Teksti suurus:

Otseleping „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel” nr 2-8/18019

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2019, 17

Otseleping „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel” nr 2-8/18019

Vastu võetud 04.10.2018

MTÜ PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS, registrinumber 80213342, asukoht Roosikrantsi 12/1, 10119 Tallinn (edaspidi: Tellija), volitatud esindaja tegevdirektor Vello Jõgisoo isikus

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 25, 50105 (edaspidi: Vedaja), juhatuse liige Andrei Mändla isikus,

eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise lepingu (edaspidi: Leping või ATL)  ÜtS § 21 lg 3  p 2 ning EU määruse 1370/2007 art 5 lõike 5 alusel läbiviidud konkursimenetluse tulemusena (edaspidi Konkurss) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest (p 1.2) ning hilisematest Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist. Lepingu lahutamatuteks osadeks on samuti Konkursi dokumendid (edaspidi: PKD) koos lisadega, Vedaja poolt Konkursil esitatud pakkumus ning Maanteeameti poolt Vedajaga sõlmitud riigivara kasutusse andmise leping, mille alusel antakse Tellijaga sõlmitava ATL kehtivuse ajaks  Vedaja kasutusse üheksateist (19) bussi IVECO IRISBUS Crossway F2B ja kaks (2) bussi IVECO IRISBUS Crossway LE. Vedaja kohustuste mahu ja sisu määratlemisel lähtutakse lisaks käesolevale Lepingule eelnimetatud dokumentidest ning nende lisadest.

1.2. Lepingu sõlmimise ajal on sellele lisatud järgmised lisad:
1.2.1. lisa 1: Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.2. lisa 2: Tasusumma arvestuse aruanne (näidis);
1.2.3. lisa 3: Piletimüügiseadmete üleandmise akt (näidis);
1.2.4. lisa 4: Piletimüügiga seotud kohustused;
1.2.5. lisa 5: Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis);
1.2.6. lisa 6: Riigivara kasutamiseks andmise leping.

1.3. Oma allkirjadega käesoleval Lepingul kinnitavad Pooled, et nad on nende lisade olemasolust teadlikud ja nõustuvad lisade formaadi ja sisuga. Pooled võivad muuta lisades sätestatud aruande vorme kokkuleppel (sh neid lihtsustada).

1.4. Lepingu eesmärgiks on Vedaja poolt teostada reisijate avaliku liiniveo veoteenuseid ning täita ka veoteenuse osutamisega seonduvaid teisi kohustusi Lepingus täpsustatud tingimustel.

2. Lepingu sõlmimine ja tegevused enne Lepingu alusel teenuse osutamise algust

2.1. Lepingu loetakse sõlmituks allkirjastamisel eraldi dokumendina mõlema poole poolt.

2.2. Vedaja on kohustatud sõlmima viivitamatult pärast käesoleva lepingu allkirjastamist Riigivara kasutamiseks andmise lepingu (edaspidi: Kasutusse andmise leping), mille teiseks pooleks on Maanteeamet ning mille projekt on toodud lepingu lisas 6.

2.3. Vedaja tagab, et lisaks Kasutusse andmise lepingu bussidelel on Vedaja poolt pakkumuses nimetatud bussid (või Tellija kirjalikul nõusolekul samaväärsed bussid) Vedaja omanduses või kasutuses hiljemalt 08.10.2018.

3. Vedaja kohustused seoses avaliku teenindamisega

3.1. Vedaja osutab Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kvaliteetset ja järjepidevat veoteenust Lepingu p-s 1.1 nimetatud Lepingu dokumentides sätestatud tingimuste kohaselt vastavalt Tellija kehtestatud ja kinnitatud sõiduplaanile ja Tellija määratud töömahtudele.

3.2. Vedaja kohustub kasutama Maanteeameti poolt talle Lepingu täitmiseks kasutada antavaid põhibusse vastavalt Lepingu punktis 2.2 nimetatud Kasutusse andmise lepingule.

3.3. Vedaja kohustub kogu Lepingu kehtivuse vältel tagama Lepingu täitmisel kasutatavate busside vastavuse PKD lisades sätestatud tingimustele. Vedaja võib Lepingu täitmisel kasutatavaid busse vahetada või muuta üksnes Tellija sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul ja eeldusel, et Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid vastavad igal ajahetkel tehnilise kirjelduse tingimustele.

