Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 5

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 07.06.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruses nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega reguleeritakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse nr 1.2.1 „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus” eesmärkide elluviimist.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavate õpiürituste arv.”;

3) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõna „koolimeeskondade” sõnadega „haridusasutuste meeskondade”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.”;

5) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse sõna „arendusprojektid” sõnaga „projektid”;

6) paragrahvi 18 lõike 1 sissejuhatavas osas asendatakse tekstiosa „punktides 1–5” tekstiosaga „punktides 1–5 ja 7”;

7) paragrahvi 18 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „punktides 1–5” tekstiosaga „punktides 1–5 ja 7”;

8) paragrahvi 22 lõike 7 punktis 4 asendatakse arv „2018” arvuga „2023”;

9) paragrahvi 24 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) toetuse saaja kinnitus andmete õigsuse kohta.”;

10) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses vastavalt lisatule.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa Koolituste ja seminaride standardiseeritud ühikuhinnad

/otsingu_soovitused.json