Teksti suurus:

Hiiu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 14-2/131

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 15

Hiiu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 14-2/131

Vastu võetud 09.10.2018

Kärdlas

Hiiumaa Vallavalitsus, registrikood 77000424, Keskväljak 5a, KÄRDLA, mida esindab vallavanem Reili Rand (edaspidi tellija) ja AS GoBus (registrikood 10085032), asukoht Ringtee 25, 50105 TARTU, mida esindab pakkumuses nr 171332 esitatud 24.07.2018 volikirja alusel juhatuse liige Andrei Mändla (edaspidi vedaja), nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping) järgnevad:

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva avaliku bussiliiniveo korraldamisel vedaja poolt Hiiu maakonnas. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, ühistranspordiseadusele (edaspidi ÜTS), haldusmenetluse seadusele (edaspidi HMS) ja tellija poolt läbiviidud riigihanke "Hiiu maakonna avalik bussiliinivedu 2019-2021", viitenumber 193653, tingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse (edaspidi liinikilomeetri maksumus) arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) maksmise alused ja korra.

1.2. Leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ÜTS § 15 lõike 2 ja § 20 lõike 1 ning Maanteeameti, Hiiu Maavalitsuse ja Hiiumaa Valla poolt 28.12.2017 sõlmitud halduslepingu „Haldusleping Hiiu maakonnas ühistranspordi korraldamise haldusülesannete üleandmiseks“ punkti 2.1.10 alusel.

1.3. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ning lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, milles lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist ja mis omakorda on lepingu lahutamatuteks lisadeks.

1.5. Käesoleva lepingu allakirjutamise hetkel on lepingul järgmised lisad:
1.5.1. Lisa 1 Liinikilomeetri maksumus;
1.5.2. Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta;
1.5.3. Lisa 3 Liinitöö näitajad liinide kohta;
1.5.4. Lisa 4 Sõiduplaanist kõrvalekallete aruanne;
1.5.5. Lisa 5 Vedaja pakkumus /lisatakse eduka pakkumuse maksumuse vorm/;
1.5.6. Lisa 6 Sõiduplaanid;
1.5.7. Lisa 7 Nõudeliinide tegelikult teostatud töömahu aruanne;
1.5.8. Lisa 8 Piletimüügisüsteemile esitatavad nõuded.

2. Lepingu objekt ja toetuse maksmine

2.1. Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt avalikul liiniveol Hiiu maakonna bussiliinidel perioodil 01.01.2019 kuni 31.12.2021.

2.2. Vedaja teostab avalikul liiniveol sõiduplaanijärgset vedu lepingu lisas 6 toodud liinidel ja mahus ning osutab muid liiniveoga kaasnevaid teenuseid.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes sõiduplaanijärgse
veoteenuse ja veoteenusega kaasnevate muude teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4. Tellija kehtestab sõiduplaanid ning muudab veomahtusid arvestades hankedokumentides sätestatud veomahtu ja käesoleva lepingu punkti 6.1.5.

2.5. Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks perioodiks sõltub liinikilomeetri maksumuse ning piletulu, kohalike omavalitsuste toetuste ja muu tulu vahest. Juhul, kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, siis Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks perioodiks sõltub liinikilomeetri maksumusest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 lepingu sõlmimisel kogu lepingu perioodiks.

2.6. Tellija planeerib eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud maksumuse, lepingu, planeeritavate liinivõrgu muudatuste alusel.

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanidele tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu kilomeetrid) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (euro/km), millest arvestatakse maha vedajale laekunud piletitulu, kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) poolt vedajale otse makstud toetus ja muud vedaja tulud, sealhulgas 25% reklaamitulust ilma käibemaksuta.

3.1.1. Juhul, kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, siis on Vedajale makstav toetus lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanidele tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu kilomeetrid) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (euro/km), millest arvestatakse maha vedajale laekunud muud tulud ehk väljastpoolt riigi- või kohalike omavalitsuste eelarveid vedajale laekunud tulud, sealhulgas 25% reklaamitulust ilma käibemaksuta.