3.4. Vedaja peab arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul sõidunõudluse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks.

3.5. Vedajal on lubatud  normaalbussi asemel kasutada väikebussi olenevalt liini täituvusest ning vaid Tellija poolt antud eelneval kirjalikul nõusolekul. Vedajal puudub väikebussi kasutamise nõudeõigus.

3.6. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kasutatavate busside vanus peab olema igal hetkel, kui vastavat bussi Lepingu täitmiseks kasutatakse, mitte vanem kui PKD lisas sätestatud.

3.7. Vedaja kohustub tagama, et depoost veoteenuse osutamiseks väljuv buss vastab nii oma tehnilise seisundi, puhtuse kui ka korrashoiu poolest Lepingus ja õigusaktides, seal hulgas PKD lisades esitatud nõuetele.

3.8. Vedaja on kohustatud veootsa ärajäämisel koheselt suunama liinile asendusbussi. Asendusbuss peab jätkama liinivedu maksimaalselt 30 minuti jooksul. Asendusbuss peab vastama kõikidele PKD nõuetele.

3.9. Vedaja kohustub tagama, et:
3.9.1. kogu Lepingu kehtivuse ajal täidab Vedaja kõik Lepingu täitmisega seotud kohustused PKD-s ettenähtud nõudeid järgides, samuti järgib ja täidab Vedaja kõiki muid õigusaktides sätestatud nõudeid ja kohustusi;
3.9.2. omab Lepingu täitmiseks kõiki vajalikke lube, sertifikaate vms, mis on nõutavad Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmiseks;
3.9.3. tema poolt pakkumuses nimetatud veokorraldaja vastab kogu Lepingu täitmise perioodi kestel kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele; kui Vedaja poolt pakkumuses nimetatud veokorraldaja mistahes hetkel Lepingu kehtivuse perioodil ei vasta enam õigusaktides sätestatud nõuetele, kohustub Vedaja Tellijat sellest viivitamatult teavitama ja viivitamatult määrama uue, nõuetele vastava veokorraldaja;
3.9.4. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel kasutatavad isikud järgivad Lepingust tulenevaid kohustusi ning toimivad kohustuste täitmisel täiel määral kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega, samuti omavad kohustuste täitmiseks kõiki vajalikke õigusaktides ette nähtud lube, sertifikaate vms volitusi;
3.9.5. Lepingu täitmisel kasutatavad vahendid vastavad Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuetele;
3.9.6. kogu Lepingu täitmise aja kestel omab Vedaja kehtivat ühistranspordiseaduse §-s 39 lg 1 nimetatud ühenduse tegevusluba. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu lõppemise tähtpäeva, kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa;
3.9.7. päeva alguses väljuvad depoost liinile nii seest kui väljast puhtad ja korrektse välimusega bussid, Tellijaga kokkuleppel võib toimuda pesemine mujal ja muul kellaajal ning bussid peavad olema varustatud talveperioodil esmaste abivahenditega (labidas, köis, libedustõrjevahendid jm);
3.9.8. liiniveo teenust osutatakse vastavalt Tellija poolt kinnitatud sõidugraafikule.

3.10. Vedaja tagab Lepingu täitmisel kasutatavates bussides sõidukijuhtide poolt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise, s.h:
3.10.1. sõidukijuht vastab õigusaktides sätestatud mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele, sealhulgas majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusele nr 58 „Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded“;
3.10.2. tagab käedvaba side dispetšeri ja bussijuhi vahel;
3.10.3. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel rakendatav  ühissõidukijuht täidab ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3.10.4. sõidukijuht annab riigikeeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käitub sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;
3.10.5. sõidukijuht tagab bussis sisetemperatuuri vähemalt 10° Celsiuse järgi ning salongi temperatuuri mitte üle 24° Celsiuse järgi.
3.10.6. Sõidukijuht lülitab pimeda ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
3.10.7. sõidukijuht täidab tubakaseaduses sätestatud nõudeid, kus on nimetatud suitsetamiseks keelatud kohad. Näiteks: koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal; ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis; sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis.
3.10.8. sõidukijuht ei tohi raadio kuulamisega sõitjaid häirida;
3.10.9. sõidukijuht toimetab sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagab veoteenuse kvaliteedi;
3.10.10. sõidukijuhil on Lepingu täitmise ajal seljas korrektne Vedaja vormiriietus, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga;
3.10.11. lepingu täitmiseks ei kasutata bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul Tellija või järelevalveametniku poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) korda piletimüügi kohustuse rikkumist.

