Teksti suurus:

Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2014, 6

Kaitsejõudude, politsei, päästemeeskonna, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ja nende liikme ning julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise kord
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

Vastu võetud 27.04.2004 nr 148
RT I 2004, 35, 242
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2005RT I 2005, 35, 27501.07.2005
29.05.2008RT I 2008, 23, 15114.06.2008
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
17.02.2011RT I, 01.03.2011, 204.03.2011
05.06.2014RT I, 11.06.2014, 214.06.2014

Määrus kehtestatakse „Tolliseaduse” § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatud tolliformaalsuste teostamise korda rakendatakse järgmiste kaupade, transpordivahendite ja asjade importimisel ja eksportimisel:
  1) kaitsejõudude, politsei ja päästemeeskonna (edaspidi üksus) transpordivahendid, kaup ja isikkoosseisu asjad;
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]
  2) julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup;
  3) rahvusvahelise sõjalise peakorteri, välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu kaup ja transpordivahendid (edaspidi välisriigi üksuse varustus);
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]
  4) rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme, rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja, välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme ja nimetatud isikute ülalpeetavate isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaup, mis on välislepingu alusel vabastatud maksudest (edaspidi rahvusvahelise sõjalise peakorteri või välisriigi relvajõudude liikme kaup).
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]

  (2) Määrust ei rakendata alkoholi ja tubakatoodete tolliformaalsuste teostamisel, kui seaduse või välislepinguga ei sätestata teisiti.

  (3) [Kehtetu - RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 2.  Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba nimekiri

  (1) Üksuse varustuse ja julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba tolliformaalsuste teostamise lihtsustamiseks on lubatud asendada tollideklaratsioon määruse lisa kohase varustuse nimekirjaga (edaspidi nimekiri).

  (11) Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe alusel tegutsevad välisriikide üksused esitavad nimekirja asemel nimetatud kokkuleppe alusel kinnitatud vormi 302. Eesti kaitsejõud kasutavad määruse lisas 2 esitatud vormi (lisatud).
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) Nimekiri koostatakse enne üksuse ja varustuse või julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ühendusevälisest riigist Eestisse saabumist või Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumist. Nimekirja kinnitab üksuse ülem või tema volitatud isik või Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik (edaspidi vastutav isik).

  (3) Nimekiri koostatakse kahes eksemplaris ning täidetakse eesti või inglise keeles.

  (4) Kui kauba importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, esitatakse koos nimekirjaga vastav kohustuslik dokument või kontrollitakse riikliku registri kannet.

  (5) Nimekiri aktsepteeritakse tollis. Nimekirja üks eksemplar tagastatakse esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 3.  Välisriigi üksuse varustuse nimekiri

  (1) Välisriigi üksuse varustusele transiidi või ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisel esitab Kaitseministeeriumi või Siseministeeriumi volitatud isik varustuse Eestisse saabumisel nimekirja kolmes eksemplaris.

  (2) Toll aktsepteerib nimekirja. Nimekirja kaks eksemplari tagastatakse esitajale, kolmas eksemplar jääb Maksu- ja Tolliametile.

  (3) Välisriigi üksuse ja varustuse Eestist ühendusevälisesse riiki lahkumisel esitatakse tollile varustuse Eestisse saabumisel tolli poolt aktsepteeritud nimekirja kaks eksemplari.

  (4) Toll märgib nimekirjale Eestist lahkumise kuupäeva ja kellaaja.

  (5) Nimekirja üks eksemplar tagastatakse nimekirja esitajale, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 31.  Rahvusvahelise sõjalise peakorteri või välisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsiooni esitamine ja täitmine

  (1) Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liige, rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja, välisriigi relvajõudude liige või välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liige esitab isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaubale maksuvabastuse saamiseks tollile määruse lisa 3 kohase deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) ja täidab deklaratsiooni lahtrid 1–4.

  (2) Deklaratsioon täidetakse eesti või inglise keeles.

  (3) Deklaratsiooni lahtris 4 märgitud kauba kirjeldus peab võimaldama kaupa identifitseerida. Kui kauba nimetused ja kirjeldused ei mahu lahtrisse 4, esitatakse need deklaratsioonile lisatavas nimekirjas ning märgitakse lahtrisse „kaup vastavalt juurdelisatud nimekirjale” ja nimekirja lehekülgede arv.

