Teksti suurus:

Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.06.2013 otsus nr 272

Meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.05.2013

§ 1.  Meediateenuste seaduse muutmine

Meediateenuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „Kultuuriministeerium” sõnadega „Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes;

2) seaduses, välja arvatud § 27 lõikes 2 ja §-s 61, asendatakse läbivalt sõna „kultuuriminister” sõnadega „Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 51 ja 52” tekstiosaga „käesoleva seaduse §-e 51, 52, 55 ja 56”;

4) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete kohaldamisel võib teha televisiooniteenuse osutamise tegevusloa tingimustes ja kõrvaltingimustes erandi valdavalt muusika-, spordi-, filmi- või muu teemaprogrammi edastamiseks luba omava televisiooniteenuse osutaja põhjendatud taotluse alusel.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõude kohaldamisel võib teha üleriigilise raadioteenuse osutamise tegevusloa tingimustes ja kõrvaltingimustes erandi muusikaprogrammi edastamiseks luba omava meediateenuse osutaja põhjendatud taotluse alusel.”;

6) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Teleprogrammidele, mis edastavad vaid telereklaami ja otsepakkumist või üksnes enesetutvustust, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõudeid.”;

7) paragrahvi 8 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 8 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Televisiooniteenuse osutaja esitab Tehnilise Järelevalve Ametile igal aastal 15. veebruariks andmed käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud nõuete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal.”;

9) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad „tegevusloaga määratud tingimustest” sõnadega „tegevusloa tingimustest ja kõrvaltingimustest”;

10) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tellitav audiovisuaalmeedia teenus, mis võib oluliselt kahjustada alaealise füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, tehakse tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutaja poolt isiklike tunnuskoodide või teiste asjakohaste tehniliste lahenduste abil kättesaadavaks üksnes viisil, mis ei ole alaealisele tavaolukorras kättesaadav.”;

11) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Äriteade on heli või pildiga esitatav teave, mis on mõeldud majandustegevusega tegeleva füüsilise või juriidilise isiku kaupade või teenuste otseseks või kaudseks tutvustamiseks, enesetutvustuseks või maine edendamiseks ja mis kaasneb saatega või on sellesse lisatud tasu või muu samalaadse hüvitise eest.”;

12) paragrahvi 26 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Varjatud äriteate edastamine on keelatud.”;

13) paragrahvi 28 lõikes 8 asendatakse sõna „enesereklaami” sõnaga „enesetutvustust”;

14) paragrahvi 32 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) ta on esitanud nõuetekohase tegevusloa taotluse;
12) ta on esitanud andmed, mis tõendavad tema jätkusuutlikkust teenuse osutamisel, välja arvatud televisiooni- ja raadioteenuse osutamisel ajutise tegevusloa alusel;”;

15) paragrahvi 33 lõiget 1 ja § 35 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „nimetatud tingimused” tekstiosaga „ja § 40 lõike 4 alusel kehtestatud tegevusloa kõrvaltingimused”;

16) paragrahvi 34 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „nimetatud tingimused” tekstiosaga „ja § 40 lõike 6 alusel määratud tegevusloa kõrvaltingimused”;

17) paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tegevusloa taotluses märgitakse taotletava loa liik, programmi iseloomustus, andmed edastatava programmi levipiirkonna kohta ja muud andmed, mis on vajalikud, et kinnitada programmi pakkuja tegevuse vastavust tegevusloa tingimustele ja kõrvaltingimustele.”;

19) paragrahvi 39 lõiget 3 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) programmi nimi;
12) programmi edastamise alustamise kuupäev;”;

20) paragrahvi 39 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega tegevusloa taotluse vormi.”;

21) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Tegevusloa väljaandmine

(1) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks kuulutab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor välja konkursi. Konkursi väljakuulutamine, väljaantavate tegevuslubade liigid ja arv, tegevusloa taotluste esitamise tähtpäev ning muud tingimused tehakse teatavaks nii Kultuuriministeeriumi kui ka Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusloa eelseisvast konkursist Kultuuriministeeriumi vähemalt kaks kuud enne konkursi väljakuulutamist.