3.11. Vedaja peab käesoleva Lepingu objektiks olevate bussiliinide liiniveo majandusarvestust eraldi muust ettevõtluse arvestusest, seades selleks sisse eraldi raamatupidamise ning arvestades selle tegevusega seotud varaosa heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Pärast iga aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamist esitab Vedaja Tellijale selle kinnituseks audiitori järeldusotsuse. Vedaja tagab ühtlasi majandusarvestuse pidamisel ühistranspordiseaduse §-s 23 sätestatud nõuete järgimise seoses avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamisega muust ettevõtlusest.

3.12. Vedaja kohustub mitte tegema takistusi Tellijale ning osalema ka ise Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel sõitjatevoogude uurimises ja liini sõidukite täituvuse kontrollimises vastavalt Tellija juhistele. Selle kohustuse täitmine ei anna Vedajale õigust nõuda täiendavat tasu. Vedaja kohustus osaleda eelnimetatud uuringutes seisneb eelkõige, kuid mitte ainult, järgnevas:
3.12.1. sõidukijuht teeb Vedaja esindajana koostööd loendajaga;
3.12.2. sõidukijuht lubab loendajal tasuta sõita Tellija poolt väljastatud tõendi alusel;
3.12.3. sõidukijuht annab abistavat informatsiooni teede ja peatuste ning igapäevase teenindamise käigus saadud teabe kohta.

3.13. Vedaja peab tegema Tellijaga koostööd, mis on vajalik Tellijale Vedaja poolt Lepingu täitmise kontrollimiseks, Lepingu täitmisega seotud analüüside ja uuringute tegemiseks või Tellija majandustegevuse läbiviimiseks ja planeerimiseks.

3.14. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamine toimub vastavalt PKD lisa 1 kehtestatud sõiduplaanile ja töömahule.

3.15. Vedaja on kohustatud organiseerima liinide korrapärase dispetšeerimise ja sõitjate teavitamise. Dispetšeerimine peab olema tagatud busside liiniloleku ajal. Sissehelistamise ooteaeg ei või olla pikem kui 1 minutit. Dispetšeerimist Tellija poolt eraldi ei tasustata. Tellija nõudel peab Vedaja esitama 3 päeva jooksul ülevaate dispetšeerimise tulemustest ühes asjaomase statistikaga. Dispetšeerimise ülevaade sisaldab teavet: (1.) sõiduplaanidest kinnipidamise ja korraldatud ümberistumiste tagamise kohta; (2.) selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud liiklushäirete korral regulaarse liikluse taastamiseks; (3.) sõitjateabe korraldamise ning ärajäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest teatamise kohta; (4.) sõitjatelt laekunud kaebuste lahendamise kohta.

3.16. Vedaja omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) korral kuni sõidetavuse taastumiseni. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem, kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus.

3.17. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu.

3.18. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavaid busse nende vastavuse tuvastamiseks Lepingus, PKD-s, selle lisades, Vedaja pakkumises ning kõikides kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.19. Tellijal on vastavalt ATL-s sätestatud tingimustele õigus ühepoolselt ATL objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes eeldatava 2019.a liiniläbisõiduga (vt PKD tehniline kirjeldus) suurendada või vähendada kuni 10% ulatuses. Kokkuleppel Vedajaga on võimalik ATL objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes PKD lisas 1 märgitud eeldatava 2019.a liiniläbisõiduga (vt PKD tehniline kirjeldus) suurendada või vähendada kuni 50% ulatuses.