3.1.2. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.1.3. Nõudeliinide (sh nõudepõhiste väljumiste ja nõudepeatuste) teenindamisel arvestatakse tegelikult teostatud töömahtu alates sellest sõiduplaanijärgsest nõudepeatusest, kust buss alustab sõitu liini teenindamiseks kuni selle sõiduplaanijärgse nõudepeatuseni, kus buss lõpetab sõidu peale liini teenindamist. Osaliselt nõudepõhistel väljumistel arvestatakse töömahtu esimesele nõudepeatusele eelnevast peatusest vastavalt sõiduplaanile. Nõudeliine teenindatakse ainult sõitjalt laekunud tellimuse korral. Nõudeliinide teenindamiseks vajaliku valmisoleku tagamise kulud loetakse vedaja kuluks ja need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses. Juhul kui nõudeliininile järgneb samal kuupäeval liini lõpp-punktist järgmine liin loetakse tellimuse korral liinisõiduks mõlemal suunal tehtud sõit. Näited tegelikult teostatud töömahu arvestamisest nõudeliinide korral:

Näide 1 : Maakonnaliin nr 659 Õngu Emmaste-Kärdla, mis on käigus regulaarliinina lõigul Emmaste - Kärdla ja nõudeliinina lõigul Õngu-Tohvri-Emmaste. Sõitja soovib sõita Haldi peatusesse Kärdlasse, Viiri-Tohvri lõigult sõitasoovijaid ei ole. Buss alustab sõitu Haldi peatusest ning läbib teekonna Haldi- Viiri-Emmaste, kuid ei sõida Tohvrile.

Näide 2 Maakonnaliin 651 Kärdla-Kõpu Kalana. Kell 15:20 Kärdlast väljunud buss sõidab tavaoludes Kõpu peatuseni, järgnevatesse peatustesse vaid juhul, kui bussis on reisijaid, kes soovivad edasistes peatustes väljuda. Liinile järgneb lühikese aja järel järgmine liin Kalana-Kõpu Kärdla. Juhul, kui Kärdlast väljunud bussis oli sõitja, kes soovis väljuda Kalana peatuses, loetakse järgneva veootsa alguseks Kalana peatus.

3.2. Tellija poolt lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised.

3.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule kogu lepingu kehtivusaja vältel.

3.4. Vedaja poolt pakutud liinikilomeetri hind kehtib kogu lepingu perioodi jooksul.

3.5. Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt veoteenuse osutamise kuu 5. kuupäevaks, sealhulgas jaanuarikuus hiljemalt 20. kuupäevaks, 20% selle kuu teenuse osutamiseks vajalikust arvestuslikust tasusummast ja tasub toetusest saamata jäänud osa hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 28. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste, saadud piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude summa. Juhul, kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitjate käest sõidu eest tasu ei võeta, siis tasub tellija vedajale hiljemalt veoteenuse osutamise kuu 5. kuupäevaks, sealhulgas jaanuarikuus hiljemalt 20. kuupäevaks, 20% selle kuu teenuse osutamiseks vajalikust arvestuslikust tasusummast ja tasub toetusest saamata jäänud osa hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 28. kuupäevaks kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste ja muude tulude summa. Vedajale makstava toetuse summa tasub tellija pangaülekandega pangaarvele vedaja esitatud arve alusel. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Üldised tingimused

4.1.1. Vedaja teostab Hiiu maakonna avalikel bussiliinidel sõitjate vedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.1.2. Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ÜTS-ga nõutud ühenduse tegevusluba (edaspidi tegevusluba), mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja tegevusloa olemasolu. Kui vedaja tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut tegevusluba, lõpeb leping alates tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

4.1.3. Vedaja peab tagama infotelefoni olemasolu, mille kaudu antakse sõitjatele informatsiooni sõiduplaanide ja busside tegeliku liinil oleku kohta. Infotelefon peab vastu võtma sõitjate tellimused bussi väljakutseks nõudepeatustesse. Infotelefon peab töötama vähemalt kell 7.00-21.00. Reeglina võetakse tellimusi samal päeval väljuvatele liinidele vastu kuni liini väljumiseni algpunktist, erandiks on varahommikused väljumised, mille puhul tuleb tellimus esitada enne kella 21.00 eelmisel päeval. Infotelefoni number ja sellele helistamise kellaajad peavad olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tavalise kõnetariifi alusel.

4.1.4. Vedaja tagab interneti lehekülje olemasolu, kus on võimalik edastada operatiivset informatsiooni ja sõitjal iseseisvalt teha tellimusi nõudepeatuste teenindamiseks.

4.1.5. Vedaja peab sõlmima kokkulepped busside väljumiseks ja saabumiseks nende bussijaamade haldajatega, mis on vajalikud liinide teenindamiseks vastavalt sõiduplaanidele.