  (4) Imporditava mootorsõiduki korral märgitakse deklaratsiooni lahtris 4 lisaks kauba nimetusele mootorsõiduki mark, mudel, VIN-kood, väljalaskeaasta ja mootori töömaht.
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]

§ 32.  Deklaratsiooni kinnitamine

  (1) Deklaratsiooni kinnitab rahvusvahelise sõjalise peakorteri või välisriigi relvajõudude volitatud esindaja allkirja ja pitsati jäljendiga lahtris 5. Kui välisriigi relvajõudude volitatud esindaja ei viibi Eestis, siis on rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse volitatud esindajal õigus kinnitada rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse personali hulka kuuluva välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu liikme ja nende ülalpeetavate deklaratsioone.

  (2) Kaitseministeerium täidab kinnitusena välisriigi relvajõudude liikme, välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu liikme ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja esitatud deklaratsiooni lahtri 6. Välisministeerium täidab kinnitusena rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme esitatud deklaratsiooni lahtri 6.

  (3) Tolliametnik märgib deklaratsioonile numbri ja kinnitab deklaratsiooni allkirja ja tolliasutuse pitsati jäljendiga lahtris 7.
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]

§ 33.  Deklaratsiooni eksemplarid

  (1) Deklaratsioon esitatakse tollile ühe komplektina, mis koosneb kolmest eksemplarist.

  (2) Pärast tolliformaalsuste teostamist tagastab toll deklaratsiooni esitajale ühe eksemplari. Deklaratsiooni teise eksemplari saadab Maksu- ja Tolliamet deklaratsiooni kinnitanud ministeeriumile, kolmas säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]

§ 4.  Tolliformaalsuste teostamine nimekirja kandmata kaubale

  Kui üksuse või välisriigi üksuse isikkoosseisul on kaasas kaupa, mida ei ole nimekirja kantud, lähtutakse tolliformaalsuste teostamisel reisijale kohaldatavatest tollieeskirjadest.

§ 5.  Lisadeklaratsiooni esitamise kohustus

  (1) Kui nimekirjas loetletud kaup võõrandatakse, esitab vastutav isik tollieeskirjades ettenähtud korras täidetud tollideklaratsiooni (edaspidi lisadeklaratsioon).
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (11) Nõukogu määruse (EÜ) nr 150/2003, millega peatatakse teatavate relvade ja muu sõjaväevarustuse imporditollimaksud (EÜT L 25, 30.01.2003, lk 1–6), rakendamisel esitatakse lisadeklaratsioon ja nimetatud nõukogu määruse III lisas esitatud pädeva asutuse tõend.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (3) [Kehtetu - RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 6.  Salastusmärkega kaup

  (1) Kui vastutav isik esitab nimekirja, milles sisalduva teabe kohta on vastavalt „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele” tehtud salastusmärge ning kaupa on kirjeldatud sõnadega „julgeoleku- või kaitseotstarbeline kaup”, siis aktsepteerib toll nimekirja ilma kaupa ja saatedokumente kontrollimata.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) Kui esitatakse lisadeklaratsioon, märgitakse kauba tariifse klassifikatsiooni asemel tähiseks „9960 20 00 00” ning koos lisadeklaratsiooniga ei esitata tollile tollieeskirjades ettenähtud lisadokumente.
[RT I, 01.03.2011, 2 - jõust. 04.03.2011]

  (3) Lisadeklaratsiooni esitaja arvutab tasumisele kuuluva importimisel kogutava maksusumma ja märgib selle lisadeklaratsioonile.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 7.  Lisadeklaratsiooni esitamise tähtaeg

  (1) Lisadeklaratsioon esitatakse kauba vabasse ringlusse lubamise või võõrandamise päevale järgneva 30 päeva jooksul.
[RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

  (2) [Kehtetu - RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 8.  Importimisel ja eksportimisel nimekirjade vastavuse kontrollimine
[Kehtetu - RT I 2008, 23, 151 - jõust. 14.06.2008]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Lisa 1 Varustuse nimekiri

Lisa 2 Vorm 302

Lisa 3 Rahvusvahelise sõjalise peakorteri / välisriigi relvajõudude liikme kauba deklaratsioon
[RT I, 11.06.2014, 2 - jõust. 14.06.2014]

/otsingu_soovitused.json