Muudatustest, mis ei tingi lisabusside rakendamist Vedaja poolt ja eeldusel, et vastava muudatuse maht on vähem kui 10% PKD Lisa 1 eeldatavast 2019.a liiniläbisõidust, teavitatakse Vedajat ette vähemalt 10 (kümme) päeva enne muudatuste ellu rakendamist. Kui muudatuse maht on küll vähem kui 10% PKD Lisa 1 eeldatavat 2019.a liiniläbisõidust, ent muudatuse ellurakendamine eeldab Vedaja poolt lisabusside rakendamist, teavitatakse Vedajat ette vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne muudatuse ellurakendamist.

4. Tasu avaliku teenindamise eest

4.1. Kõigi Vedaja käesoleva Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse tasu vastavalt Vedaja pakkumises esitatud läbisõidutariifile, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud täiendavaid tingimusi. Vedaja kannab Lepingu täitmisega seotud tasu- ja kuluriski, samuti asjaolude muutumise riski, välja arvatud Lepingus või seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Vedaja tasuks loetakse Vedajale igal kalendrikuul Lepingu kohustuste täitmise eest makstavat tasu, mille Tellija arvestab Vedajale iga Lepingu objektiks oleva bussiliini osas vastavalt sõidugraafikule tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu) eest (Lepingu lisa 1) vastavalt Vedaja poolt pakutud läbisõidutariifile: normaalbuss 1,09 eur/km.

4.3. Vedaja poolt pakkumises esitatud läbisõidutariif on Vedaja tasu arvestamise aluseks kogu Lepingu kehtivusaja vältel ning Vedaja tasu erandlik muutmine on võimalik ainult käesolevas Lepingus või seaduses nimetatud alustel ja korras. Lepingust või Lepinguga seotud kohustuste täitmisel on Vedajal õigus üksnes läbisõidutariifide alusel makstavatele tasudele, muid tasusid ning kulusid Vedajale ei hüvitata.

4.4. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale pangaülekandega pangaarvele EE072200221012182931 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, kui on täpsustunud tasust tehtavate mahaarvamiste summa ja Vedaja on edastanud Tellijale tasu maksmise kohta arve.

4.5. Vedajale tasu maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud Lepingu punktis 5.10.1 nimetatud aruandeid. Lepingu p-s 5.10.1 nimetatud aruannete esitamisega viivitamise korral maksab Tellija Vedaja tasu välja 20 (kahekümne) päeva jooksul alates Vedaja poolt Lepingu p-s 5.10.1  nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamist.

5. Muud avaliku teenindamisega seonduvad õigused ja kohustused

5.1. Lisaks muudele käesolevas Lepingus sätestatud Vedaja kohustustele kohustub Vedaja korraldama ka bussijuhtidele koolitusi. Seal hulgas hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul Lepingu sõlmimisest korraldama Lepingu täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele koolituse Lepingu nõuetekohase täitmise, teenuse turvalise osutamise ja klienditeeninduse kohta vastavalt Tellija poolt eelnevalt heakskiidetud koolitusplaanile. Kõigil nimetatud koolitustel on Tellija kohalolek kohustuslik.

5.2. Vedajal on kohustus paigaldada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside:
5.2.1. igale küljele Vedaja logo või kaubamärk, mis on minimaalselt nii suur kui nõutud õigusaktides. Nimetatud tingimus peab olema täidetud mitte hiljem, kui üks kuu teenuse osutamise algusest.
5.2.2. parempoolsele küljele Tellija logo, mille kleebisega varustab Vedajat Tellija. Vedaja kohustub järgima Tellija juhiseid Tellija logo kleebise asukoha kohta bussil. Kõik muu Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside väliskülgedele paigaldatav informatsioon või kujundus loetakse välireklaamiks.

5.3. Vedaja on kohustatud paigaldama Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse liininumbrit ja nimetust kajastavad infotablood vastatavalt PKD lisa 1 sätestatud tingimustele.

5.4. Vedajal on kohustus tagada lepingu kehtivuse perioodil töötajate, sh alltöövõtjate poolt rakendatavate sõidukijuhtide töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid.

5.5. Vedajal on keelatud paigutada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele (va asendusbussidele) välireklaami (va Lepingu p-s 5.2 nimetatud osad).

