Riiklikke haridusstipendiume (edaspidi stipendium) määratakse haridusvaldkonna arengu ergutamiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

§ 2.   Stipendiumide arv, suurus ja prioriteetsed teemad

  (1) Stipendiumi suurus ja prioriteetsed teemad määratakse igal aastal stipendiumi konkursi väljakuulutamise käskkirjas.

  (2) Igal aastal määratakse kuni viis stipendiumi.

§ 3.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 15. septembriks välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 4.   Taotluste esitamine stipendiumi määramiseks

  (1) Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada Eesti koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses õpetaja või tugispetsialisti ametikohal töötavad isikud.

  (2) Taotlused esitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumile igal aastal hiljemalt 15. oktoobriks.

§ 5.   Hindamiskomisjoni moodustamine

  Konkursile esitatud taotluste läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister hindamiskomisjoni ja kinnitab selle töökorra.

§ 6.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumid määrab haridus- ja teadusminister üks kord aastas hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes.

  (2) Stipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige kandidaadi arendusteema vastavust stipendiumiperioodiks määratud prioriteetsetele teemadele, kandidaadi varasemat töökäiku, kandidaadi valmisolekut arendada enda kutsealast kompetentsi ja kandidaadi vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab stipendiumide saajad oma veebilehel.

§ 7.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust või ükski taotlus ei vastanud esitatud nõuetele. Konkursi luhtumisel otsustab haridus- ja teadusminister uue konkursi korraldamise.

2. peatükk Riiklike hariduspreemiate määramise tingimused ja kord 

§ 8.   Riiklik hariduspreemia

  (1) Riiklikke hariduspreemiaid (edaspidi preemia) määratakse väljapaistvate tööalaste saavutuste eest haridusvaldkonnas. Preemia määratakse füüsilisele isikule.

  (2) Elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti haridusse on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu senine töö ja ühiskondlik aktiivsus on olnud eeskujuks kaaskodanikele.

  (3) Aastapreemia määratakse isikule silmapaistvate tööalaste saavutuste eest viimasel kolmel aastal.

§ 9.   Preemiate liigid ja suurus

  (1) Igal aastal määratakse üks elutööpreemia suurusega 65 000 eurot.

  (2) Igal aastal määratakse kuni üheksa aastapreemiat suurusega 10 000 eurot.

  (3) Preemiaga kaasneb tunnistus.

§ 10.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab igal aastal hiljemalt 15. aprilliks välja haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

  (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 11.   Ettepanekute esitamine preemia määramiseks

  (1) Ettepanekuid elutööpreemia kandidaatide kohta võivad kirjalikult teha füüsilised isikud, ministeeriumid ja kohaliku omavalitsuse üksused ning teised juriidilised isikud, kelle põhikirjaline eesmärk on muu hulgas haridusalane tegevus.

  (2) Elutööpreemia kandidaadid esitatakse igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Haridus- ja Teadusministeeriumile läbivaatamiseks.

  (3) Ettepanekuid aastapreemia kandidaatide kohta võivad kirjalikult teha kõik isikud ning organisatsioonid. Kandidaadid esitatakse igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Haridus- ja Teadusministeeriumile läbivaatamiseks.

  (4) Aastapreemia saajate kandidaadid esitab hariduspreemiate komisjonile arutamiseks haridus- ja teadusministri poolt käskkirjaga moodustatud haridustöötajate tunnustamise üleriigiline komisjon.

§ 12.   Hariduspreemiate komisjon

  (1) Hariduspreemiate määramise ettepanekuid arutab hariduspreemiate komisjon.

  (2) Komisjoni moodustab ning selle koosseisu ja töökorra kinnitab haridus- ja teadusminister. Komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister.

  (3) Komisjoni pädevuses on § 11 lõigetes 1 ja 4 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, esitatud materjalidega tutvumine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele preemiate määramiseks.

§ 13.   Preemia määramine

  (1) Preemiad määrab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri esildisel hariduspreemiate komisjoni ettepanekute alusel.

  (2) Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab preemiate saajad oma veebilehel.

§ 14.   Preemiate üleandmine

  Preemiad antakse üle riiklikul haridustöötajate tunnustusüritusel.

§ 15.   Preemiate kandidaatide esitamine 2018. aastal

  2018. aastal esitatakse preemiate kandidaadid hiljemalt 31. maiks.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json