Teksti suurus:

Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, ja müümise täpsem kord ning pakkumuse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2014, 9

Põllumajandustoote kokkuostu, sealhulgas säilitamise, ja müümise täpsem kord ning pakkumuse vorm
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

Vastu võetud 21.06.2010 nr 72
RT I 2010, 36, 217
jõustumine 01.07.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
23.03.2012RT I, 28.03.2012, 331.03.2012
06.08.2012RT I, 08.08.2012, 511.08.2012
08.04.2013RT I, 24.04.2013, 327.04.2013
05.06.2014RT I, 11.06.2014, 414.06.2014

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 1 lõike 3, § 4 lõike 3 ja § 41 lõike 2, komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1–68), artikli 10 lõike 1 punkti a, artikli 28 lõike 1, artikli 50 lõike 1 ja artikli 52 lõike 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5–21), artikli 2 lõike 2 alusel.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse heakskiidu taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm, põllumajandustoote kokkuostu, säilitamise ja sekkumisvarudest pärit toote müügi täpsem kord ning pakkumuse vorm.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 2.   Põllumajandustoote kokkuostuks pakkumise ja müümisega seotud isik
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

  Põllumajandustoote kokkuostuks pakkumise ja müümisega seotud isiku andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 90 kohaselt.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 3.   Heakskiitmine

  (1) Kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 2 lõigetega 2 ja 3 esitab isik teravilja sekkumiskeskuse ja teravilja sekkumislao heakskiitmiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) vabas vormis taotluse.

  (2) Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik, kelle ettevõtet on Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) «Toiduseaduse» kohaselt tunnustanud, esitab PRIA-le iga sel otstarbel kasutatava eraldi tootmisüksuse kohta heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 4.   Kvaliteedisertifikaat

  Või ja lõssipulbri teise Euroopa Liidu liikmesriiki kokkuostuks pakkumise korral komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 IV lisa I osa punkti 6 ja V lisa I osa punkti 6 alusel nõutava sertifikaadi saamiseks esitab pakkuja VTA kohalikule asutusele lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

2. peatükk SEKKUMISKOKKUOST 

§ 5.   Põllumajandustoote pakkumine kokkuostuks

  (1) Teravilja sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

  (2) Või ja lõssipulbri kokkuostu korral esitab tootja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase tootmiskava pärast heakskiidu saamist, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne kokkuostuks pakutava või ja lõssipulbri tootmise alustamist.

  (3) Või, lõssipulbri ja veiseliha sekkumishinnaga kokkuostu ja alalise pakkumismenetluse korral esitab pakkuja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 6.   Kokkuostuks pakutava või pakendi märgistus

  Kui laopidaja peab laoarvestust, mille puhul sisestab ta komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 28 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud andmed laoarvestusse kokkuostetud või lattu saabumise päeval, ei pea toote lattu saabumise kuupäeva pakendile eraldi märkima.

3. peatükk SEKKUMISVARUDEST PÄRIT TOOTE MÜÜK 

§ 7.   Müük sekkumisvarudest

  (1) Teravilja sekkumisvarudest müügi korral, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt teravilja kasutamiseks ja eksportimiseks müügi korral, esitab pakkuja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

  (2) Või, lõssipulbri ja veiseliha sekkumisvarudest müügi korral, sealhulgas komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt või, lõssipulbri ja veiseliha kasutamiseks ja eksportimiseks müügi korral, esitab pakkuja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

  (3) Komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 50 lõikes 1 nimetatud juhul sekkumisvarudest teravilja müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lõikes 1 nimetatud kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

  (4) Komisjoni määruse (EL) nr 1272/2009 artikli 50 lõikes 1 nimetatud juhul sekkumisvarudest või, lõssipulbri ja veiseliha müügi korral esitab pakkuja PRIA-le lõikes 2 nimetatud kirjaliku pakkumuse.
[RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 8.   Käitlemiskava esitamine sekkumisvarudest pärit toote kasutamiseks müügi korral

  (1) Paragrahvis 7 sätestatud sekkumisvarudest müügi korral edukaks osutunud pakkuja esitab sekkumisvarudest pärit toote kasutamisel komisjoni määruse (EÜ) nr 1130/2009 kohaselt PRIA-le hiljemalt viis tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust lisas 8 toodud vormi kohase käitlemiskava.

