Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 11.05.2023, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.05.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 2, § 31 lõike 2 ja § 57 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruses nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõike 3 kolmandas lauses, § 14 lõikes 3, § 18 lõike 5 punktis 1 ja lõikes 8, § 29 lõike 3 kolmandas lauses ning § 37 lõigetes 3 ja 9 asendatakse sõnad „valdkonna eest vastutav minister” sõnadega „korraldava asutuse peadirektor” vastavas käändes;

3) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikoolilõpetaja, kes ühtse põhikooli lõpueksami ajal või eksamiplaanis ettenähtud koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel või kelle ühtse põhikooli lõpueksami või koolieksami tulemus on alla 50 protsendi eksami maksimaalsest tulemusest, sooritab korduseksami koolieksamina.”;

4) paragrahvi 21 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõna „hinne” sõnadega „eksami tulemus”;

6) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritab õpilane riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles.”;

7) paragrahvi 27 lõiget 15 täiendatakse punktidega 18 ja 19 järgmises sõnastuses:

„18) Yleiset kielitutkinnot B1/B2-tase (soome keel);
19) Yleiset kielitutkinnot C1/C2-tase (soome keel).”;

8) paragrahvi 31 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hoiatab eksaminande, et riigieksamil kõrvalise abi, sealhulgas süle- või tahvelarvuti, mobiiltelefoni, kõrvaklappide, nutiseadme vm taolise side- või tehnilise vahendi eksamile kaasa võtmisel või eksamil kasutamisel või mahakirjutamisel kõrvaldatakse eksaminand riigieksamilt ning riigieksamitöö hinnatakse 0 punktiga;”;

9) paragrahvi 31 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ei kasuta riigieksamil kõrvalist abi ega käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud vahendeid;”;

10) paragrahvi 33 lõike 10 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) eksaminand kasutab riigieksami sooritamisel kõrvalist abi või kirjutab maha, üritab seda teha või aitab sellele kaasa või on võtnud eksamile kaasa või kasutab käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud vahendeid;”;

11) paragrahvi 33 lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Õpilane võib samadel tingimustel riigieksamikomisjoni esimehe ja välisvaatleja juuresolekul teha koopia oma nutiseadmega.”;

12) paragrahvi 34 pealkiri ja lõike 1 loetelu eelne tekst sõnastatakse järgmiselt:

§ 34. Riigieksamite läbiviimise erisused üldist, tõhustatud, erituge või tugiteenuseid saavate õpilaste puhul

(1) Kooli direktori põhjendatud otsusega ja eksameid korraldava asutuse nõusolekul võimaldatakse üldist, tõhustatud või erituge saavale gümnaasiumi lõpetajale või haridus- ja teadusministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 35 „Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord” § 7 alusel tugiteenuseid saavale kutseõppeasutuse lõpetajale tema toe vajadusest tulenevalt riigieksami sooritamiseks ühte või mitut järgmist eritingimust:”;

13) paragrahvi 36 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminand või eksaminand, kes ei ole eksami sooritamise ajal muutunud terviseseisundi tõttu võimeline eksamit lõpuni sooritama või eksamilt kõrvaldatud eksaminand, võib kolme tööpäeva jooksul riigieksami toimumisest esitada eksameid korraldavale asutusele lisaeksamil osalemise taotluse, millele lisatakse tõendid mõjuvate põhjuste kohta või eksaminandi selgitus eksamilt kõrvaldamise kohta. Eksameid korraldav asutus teavitab taotlejat lisaeksamile lubamisest ja selle korraldusest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse registreerimist.

(2) Õpilane, kes ei sooritanud riigieksamit haiguse või muu mõjuva põhjuse tõttu, saab riigieksami sooritada lisaeksami ajal. Riigieksami saab lisaeksami ajal sooritada eksameid korraldava asutuse otsusega ka õpilane, kelle riigieksamilt kõrvaldamiseks puudus alus või kelle riigieksamit vastu võtnud komisjon rikkus eksami läbiviimise korda ja kelle kohta on eksameid korraldav asutus teinud vastava otsuse. Lisaeksamilt puudunud õpilane saab riigieksami sooritada järgmisel õppeaastal.”;

14) paragrahvi 36 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Cambridge English C1 Advanced eksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel puudunud õpilane saab eksami sooritada järgmisel eksamisessioonil või sooritada eksameid korraldava asutuse inglise keele B1/B2-taseme riigieksami, esitades eksameid korraldavale asutusele taotluse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.”;

15) paragrahvi 37 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamitöid hindavad korraldava asutuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud hindajad. Hindajate tegevust korraldab eksameid korraldav asutus vastavalt peadirektori kinnitatud töökorrale.”;

16) paragrahvi 39 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 40 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamitööde üleriigilised tulemused avalikustatakse Eesti hariduse teabeväravas Haridussilm riigieksamite läbiviimisele järgneva aasta 31. jaanuariks.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord” § 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja lõpueksamihinne”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2 ja 15 jõustuvad 2023. aasta 1. septembril.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json