Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/18/1593-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 10

Lepingu nr 1-13/18/1593-1 muutmine

Vastu võetud 05.06.2019

Lisa 2
05.09.2018. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/18/1593-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Autovedur osaühing, registrikoodiga 10231120, asukohaga Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 6, 65604 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Tõnis-Koit Pihu,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 05.09.2018 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Autovedur OÜ

Teelise 4

Pikk tn 6, Võru linn

10916 Tallinn

65604 Võru maakond

Tel. 611 9300

Tel. 782 8270

E-post: info@mnt.ee

E-post: autovoru@estpak.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10231120

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json