4.1.6. Tellija esitatud tingimustele vastavaid talverehve peab vedaja kasutama perioodil 01.12-01.03 (talviste teeolude korral soovituslikult ka pikemal perioodil)  liinide teenindamiseks kasutatavatel bussidel kogu lepinguperioodi vältel. Tellija tingimused talverehvidele on järgmised:
4.1.6.1. 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) märgistusega C2 klassi rehvid kõikidel ratastel;
4.1.6.2. 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) märgistusega C3 klassi rehvid veoratastel ning M+S märgistusega C3 klassi rehvid teistel ratastel;
4.1.6.3. M+S märgistusega naastrehvid.

4.1.7. Lepingus ja hankedokumentides bussidele sätestatud nõuded kehtivad ka vedaja poolt asendusbusside kasutamisel.

4.2. Sõidukijuhtidele esitatavad tingimused

Vedaja tagab:

4.2.1. hiljemalt teenindusperioodi alguseks ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on vedaja poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad sõidukijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse (edaspidi AvS) § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning omavad AvS § 28 kohast Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistust ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

4.2.2. sõidukijuhid annavad sõitjatele eesti keeles teavet peatuste, sõiduplaani, piletihindade, sõiduplaanide muudatuste jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning paluvad sõitjatel kinnitada sõidu ajaks turvavöö, selleks peavad sõidukijuhid valdama eesti keelt piisaval tasemel;

4.2.3. sõidukijuhid on korrektselt riietatud, käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult (abistavad pagasi paigutamisel pagasiruumi, kui sõitjad seda soovivad jms) ning ei häiri bussis raadio kuulamisega sõitjaid;

4.2.4. sõidukijuhid abistavad puudega isikuid bussi sisenemisel ja väljumisel, kui viimased seda soovivad;

4.2.5. sõidukijuhid kütavad sõitjatesalongi selliselt, et bussis suletud uste korral oleks tagatud sisetemperatuur vähemalt +10° kraadi Celsiuse järgi ning konditsioneeri või kliimaseadme olemasolul lülitavad selle sisse, kui bussi sisetemperatuur ületab +25° kraadi Celsiuse järgi;

4.2.6. sõidukijuhid lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

4.2.7. sõidukijuhid toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ja tagavad veoteenuse kvaliteedi;

4.2.8. sõidukijuhid tagavad väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee või ooteplatvormi äärest kaugemal kui 20 cm, juhul kui infrastruktuur seda võimaldab;

4.2.9. sõidukijuhid veavad avaliku liiniveo teostamisel bussis ainult sõitjaid ja sõitjate pagasit ning neil on keelatud vedada endale (v.a käsipagas) ja kolmandatele isikutele kuuluvat vara;

4.2.10. sõidukijuhid müüvad kehtivale piletisüsteemile ja -hinnale vastavaid sõidupileteid, perioodipileteid, sõidukaarte, laevad raha sõidukaartidele ja piletimüügisüsteemi töö tõrke korral müüvad reservpileteid ning nõuavad sõitjatelt eelmüügist ostetud piletite ja teiste sõiduõigust tõendavate dokumentide esitamist bussi sisenemisel esiuksest;

4.2.11. juhul kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, siis sõidukijuhid tagavad, et sõitjad siseneksid bussi esiuksest ja  registreeriksid sõidukaardiga oma sõidu juhi juures olevas validaatoris. Sõidukijuhid tagavad sõitjatele sõidukaartide müümise, kui need on tasulised, ja jaotamise, kui sõidukaardid on tasuta.

4.3. Bussidele esitatavad tingimused

Vedaja tagab:

4.3.1. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on vedaja omandis või tal on võimalus neid kasutada käesoleva lepingu täitmiseks;

4.3.2. bussid vastavad liiklusseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ja nende sõitjakohtade arv on sobiv sõitjate sõiduplaanijärgseks häireteta teenindamiseks;

4.3.3. bussid on konstruktsioonilt sobivad Eesti kliimas kasutamiseks;

4.3.4. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on samad, mis vedaja näitas oma pakkumuses või nendega vähemalt samaväärsed, kusjuures ükski lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 15 (viisteist) aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast;

4.3.5. vedaja omandis on või tal on võimalus kasutada vähemalt ühte invatõstukiga varustatud või muul viisil ratastooliga sisenemiseks kohandatud bussi, näiteks rambiga varustatud madala sisenemisega buss. Vedaja suunab nimetatud busse liinile, mida teenindab sõitjate tellimuste alusel, mis on esitatud infotelefoni kaudu vähemalt 48 tundi enne bussi väljumist.