  (2) Muudatustest käitlemiskavas teavitatakse PRIA-t kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kaks tööpäeva enne asjakohase toimingu tegemise algust.

§ 9.   Arvestuse pidamine ning teavitamine sekkumisvarudest pärit toote ekspordiks müügi korral

  (1) Kui sekkumisvarudest pärit toote ekspordiks müügi korral ladustatakse nimetatud toodet enne eksportimist ajutiselt mujal kui sekkumislaos, tagab pakkuja, et ajutise ladustamise kohta peetakse arvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toote ajutisse lattu saabumise kuupäev;
  2) toote kirjeldus ja KN-kood;
  3) toote staatus (sekkumistoode);
  4) toote sekkumislaost väljaviimise protokolli number;
  5) saatelehe dokumendi viitenumber;
  6) toote täpne asukoht ajutises laos;
  7) saabuva toote kogus (t, kg, hl);
  8) deklarandi nimi;
  9) toote ajutisest laost väljaviimise kuupäev;
  10) ekspordideklaratsiooni number;
  11) väljaviidava toote kogus (t, kg, hl).

  (2) Viis päeva enne sekkumistoote eksportimiseks veovahendile laadimist esitab pakkuja Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) eelteate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toote laadimise alustamise aeg ja hinnanguline lõppaeg;
  2) toote laadimise koht;
  3) selle veovahendi identifitseerimisandmed, millele kaup laaditakse;
  4) eksportija või tema esindaja nimi (kui kasutatakse);
  5) toote kirjeldus ja KN-kood;
  6) toote staatus (sekkumistoode);
  7) toote netokogus ja pakendite arv (kui kasutatakse);
  8) vedaja nimi ja sidevahendite andmed;
  9) toote ekspordilitsentsi number.

4. peatükk SEKKUMISVARUDEST PÄRIT TOOTE TASUTA ÜLEANDMINE 
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 10.   Nõuded heategevusorganisatsioonile ja toiduabi saajale
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 11.   Toiduabi jaotamise õiguse taotlemine
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 12.   Pakkumismenetluse korraldamine toiduabina jaotatava lõpptoote saamiseks
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 13.   Toiduabi jaotamine
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 14.   Lõpptoote veo-, majandus- ja ladustamiskulude hüvitamine
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

§ 15.   Toiduabi jaotamises osalemise peatamine
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Paragrahvi 5 lõige 1 ning § 7 lõiked 1 ja 3 jõustuvad 2010. aasta 1. juulil.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Heakskiidu taotluse vorm

Lisa 2 Või/lõssipulbri kvaliteedisertifikaadi taotluse vorm

Lisa 3 Pakkumine teravilja kokkuostuks
[RT I, 08.08.2012, 5 - jõust. 11.08.2012]

Lisa 4 Tootmiskava

Lisa 5 Pakkumisvorm
[RT I, 08.08.2012, 5 - jõust. 11.08.2012]

Lisa 6 Müügipakkumine teravilja ostuks sekkumisvarudest
[RT I, 08.08.2012, 5 - jõust. 11.08.2012]

Lisa 7 Pakkumisvorm
[RT I, 08.08.2012, 5 - jõust. 11.08.2012]

Lisa 8 Käitlemiskava

Lisa 9
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

Lisa 10
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

Lisa 11
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

Lisa 12
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

Lisa 13
[Kehtetu - RT I, 28.03.2012, 3 - jõust. 31.03.2012]

Lisa 14
[Kehtetu - RT I, 11.06.2014, 4 - jõust. 14.06.2014]

/otsingu_soovitused.json