5.6. Vedajal on õigus paigaldada Lepingu alusel avalikel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele sisereklaami üksnes Tellija eelneval kirjalikus vormis nõusoleku olemasolul ning Poolte vahel täiendavalt kokku lepitud Vedaja tasu vähendamise korral.

5.7. Vedaja on kohustatud Tellija nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või eemaldatava sisereklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste ning asjaolude muutmisel.

5.8. Vedajal peab olema valmisolek piletimüügiga ja/või sõitjate registreerimisega seotud kohustuste tekkimisele. Tellija annab Vedajale üle piletimüügiseadmed, vastava akti projekt koos piletimüügiga seotud kohustuste kirjeldusega on lisatud käesolevale lepingule. Seadmete paigaldamise ja käsitlemisega seotud tegevuste kohta sõlmitakse eraldi Lepingu lisa. Vedajale sellest tulenevaid täiendavaid kulutusi Tellija ei hüvita.

5.9. Tellija kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenuse osutamisel:
5.9.1. informeerima sõitjaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide muutustest (v.a Lepingu p 3.16 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu (muuhulgas võib Tellija informeerimiskohustuse täitmiseks kasutada piirkonna keskuse kodulehte, linna kodulehte, infoteateid koolides, bussides ja peatustes);
5.9.2. varustama Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid sõitjainfoga;
5.9.3. vajadusel taotlema riigi vastavatelt asutustelt Lepingu objektiks olevate bussiliinidega hõlmatud riigile kuuluvate teede või tänavate sõidetavuse tagamist ning liiklusohutusega seotud probleemide lahendamist;
5.9.4. teavitama Vedajat Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel plaanipäraselt tehtavatest muudatustest ja planeeritavast ajutisest ümbersõidumarsruudist;
5.9.5. koostama iga kuu 15. päevaks Lepingu objektiks olevate bussiliinide suhtes eelmise kuu tasusumma arvestuse aruande (Lepingu lisa 2), mis on aluseks Pooltevahelistele rahalistele arveldustele;
5.9.6. tasuma Vedajale osutatud teenuse eest Lepingu p-s 4.4. sätestatud korras.

5.10. Vedaja:
5.10.1. esitab Tellijale iga päeva kohta Lepingu objektiks olevate bussiliinide tegeliku töömahu päevaaruanded (Lepingu lisa 1) elektroonilisel kujul Lepingus märgitud Tellija e-posti aadressidele üks kord kuus eelneva kuu kohta, hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. päevaks. Tegeliku töömahu päevaaruannetes nimetatud üleplaanilis(t)e veootsa(de) teostamise alus on punkti 5.10.3 alusel toimunud teavitus. Hilisemalt esitatud üleplaaniliste veootsade aruandeid ei arvestata ning Tellijal puuduvad kohustused vastavas osas. Üleplaaniliste veootsade teostamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada;
5.10.2. teatab koheselt Tellijale Lepingus märgitud meiliaadressidele Lepingu objektiks olevate bussiliinide ärajäänud ja hilinenud veootstest (sh avariidest), elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ärajäänud või hilinenud veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud koheselt;
5.10.3. informeerib koheselt Tellijat kirjalikult digitaalselt allkirjastatud teatega e-posti teel töömahu muutustest, mida ei ole Tellija tellinud, näidates ära täiendava töömahu teostamise põhjuse ja tehtud töömahu (liiniläbisõit, veootsad). Kui Vedaja ei teavita Tellijat nõutavatest asjaoludest koheselt või on teavitamise aluseks olevad asjaolud tingitud Vedajast, puudub Vedajal õigus asjaoludele tugineda;
5.10.4. esitab Tellija nõudmisel viimase määratud tähtajaks, vormis ja viisil täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja busside kohta või mistahes käesoleva Lepingu täitmisega seonduva aspekti kohta, samuti muid andmeid, mida Tellijal on vaja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või muul põhjendatud juhul, sh Tellija majandustegevuse läbiviimiseks või planeerimiseks. Vedajal on õigus taotleda käesolevas punktis nimetatud kohustuste täitmisega seoses tekkivate selliste vajalike ja tõendatud lisakulude hüvitamist, milliseid ei olnud vedajal võimalik pakkumuse esitamise hetkel ette näha;
5.10.5. edastab Tellijale kirjalikult sõitjate ja oma töötajate ettepanekud bussiliikluse paremaks korraldamiseks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel;
5.10.6. edastab Tellijale sõitjate kaebused, mis on seotud Vedaja poolt vedude korraldamisega;
5.10.7. edastab Tellijale kvartaalselt aruande Vedaja osutatava teenuse omahinna kohta, esitades aruandes andmed oma kulutuste kohta vastavalt Lepingu lisa 5 formaadile hiljemalt kvartali lõppemisele järgneva kalendrikuu 22. päevaks. Kvartaliperioodideks on 01. jaanuar – 31. märts, 1.aprill – 30. juuni; 01. juuli – 30. september ning 01. oktoober – 31. detsember