4.3.6. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on varustatud GPS seadmega, mille andmetele tagab vedaja üle interneti reaalajas juurdepääsu kõigile tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele. Kui juurdepääsu tagamiseks on vaja vastavat tarkvara, mis ei ole tellijale vabavarana kättesaadav, siis vedaja peab selle tellijale ilma täiendava tasuta üle andma. Andmete säilitamise tagab vedaja. Andmed peavad olema kättesaadavad vähemalt kuni 60 päeva pärast liini teenindamist. Andmeid peab saama sorteerida bussi registreerimisnumbri, liini teenindamise kuupäeva ja kellaaja järgi. GPS seade ja vastav tarkvara peavad võimaldama järgmist:
4.3.6.1. kaardirakendusel tuvastada bussi marsruut;
4.3.6.2. jälgida busside sõidugraafikus püsimist reaalajas;
4.3.6.3. tuvastada bussi sõidukiirus igal ajahetkel;
4.3.6.4. tuvastada bussi peatumise kellaaeg ja asukoht;
4.3.6.5. registreerida tegelik läbitud liinikilomeetrite hulk.
4.3.6.6. GPS-i andmete edastamise süsteem peab võimaldama andmete saatmist tellija infosüsteemi formaadis JSON (JavaScript Object Notation) minimaalse andmete koosseisuga: liini number, sõiduki D, X ja Y koordinaat, suund ja kiirus ja andmete edastamise intervalliga vähemalt 30 sekundit.

4.3.7. lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel on vedaja logo või nimi ja valgustatud või LED tehnoloogial põhinevad marsruudisildid, millel on teenindatava liini number ning liini alg- ja lõpp-peatuste nimed ja olulisemate vahepeatuste nimed. Vedaja peab marsruudisiltidel kasutusele võetavad olulisemate vahepeatuste nimed tellijaga kooskõlastama. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel väljastpoolt nähtaval kohal;

4.3.8. bussides on sõitjatele nähtavas kohas bussijuhi nimi ning teave kehtivate piletihindade, sõidusoodustuste, kasutatavate sõidukaartide, vedaja infotelefoni ja sõiduõigust tõendava dokumendita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.3.9. bussidele paigaldatud reklaam on eelnevalt tellijaga kooskõlastatud. Bussi akendele reklaami paigutada ei ole lubatud (välja arvatud külgakende sisekülgedele paigaldatud punkti 4.3.9 kohane teave). Tellijal on õigus paigutada bussidesse reisijate jaoks või liiniveo korraldamise jaoks olulist paberkandjal informatsiooni tasuta. Reklaami kuvamine elektroonilisel viisil (kuvaril) tuleb Tellijaga kooskõlastada;

4.3.10. bussid on korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta, jms), on tööpäeva alustades nii seest kui väljast puhtad ja koristatud salongiga. Kogu tööpäeva jooksul ei tohi liini alustava bussi salongis olla prahti (vanad piletid, kommipaberid, tühjad pudelid jne) ning istmed ja salong ei tohi määrida sõitjate riideid;

4.3.11. bussides on pagasi paigutamiseks ettenähtud ruum, mis on piisavalt suur paigutamaks bussi kokkupakitud lapsevanker (s.o minimaalne kõrgus 70 cm, pikkus 125 cm ja laius 65 cm). Pagasi ruumina ei käsitleta sõitjate liikumiseks ettenähtud istmetevahelist käiku ja muid kohti, kus ei ole lubatud liiklusohutuse nõuetest tulenevalt pagasit vedada;

4.3.12. busside istmete vahe eesmise istme seljatoe tagaküljest järgmise istme seljatoe esiküljeni on vähemalt 680 mm;

4.3.13. bussid on varustatud täispehmete kergesti puhastatavast tekstiilist kattega istmetega, st polstri ja tekstiiliga on kaetud nii istmepõhi koos servadega kui ka seljatugi;

4.3.14. busside istmed on varustatud eelpingutiga turvavöödega;

4.3.15. busside esiosas on sõitjatele kättesaadavas kohas A4 formaadis sõiduplaanide, küsitluslehtede vms paigutamiseks sobiv alus;

4.3.16. bussides on vähemalt üks prügikast iga teenindusukse juures;

4.3.17. bussidel on salongivalgustus;

4.3.18. bussidel on salongi sundventilatsioon;