(3) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse, tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusloa kõrvaltingimustena võib selleks, et tagada teenuste mitmekesisus, kehtestada Eesti autorite teoste ja Eesti riigi rahalisel toetusel valminud audiovisuaalteoste miinimummahu programmis, muusikasaadete, sõnasaadete, sealhulgas uudistesaadete osakaalu programmis, levipiirkonna elu kajastavate saadete mahu programmis, levipiirkonna, peamise sihtrühma ning sõnasaadete keele nõude.

(4) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamise vajaduse olemasolu otsustab kultuuriminister ning kehtestab sel juhul üks kuu enne tegevusloa konkursi väljakuulutamist tegevusloa kõrvaltingimused ja nende hindamise alused valikmenetluses parima pakkumise väljaselgitamiseks.

(5) Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusloa väljaandmise, väljaandmisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise kohta teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor otsuse kolme kuu jooksul pärast tegevusloa taotluste esitamise tähtpäeva.

(6) Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise, satelliittelevisiooni teenuse osutamise ja ajutise tegevusloa annab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor esitatud taotluse alusel konkurssi välja kuulutamata. Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloale võib määrata kõrvaltingimusi vastavalt kultuuriministri eelnevalt esitatud ettepanekule.

(7) Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusloa ja ajutise tegevusloa väljaandmise, väljaandmisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise kohta teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor otsuse ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(8) Satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusloa väljaandmise, väljaandmisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise kohta teeb Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor otsuse kuue kuu jooksul pärast taotluse saamist.”;

22) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor moodustab tegevuslubade taotluste hindamiseks nõuandva komisjoni, millesse kuuluvad meediateenustega seotud asutuste ja juriidiliste isikute ning meediavaldkonna asjatundjate esindajad, sealhulgas Kultuuriministeeriumi esindaja. Komisjoni koosseisu ja töökorralduse kinnitab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor käskkirjaga.”;

23) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Parima pakkuja väljaselgitamisel hinnatakse pakkumise vastavust käesoleva seaduse §-s 32 nimetatud tingimustele ning § 40 lõike 4 alusel kultuuriministri kehtestatud kõrvaltingimustele, lähtudes kõrvaltingimuste hindamise alustest.”;

24) paragrahvi 44 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tingimustele” sõnadega „või tegevusloa kõrvaltingimustele”;

25) paragrahvi 45 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „tingimustes määratud” sõnadega „tingimustele või kõrvaltingimustele vastavat”;

26) paragrahvi 45 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „tegevusloaga määratud tingimusi” sõnadega „tegevusloa tingimusi või kõrvaltingimusi”;

27) paragrahvi 45 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „tegevusloaga määratud tingimuste” sõnadega „tegevusloa tingimuste või kõrvaltingimuste”;

28) paragrahvi 55 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „tegevusloaga määratud tingimuste” sõnadega „tegevusloa tingimuste ja kõrvaltingimuste”;

29) paragrahvi 55 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „salvestisi” sõnadega „ning taasedastajalt andmeid pakutava teleprogrammi või programmikataloogi edastamiseks asukohamaa antud sellekohase loa või asukohamaa õigusaktide kohase muu õigusliku aluse kohta”;

30) paragrahvi 56 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „tegevusloa tingimuste” sõnadega „või kõrvaltingimuste”;

31) paragrahvi 56 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „meediateenuse osutajale” sõnadega „ja taasedastajale”;

32) paragrahvi 56 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 15 000 eurot, ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral kuni 30 000 eurot.”;

33) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 26 lõikes 2 ja §-des 28–31 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

34) paragrahvi 60 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud nõuet rakendavad audiovisuaalmeedia teenuste osutajad järk-järgult pärast käesoleva seaduse jõustumist. Audiovisuaalmeedia teenuste osutajad esitavad teabe oma pakutavate teenuste kättesaadavaks tegemise kohta nägemis- ja kuulmispuudega inimestele esmakordselt 2011. aasta 15. novembriks Kultuuriministeeriumile ja seejärel alates 2013. aastast iga aasta 15. veebruariks Tehnilise Järelevalve Ametile.”

