Teksti suurus:

Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2021, 9

Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 10.06.2021 nr 30

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loeteluˮ § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 punkti 20 ning § 5 lõike 1 punkti 2 kohaselt I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide kasvukohad ning § 8 lõike 2 punktide 41, 42, 43, 44, 46 ja 51 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate loomaliikide elupaigad, mis asuvad väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid ning mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks. Need liigid on rohe-raunjalg (Asplenium viride), püstkivirik (Saxifraga adscendens), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes), veelendlane (Myotis daubentoni), tiigilendlane (Myotis dasycneme), tõmmulendlane (Myotis brandtii), habelendlane (Myotis mystacinus), suurkõrv (Plecotus auritus) ja põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii).

  (2) Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga (edaspidi püsielupaik) maa-ala kuulub Astangu sihtkaitsevööndisse ning Moonalao ja Astangu piiranguvööndisse.

  (3) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Püsielupaiga asukoht

  (1) Püsielupaik asub Harju maakonnas Tallinna linnas Haabersti linnaosas.

  (2) Püsielupaiga ja selle vööndite piirid on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas1.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Kaitsekorra üldpõhimõtted 

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, püüda kala ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu püsielupaigas, välja arvatud § 10 punktis 5 sätestatud juhul sihtkaitsevööndis.

  (2) Püsielupaigas on lubatud:
  1) ujuvvahendiga sõitmine;
  2) sõidukiga sõitmine teedel;
  3) jalgrattaga sõitmine radadel;
  4) punktides 2 ja 3 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel.

  (3) Püsielupaigas on lubatud rahvaürituse korraldamine tunnelladudes, v.a § 10 punktis 5 nimetatud ajal, teedel, radadel, selleks ettevalmistatud ja püsielupaiga valitseja poolt tähistatud kohas ning Moonalao piiranguvööndis. Mujal on rahvaürituse korraldamine lubatud püsielupaiga valitseja nõusolekul.

§ 6.  Keelatud tegevus

  Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Püsielupaiga valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab püsielupaiga valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole püsielupaiga valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud püsielupaiga valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Sihtkaitsevöönd 

§ 8.  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk

  Sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on seal väljakujunenud puistu säilitamine ja vajadusel selle kujundamine ning nahkhiirte talvitumispaikade ja kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade kaitse.

§ 9.  Lubatud tegevus

  Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
  1) veerežiimi taastamine;
  2) kujundusraie ja muud kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikud tegevused, kusjuures püsielupaiga valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
  3) olemasolevate ehitiste hooldustööd.

§ 10.  Keelatud tegevus

  Sihtkaitsevööndis on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) telkimine ja lõkke tegemine;
  4) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul rajatise püstitamine püsielupaiga tarbeks ning tee või tehnovõrgu rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks;
  5) inimeste viibimine ehitismälestise „Peeter Suure Merekindluse laskemoonalaod” tunnelladudes 1. septembrist 30. aprillini, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise või kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning ehitismälestise tunnelladudes number 1 ja 3.

4. peatükk Piiranguvöönd 

§ 11.  Piiranguvööndi kaitse-eesmärk

  Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on nahkhiirte talvitumispaiga, parvlemis- ja toitumisala ning kaitsealuste taimeliikide kasvukohtade kaitse.

§ 12.  Lubatud tegevus

  (1) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

  (2) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
  1) uute ehitiste püstitamine Moonalao piiranguvööndis ja rajatiste püstitamine Astangu piiranguvööndis;
  2) uue maaparandussüsteemi rajamine Moonalao piiranguvööndis;
  3) looduslike veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine Astangu piiranguvööndis.

§ 13.  Keelatud tegevus

  (1) Piiranguvööndis on keelatud:
  1) uuendusraie, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul turberaie kuni 0,5 ha suuruse langina 1. septembrist 30. aprillini, kusjuures raielangile tuleb jätta hektari kohta alles vähemalt 40 tihumeetrit säilikpuid, säilitades õõnsustega puid;
  2) maavara kaevandamine;
  3) telkimine ja lõkke tegemine selleks ettevalmistamata ja püsielupaiga valitseja poolt tähistamata kohas, välja arvatud Moonalao piiranguvööndis;
  4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  5) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud Moonalao piiranguvööndis.

  (2) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokkuvedu külmumata pinnaselt. Püsielupaiga valitseja võib lubada puidu kokkuvedu, kui pinnas seda võimaldab.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 15.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/268 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 16.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaiga kaarti, sellega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaiga kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json