5.11. Aruandlus ja teated peavad olema eesti keeles ning sisaldama vaid tõeseid andmeid. Elektrooniliselt ja kirjalikult või mistahes muus vormis esitatud info või aruanne peavad oma sisult olema identsed.

5.12. Kui Vedaja esitab mistahes Lepingu lisa 1 kohase aruande vastava aruande esitamise tähtajast hiljem, lükkuvad ka Tellija poolt vastavate aruannete esitamise tähtajad edasi ning Tellija esitab vastavad aruanded 10 päeva jooksul arvates Vedaja poolt kõikide vastava perioodi kohta käivate Lepingu lisades 1 nimetatud aruannete saamise päevast.

5.13. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja kasutatavate busside kohta, samuti tulenevalt ühistranspordiseadusest ettevõtte raamatupidamisandmete kohta. Nimetatud kohustusega seotud kulud kannab Vedaja, v.a. kui Vedajal ei olnud pakkumuse tegemise hetkel võimalik selliseid kulusid ette näha ning sellised lisakulud on dokumentaalselt tõendatud.

5.14. Vedaja poolt elektroonilisel kujul esitatava aruandluse tingimused kehtestab Tellija.

5.15. Tellijal on õigus kontrollida Lepingu täitmist puudutavat Vedaja raamatupidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 23.

5.16. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida bussiliiklusele ning sõidukijuhtidele esitatud nõuete täitmist, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja vastavust ühistranspordiseadusele ning käesolevale Lepingule ning Vedaja poolt Lepingu nõuetekohase täitmise mistahes muid aspekte. Vedaja peab eelnimetatud kohustuste täitmise võimaldamiseks tegema kõik endast oleneva.

5.17. Vedaja kohustub Lepingu täitmise puudustest ja kõrvalekalletest informeerima koheselt Tellijat kirjalikult digitaalselt allkirjastatud teatega Tellija poolt teatavaks tehtud e-posti aadressil.

5.18. Vedaja lubab Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides Tellija poolt määratud isikutel kontrollida bussidele ja sõidukijuhtidele esitatavate Lepingus ja muudes õigusaktides fikseeritud nõuete täitmist.

6. Sanktsioonid

6.1. Lepinguliste kohustuste rikkumiste puhul rakendatavatele sanktsioonidele kohaldatakse Eesti kehtivat seadusandlust Lepingus sätestatud erisusi arvestades

6.2. Väheolulised lepingurikkumised on:
6.2.1. mittepuhaste või ebakorrektse välimusega busside kasutamine;
6.2.2. Vedaja poolt ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava logo või kaubamärgi paigaldamine;
6.2.3. mistahes muu Lepingus sätestatud kohustuse rikkumine, mida ei ole otsesõnu p 6.3 nimetatud olulise lepingurikkumisena.