4.3.19. busside teenindusuksed on kas pneumaatilise, hüdraulilise või elektrilise ajamiga avatavad ja suletavad, kusjuures uksi avab ja sulgeb bussijuht;

4.3.20. busside küljeakendel on pakettaknad;

4.3.21. bussides on sõitjate teavitamiseks mikrofon ja salongikõlarid;

4.3.22. busside suurus vastab lepingu punktis 5.1.6 sätestatule, seega peab arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul sõiduvajaduse muutusega kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõiduplaanidejärgseks teenindamiseks;

4.3.23. bussid on varustatud lepingu tingimustele vastava piletimüügiseadmega, mis võimaldab ka sõidu valideerimist, eesmise teenindusukse juures;

4.3.24. Juhul, kui on teenindatavatel liinidel on kehtestatud pileti eest makstav tasu, tagab vedaja bussides paberkandjal reservpiletid, kasutamiseks piletimüügi süsteemi rikke korral;

4.3.25. bussidel peab perioodil 01.12-01.03 (talviste teeolude korral soovituslikult ka pikemal perioodil)  kasutama tellija poolt esitatud nõuetele vastavaid talverehve (tellija nõuded talverehvidele on toodud punktides 4.1.6.1-4.1.6.3),

4.4. Sõiduautodele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:

4.4.1. sõiduautosid kasutatakse liiniveol kui väljumisel on vähe reisijaid ja reisijate arv on eelnevalt teada
4.4.1.1. sõiduautosid kasutatakse liiniveol peamiselt nõudepõhistel väljumistel
4.4.1.2. sõiduautode kasutamine busside asemel punktides 4.4.1 ja 4.4.1.1 toodud juhtudel ei ole kohustuslik.

4.4.2. sõiduautodes peab olema vähemalt kuus (6) istekohta (koos juhiga);

4.4.3. sõiduautod ei ole ühelgi lepingu kehtivuse hetkel vanemad kui 15 (viisteist) aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast;

4.4.4. sõiduautod on vedaja omandis või tal on võimalus neid kasutada käesoleva lepingu täitmiseks;

4.4.5. sõiduautod on varustatud GPS seadmetega, milledele kehtivad punktis 4.3.6 toodud nõuded;

4.4.6. sõiduautodel on vedaja logo või nimi ja teenindatava liini number;

4.4.7. sõiduautod on korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta, tervete istmetega jms), on liini teenindades nii seest kui väljast puhtad;

4.4.8. sõiduautod vastavad liiklusseadusele ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele

4.4.9. liiniveol kasutatavate sõiduautode juhtidele kehtivad punktis 4.2 toodud tingimused;

4.4.10. liiniveol kasutatavad sõiduautod on varustatud lepingu tingimustele vastava piletimüügiseadmega, mis võimaldab ka valideerimist, ja sõitjale tasulise liiniveo korral reservpiletitega, mida kasutatakse piletimüügisüsteemi rikke korral.

5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:

5.1.1. korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel;

5.1.2. pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.3. tagama kogu lepinguperioodi kehtivuse jooksul kõikide lepingu täitmisel rakendavatele bussijuhtidele vähemalt vedaja esitatud riigihanke pakkumuses näidatud brutokuupalga maksmise. Juhul, kui lepingu kehtivuse jooksul kehtestatakse vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga brutopalga alammäär, mis ületab vedaja poolt pakkumuses näidatut, siis peab vedaja tagama brutokuupalga vastavuse laiendatud kollektiivlepingus sätestatud brutopalga alammäärale;

5.1.3.1. juhul kui vedaja sõlmib lepingu täitmisel rakendatavate bussijuhtide tööle värbamiseks töölepingust erineva lepingu (sh käsunduslepingu, töövõtulepingu või tööjõu rendilepingu), siis peab selle alusel makstav tasu olema samaväärne sama koormuse ja samade tööülesannete eest töölepingu alusel töötava bussijuhile makstava brutokuupalga ja tööandja poolt makstavate maksude summaga;

5.1.4. tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt töölepingu seadusele ja arvestades vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõudeid. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub vedaja esitama tellijale viimase nõudmisel tellija poolt määratud perioodi kohta töötajate töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;

5.1.5. lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama tööjõu esmajärjekorras eelmiste vedajate töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on tema poolt lepingu täitmiseks rakendatavad sõidukijuhid läbinud vastavalt AvS § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.6. arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõiduplaanidejärgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht;