§ 2.  Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmine

Eesti Rahvusringhäälingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tehnilise Järelevalve Amet teeb järelevalvet meediateenuste seaduse §-des 8, 9, 16, 17, 19–21, 23–25, 29–31, 49 ja 50 ning käesoleva seaduse §-des 11 ja 38 sätestatud nõuete täitmise üle.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud järelevalve tegemise õigus on Tehnilise Järelevalve Ameti ametiisikul meediateenuste seaduse kohaselt.”;

2) paragrahvi 34 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teha ettekirjutus käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud meediateenuste seaduse nõuete rikkumise lõpetamiseks.”

§ 3.  Keeleseaduse muutmine

Keeleseaduse § 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiovisuaalse teose, sealhulgas saate ja reklaami avalikul esitamisel ja edastamisel tagab audiovisuaalmeediateenuse osutaja või ettevõtja, et võõrkeelsele tekstile on lisatud sellele sisult ja vormilt vastav eestikeelne tõlge.”

§ 4.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (RT I, 25.03.2011, 1) §-s 113 tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete kohaldamisel võib teha televisiooniteenuse osutamise tegevusloa tingimustes ja kõrvaltingimustes erandi valdavalt muusika-, spordi-, filmi- või muu teemaprogrammi edastamiseks luba omava televisiooniteenuse osutaja põhjendatud taotluse alusel.”;”;

2) paragrahvi täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

11) 4. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „registreerimiskohustus” sõnaga „teatamiskohustus”;”;

3) punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tegevusloa taotluses märgitakse taotletava loa liik, programmi iseloomustus, andmed edastatava programmi levipiirkonna kohta ja muud andmed, mis on vajalikud, et kinnitada programmi pakkuja tegevuse vastavust tegevusloa tingimustele ja kõrvaltingimustele.”;”;

5) punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 45. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise erisused

Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui tegevusloal märgitud isik ei ole edastanud tegevusloa tingimustele või kõrvaltingimustele vastavat programmi enam kui ühe kuu jooksul.”;”;

6) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7) paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 47. Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutaja teatamiskohustus

(1) Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamiseks tuleb esitada majandustegevusteade.

(2) Teates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
1) teenuse osutaja veebilehe aadress;
2) tellitava audiovisuaalmeedia teenuse nimi ja liik ning teenust iseloomustav teave;
3) pakutava teenuse kättesaadavuse vormid ja levipiirkonnad;
4) programmikataloogi vastutava toimetaja nimi ja tema kontaktandmed;
5) viide Tehnilise Järelevalve Ametile kui riikliku järelevalve tegijale.”;”;

7) punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

9) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kontrollida meediateenuse osutaja tegevusloa tingimuste ja kõrvaltingimuste täitmist;”;”;

8) paragrahvi täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

10) paragrahvi 56 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet tegev ametiisik võib käesoleva seaduse ning televisiooni- ja raadioteenuse osutaja tegevusloa tingimuste või kõrvaltingimuste rikkumise korral teha meediateenuse osutajale ja taasedastajale ettekirjutuse, milles:”.”

§ 5.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduse § 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Meediateenuse osutamisel edastatavas reklaamis ja otsepakkumises on keelatud:
1) kasutada alalävisele tajule suunatud võtteid;
2) televisiooniteenuses kasutada selle isiku häält või kujutist, kes esineb saatejuhi või kommentaatorina poliitilisi sündmusi ja probleeme käsitlevas saates või diktorina uudistesaates.

(2) Lisaks käesolevas seaduses sätestatule kohaldatakse reklaamile ja otsepakkumisele meediateenuses meediateenuste seadusega otsepakkumise ja teiste äriteadete kohta sätestatud nõudeid.

(3) Otsepakkumist ja teisi äriteateid meediateenuses käsitatakse meediateenuste seaduse tähenduses.”

§ 6.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja turismi valdkonnas; meediateenuste osutamise riiklik korraldamine ja riiklik järelevalve meediateenuste osutamise üle; riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, konkurentsijärelevalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine; ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused; vedelkütuse miinimumvaru haldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”

§ 7.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 29 ja 31 ning § 4 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json