6.3. Olulised lepingurikkumised on:
6.3.1. muudatuste tegemine busside liikluses (näiteks: kinnitatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimine või peatuse mitteteenindamine; reisi teenindamata jätmine jm) Vedaja algatusel Tellijat viivitamatult informeerimata või informeerimisel muudatuse tegemist põhjendamata;
6.3.2. piletimüügiseadmete tahtlik rikkumine või mittesihtotstarbeline kasutamine, või Vedaja bussijuhi poolt piletimüügiga seonduvate kohustuste (seal hulgas piletimüügiseadmete kasutamisega seonduvate kohustuste) mistahes moel rikkumine;
6.3.3. Vedaja ei teavita viivitamatult Tellijat piletimüügiseadmetes avastatud vigadest elektrooniliselt taasesitamist võimaldavas vormis;
6.3.4. Vedaja ei ole hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba;
6.3.5. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohane esitamine või neis tõele mittevastavate andmete esitamine, sh tõele vastavate andmete mitteesitamine;
6.3.6. kaks või enam väheolulist rikkumist 3 kuu jooksul;
6.3.7. Vedaja ei ole ükskõik millist rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul;
6.3.8. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt Lepingu täitmisel rakendatav ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
6.3.9. Vedaja kasutab Lepingu alusel avalikuks liiniveoks tehniliselt mittekorras olevat bussi ning vastav olukord on fikseeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele süüteomenetluses;
6.3.10. Vedaja kasutab Lepingu täitmisel busse, mille kasutamist ei ole Vedaja Tellijaga eelnevalt kooskõlastanud või mis ei vasta PKD tehnilise kirjelduse nõuetele;
6.3.11. Vedaja rakendab Lepingu täitmisel alltöövõtjaid, kelle kasutamist ei ole Vedaja eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastanud;
6.3.12. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt rakendatavate bussijuhtide suhtes on Tellijale laekunud vähemalt 3 põhjendatud kaebust;
6.3.13. Mistahes muu Vedaja käitumine või Vedajast tingitud asjaolu, mis olulisel määral mõjutab Lepingu alusel teostatava teenuse kvaliteeti.

6.4. Iga väheolulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 50 euro võrra. Olulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 500 euro võrra. Kui Lepingus on konkreetse rikkumise puhuks sätestatud erinev leppetrahv, on Tellijal õigus nõuda käesolevas punktis nimetatud leppetrahvide asemel konkreetse rikkumise suhtes eraldi sätestatud leppetrahvi summat.

6.5. Tellija võib leppetrahvile lisaks nõuda alati ka kahju hüvitamist kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

6.6. Tellija teatab Vedajale Lepingu nõuete rikkumisest ning täiendava tähtaja andmisest mõistliku aja jooksul pärast nõuete rikkumisest teadasaamisest. Kui täiendava tähtaja andmine ei ole puuduse olemusest tulenevalt vajalik või võimalik, teavitab Tellija Vedajat eelnevas kalendrikuus toimunud rikkumistest järgmise kuu 5. kuupäevaks, saates Vedaja poolt Lepingus märgitud kontakt e-posti aadressil vastava teate. Puudused loetakse fikseerituks ja Vedaja puuduste esinemisest nõuetekohaselt teavitatuks Tellija poolt käesolevas punktis sätestatud teate saatmisega e-posti teel. Kui Vedaja ei pea Tellija e-posti teel saadetud teadet põhjendatuks, on Vedajal õigus esitada Tellijale kirjalikus vormis vastuväited hiljemalt 5 päeva jooksul Tellija poolt vastava puuduste kohta teate saatmisest. Kui Vedaja ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul vastuväiteid esitanud, loetakse Vedaja mistahes vastuväidetest loobunuks.

6.7. Kõik Lepingus sätestatud rahalised sanktsioonid arvatakse maha Vedaja tasust ning need mahaarvamised kajastuvad Lepingu lisa 2 formaadis vormistatud aruandes, mis saadetakse Vedaja poolt Lepingus näidatud kontakt e-posti aadressil rikkumiste toimumise kalendrikuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Vedaja tasu loetakse Tellija ühepoolse tahteavaldusega vähendatuks Tellija poolt vastava teate saatmisega Vedaja e-postile.

6.8. Pooled vabanevad vastutusest Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise korral, kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud olukorras on vältimatud ja Poolte tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või sõjaväeoperatsioonid, loodusjõudude toime, samuti sõjaseisukord, streigid ja teised asjaolud, mis kujutavad endast vääramatut jõudu.

6.9. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad pooled kõik nendest sõltuva vältimaks ja vähendamaks võimaliku kahju teket.