5.1.7. korraldama sõidupiletite müüki vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ja kinnitatud hinnakirjale;

5.1.8. korraldama sõidukaartide ja perioodipiletite müüki või väljastamist ning sõidukaartidele raha laadimist, sõidukaartide isikustamist ja teisi toiminguid vastavalt lisale 8 vähemalt ühes müügikohas Kärdlas;

5.1.8.1. müügikohta ei pea olema juhul, kui riik rakendab avalikul maakondlikul sõitjateveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, sel juhul jaotatakse sõidukaarte bussides, kui need on tasuta, või müüakse, kui need on tasulised;

5.1.9. rakendama seaduse alusel ja tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.10. tagama bussijuhtide kohase piletimüügi või valideerimise kohustuse täitmise;

5.1.11. kasutama sõidupiletite müümisel elektroonilist piletimüügisüsteemi, mis vastab lisas 8 toodud nõuetele;

5.1.12. tagama sõitjatele sõidukaartide ja sõidupiletite valmistamise ning müügi või väljastamise;

5.1.13. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed piletimüügisüsteemid võimaldavad ristkasutust;

5.1.14. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama sõitjatel sõidu eest tasumiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte;

5.1.15. andma tellijale ühe (1) bussis sõiduõiguse kontrollimise läbiviimist võimaldava seadme ning tagama seadme tehnilise korrasoleku kogu lepinguperioodi jooksul;

5.1.16. kõik piletimüügisüsteemi kasutamise ja haldamisega seotud kulud ning piletitulu käitlemisega seotud võimalikud vahendustasud loetakse vedaja kuluks ning need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses. Lubatud ei ole kasutada vahendustasude ning piletimüügisüsteemiga seotud kulude maha arvestamist piletitulust;

5.1.17. võimaldama tellijal või tellija volitatud isikutel paigaldada lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse piletimüügi järelevalve eesmärgil kaamerad koos vajalike lisaseadmetega. Kaamerate paigaldamise kulud tasub tellija. Kaamerate jaoks sobivad bussid valib tellija. Vedaja on kohustatud tagama, et tema ja tema töötajad ei riku tahtlikult seadmeid, ei piira ega varja kaamera vaatevälja ja ei muuda piletimüügiseadmete asukohta ilma tellija nõusolekuta. Vedaja vastutab kaamerate kahjustumise ja hävimise eest, kui see on tekkinud vedaja- või tema töötajate raske hooletuse või tahtluse tagajärjel;

5.1.18. teavitama koheselt sõitjaid ja tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaanijärgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.19. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.19.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.19.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.20. esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning teabe, sh andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega. Tellijal on õigus vajaduse tekkimisel vedajalt nõuda lisaks kolme (3) tüüpi aruande esitamist, mille koostamise ja esitamise kulu peab sisalduma liinikilomeetri maksumuses;

5.1.21. esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist, kui ollakse aastaaruande auditeerimise kohustusega;

5.1.22. tagastama toetusraha ÜTS § 30 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.23. paigaldama tellija poolt ettevalmistatud sõiduplaani muudatusest sõitjaid informeeriva teavituse vastavat liini teenindavatesse bussidesse;

5.1.24. teavitama tellijat vedaja töötajate poolt avastatud lõhutud ja rikutud infotahvlitest bussipeatustes. Rikutud ja lõhutud infotahvlid vahetab välja tellija;

5.1.25. võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega);

5.1.26. sõidupiletite, sõidupiletite ja -kaartide müügi, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele juurdepääsu asjakohastele dokumentidele ning kohustama vedaja töötajaid jt liiniveo osutamisega seotud isikuid andma tellija volitatud isikutele suulist teavet ja selgitusi;

5.1.27. kooskõlastama tellijaga kõik kolmanda osapoolega sõlmitavad sõitjateveo lepingud, sealhulgas õpilasveo lepingud, kui need on seotud veoga lepingu alusel teenindavatel bussiliinidel;

5.1.28. paigaldama bussidesse punktis 4.3.6 toodud nõuetele vastavad GPS seadmed ja tagama tellija volitatud isikutele GPS andmetele juurdepääsu vastavalt punktile 7.3;

5.1.28.1. tellijal on õigus GPS andmeid levitada, et kuvada busside asukohti avalikel kaardirakendustel. Kõik andmete levitamisega seotud kulud loetakse vedaja kuluks ja need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses;

5.1.29. taluma teehooldekaamerate paigaldamist ja käitamist bussidele. Kõik kulud seoses sellega kannab tellija. Vedaja kohustus on kaamerate säilimise tagamine ja sellega seotud riskide kandmine vedajapoolse raske hooletuse või tahtluse tagajärjel.

5.2. Vedajal on õigus:

5.2.1. peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;

5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3. teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja piletihindade muutmiseks.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:

6.1.1. kontrollida sõidupiletite müüki, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele;

6.1.2. ÜTS §-s 23 sätestatud nõuete kontrollimiseks kontrollida igal ajal kõiki vedaja majandustegevuse ja raamatupidamise dokumente, mis on seotud lepingu täitmisega ja toetuse kasutamisega;

6.1.3. nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat aruandlust ja teavet, sh informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4. ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane ja sõidupiletite hindu.

6.1.5. muuta veomahtu ühes lepingu aastas kuni 20% võrra võrreldes algse ühe aasta veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse, teatades vedajale ette veomahu muutmisest vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva. Etteteatamise tähtajad võivad kokkuleppel vedajaga olla ka lühemad.

6.2. Tellija on kohustatud:

6.2.1. maksma vedajale toetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2. tagama, et kontrollimise käigus temale teatavaks saanud vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet;

6.2.3. valmistama bussidesse paigaldamiseks sõiduplaanide muudatustest sõitjaid informeerivad teavitused;

6.2.4. valmistama ja paigaldama bussipeatustesse sõiduplaanid kõigi liinide kohta, mis peatuvad maakonnaliinide poolt teenindatavates peatustes

6.2.5. informeerima avalikkust liiniveoga seotud muudatustest.

7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 20-ndaks kuupäevaks aruanded vastavalt käesoleva lepingu lisas 2, lisas 3, lisas 4 ning lisas 7 toodud vormidele eelmise kalendrikuu kohta, sh teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude laekumise, kasutatud riigieelarve toetuse, ebaregulaarsete veootsade mahu, nõudeliinide tegelikult teostatud veomahu ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta.

7.2. Lepingu lisa 8 punktis 3.6 toodud piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad Excel formaadis.

7.3. Vedaja on kohustatud tagama kõigile tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele bussidesse paigaldatud GPS seadmetega saadud andmetele üle interneti reaalajas juurdepääsu. Kui juurdepääsu tagamiseks on vaja vastavat tarkvara, mis ei ole tellijale vabavarana kättesaadav, siis vedaja peab selle tellijale ilma täiendava tasuta üle andma. Andmete säilitamise tagab vedaja. Andmed peavad olema kättesaadavad vähemalt kuni 60 päeva pärast liini teenindamist.

7.4. Vedaja on kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande ja piletimüügi kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni.

8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja tegevusloa tähtaja lõppemisel või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100% ulatuses käesoleva lepingu punktis 9.1 vedaja poolt antud garantiist. Juhul, kui vedaja tegevuse või tegevusetuse tõttu ületab tellijale tekitatud kahju garantii summa on tellijal õigus nõuda tekkinud vahe hüvitamist vedaja poolt. Tellijal puudub õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

8.2. Kui vedaja ei täida lepingu punktide 5.1.3, 5.1.3.1 või 5.1.4 nõudeid on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 1000 (üks tuhat) eurot.

8.3. Vedaja poolt teadete, teavituste või aruannete mittenõuetekohast esitamist, kättesaadavaks tegemata jätmist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti GPS seadmete andmetele, piletimüügi (sh validaatorite) andmestikule ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 600 (kuussada) eurot.

8.4. Tellija poolt avastatud, sh kolmandatelt isikutelt saadud teave, iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 200 (kakssada) eurot. Toetussummat ei vähendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud punktis 5.2.1 või punktis 5.2.2 nimetatud asjaoludest. Muudatuste tegemist busside liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või kestusega kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus, loetakse rikkumiseks.

8.5. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kohta kuni 400 (nelisada) eurot.

8.6. Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on tellijal vedaja või vedaja sõidukijuhi süü olemasolu korral õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot.

8.7. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100 (ükssada) eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muude käesoleva lepingu või ükskõik millistest riigihanke viitenumber 193653 dokumentidest ja/või nende lisadest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.8. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 50 (viiskümmend) eurot iga päeva eest, kui vedaja kasutab lepingu täitmisel lepingus sätestatud nõuetele (sh nõuded busside vanusele, varustatus töökorras GPS seadmega, ) mittevastavat bussi. Mitme nõuetele mittevastavate bussi kasutamisel summeerub toetussumma vähendamine vastavalt selliste busside arvule.