6.10. Käesolevas Lepingus sätestatu ei välista täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

6.11. Kui seadusest tulenev nõude esitamise, kujundusõiguse kasutamise või Vedaja kohustuste rikkumisele tuginemise tähtaeg on lühem kui kolm kuud, loetakse see Tellija suhtes kolmekuuliseks. Tähtaeg hakkab kulgema alates Vedaja poolt Tellija vastavasisulistest asjaoludest kirjalikus vormis teavitamisest.

7. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja muutmine

7.1. Leping kehtib kuni 2 aastat alates Lepingu täitmise algusajast Lepingu täitmise eeldatav algusaeg on 08.10.2018.a.

7.2. Ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemise või loa kehtetuks tunnistamise korral Leping lõpeb ennetähtaegselt, Tellija poolt erakorralise ülesütlemisega ilma etteteatamistähtajata.

7.3. Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, kui:
7.3.1. esineb vähemalt kaks Vedaja-poolset Lepingu p 6.3 nimetatud olulist lepingurikkumist;
7.3.2. Vedaja või mõne tema alltöövõtja suhtes ilmneb kasvõi üks ühistranspordiseaduse § 48 lõike 1 p-des 1–6 nimetatud asjaoludest;
7.3.3. Vedaja-poolsed Lepingu rikkumised on tinginud Vedaja tasu vähendamise kuus vähemalt 50% ulatuses vastavas kuus Vedajale ilma rikkumisteta maksmisele kuulunud tasust;
7.3.4.  Vedaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
7.3.5. esineb mistahes muu asjaolu, mida võib pidada Vedaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste sedavõrd oluliseks rikkumiseks (sõltumata sellest, kas see on Lepingus leppetrahvide arvestuse alusena olulise lepingurikkumisena sõnaselgelt nimetatud või mitte), et seda arvestades ei saa Tellijalt mõistlikult eeldada Lepingu jätkamist Vedajaga.

7.4. Vedajal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teavitades sellest ette vähemalt 90 päeva, kui Tellijast põhjustatud asjaolude tõttu ei ole Vedaja alusetult saanud Vedaja tasu vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul ning võlgnevus Vedaja ees ületab jooksva aasta viimase 2 kalendrikuu liiniläbisõidu ja kehtiva läbisõidutariifi korrutise summa. Nimetatud etteteatamistähtaeg hakkab kulgema Vedaja poolt Tellija kirjalikus vormis teavitamisest. Mistahes muus alusel ei ole Vedajal õigust Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda.

7.5. Tellijal on õigus ATL mistahes põhjusel korraliselt üles öelda, teavitades sellest Vedajat ette vähemalt 30 kalendripäeva. Korralisel ülesütlemisel ei ole Vedajal mistahes hüvitusnõudeid Tellija suhtes tulenevalt korralise ülesütlemise tõttu saamata jäänud tulust ega mistahes muul alusel.

7.6. Pooltel on alati õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt poolte ühisel kirjalikul kokkuleppel.

8. Lõppsätted

8.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

8.2. Kõik Lepingu ja Lepingu lisade muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

8.3. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

9. Poolte andmed

VEDAJA

TELLIJA

AS GoBus

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Registrikood 10085032

Registrikood 80213342

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ringtee tn 25, 50105       

Roosikrantsi 12/1, Tallinn 10119

Telefon: +372 5094 378

Telefon: 6406 780

Faks:

Faks: 6406 789

e-post: info@gobus.ee

e-post: info@ytkpohja.ee

Kontoandmed
EE072200221012182931

 

SEB Eesti Ühispank
a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Andrei Mändla

Juhatuse liige

Kadri Krooni

Sõitjateveo spetsialist

 

telefon +372 5094 378

telefon 6406 783

e-post: andrei.mandla@go.ee

/allkirjastatud digitaalselt/    

Andrei Mändla             

e-post: kadri.krooni@ytkpohja.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Vello Jõgisoo

                                      

Lisa 1 Liiniläbisõit liinide lõikes päevas

Lisa 2 Tasusumma arvestuse aruanne

Lisa 3 Piletimüügiseadmete üleandmise akt

Lisa 4 Piletimüügiga seotud kohustused

Lisa 5 Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne

Lisa 6 Riigivara kasutamiseks andmise leping

/otsingu_soovitused.json