8.9. Toetussumma vähendamise vormistab tellija ühepoolse aktiga ning saadab selle viivitamatult vedajale. Vastava kuu toetussumma väljamakse tegemisel makstakse toetust aktis märgitud summa võrra vähem.

8.10. Kui vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud, siis peale mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

8.11. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast.

8.12. Lepingus sätestatud viiviste tasumine ja toetussumma vähendamised ei vabasta pooli lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.13. Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud toetussumma vähendamisega katmata.

9. Garantii

9.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale Euroopa Liidu liikmesriikide finantsjärelvalve kontrollile alluva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii 1 (üks) kuu enne veoteenuse osutamise alustamist lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

9.2. Kui lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Euroopa Liidu liikmesriikide finantsjärelvalve kontrollile alluva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3. Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta.

9.4. Garantiikiri ei tohi sisaldada tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav garantiikiri on lepingu punktis 9 nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse garantiikirja esitamata jätmisena.

10. Vääramatu jõud

10.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

11. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1. Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.12.2021 või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel. Teenuse osutamise prognoositav algus on 01.01.2019. Juhul kui Lepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt Lepingu sõlmimisele eelneva hankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks Lepingu alusel liiniveo teostamise alustamine käesolevas punktis sätestatud eelduslikul alguskuupäeval, alustatakse liinivedu hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka käesolevas punktis sätestatud liiniveo teostamise eelduslikku lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas liiniveo teostamise alustamine viibis.

11.2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal või vedajal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

11.3. Lepingu muutmiseks ei loeta tellija poolt sõiduplaanide muutmist ja veomahu muutmist vastavalt Lepingu punktile 6.1.5.

11.4. Juhul, kui lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis lõpetatakse leping poolte kokkuleppel ning korraldatakse vedaja valimiseks uus riigihange. Kuni uue vedaja valimiseni täidab lepingut senine vedaja.

11.5. Tellijal on õigus vastavalt HMS § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.6. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda:

11.6.1. kui vedaja on toime pannud olulise lepingurikkumise võlaõigusseaduse § 116 mõistes või lepingurikkumine on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

11.6.2. kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.1.2 nimetatud korras uue tegevusloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

11.6.3. kui tellija on tuvastanud vedajapoolsed korduvad süülised rikkumised tõele mittevastavate andmete esitamisel piletitulu laekumise kohta ja kui süüliselt tõele mittevastavate andmete esitamine tõi kaasa või oleks toonud kaasa vedajale põhjendamatult suure liiniveo toetuse maksmise;

11.6.4. kui vedaja ei ole esitanud lepingu punktide 9.1-9.4 kohaselt ja tähtaegadeks garantiid lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks;

11.6.5. kui vedaja on korduvalt rikkunud punktides 5.1.3, 5.1.3.1 ja 5.1.4 sätestatud kohustust.

11.7. Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust, või tellija poolt vedajale võlgnetav summa ületab kahe kalendrikuu eest vedajale tasumisele kuuluva toetuse summa.

12. Vaidluste lahendamine

12.1. Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

12.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

13. Teabe vahetamine

13.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirjas, sealhulgas elektronkirjas, lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud postiaadressil või e-posti aadressil.

13.3. Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele kahe tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.

14. Muud sätted

14.1. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

14.2. Käesolev leping on kirjalikult vormistatud ja mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastatud.

15. Poolte volitatud esindajad

15.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Piret Sedrik, telefon 505 5593, e-post piret.sedrik@hiiumaa.ee

15.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on ____________ , telefon ____________ , e-post __________ .

15.3. Juhul, kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

Poolte allkirjad:

Tellija

(allkirjastatud digitaalselt)
Reili Rand
Hiiumaa Vallavalitsus

Vedaja

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrei Mändla
AS GoBus

Lisa 1 Liinikilomeetri maksumus

Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3  Liinitöö näitajad liinide kohta

Lisa 4 Sõiduplaanist kõrvalekallete aruanne

Lisa 5 Vedaja pakkumus

Lisa 6 Sõiduplaanid

Lisa 7 Nõudeliinide tegelikult teostatud töömahu aruanne

Lisa 8 Piletimüügisüsteemile esitatavad nõuded

/otsingu_soovitused.json