Teksti suurus:

Politseiametniku toitlustamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2022, 5

Politseiametniku toitlustamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 09.06.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 721 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametniku toitlustamise tingimused, ulatus ja kord.

  (2) Määruses politseiametniku kohta sätestatut kohaldatakse ka:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti ametnikule ja töötajale, kes ei ole politseiametnikud;
  2) kaasatud füüsilisele isikule;
  3) ametiabi andjale.

§ 2.  Toitlustamise tingimused ja kord

  (1) Politseiametnikule võimaldatakse vajaduse korral toitlustamine järgmistel juhtudel:
  1) riigi julgeoleku tagamisel;
  2) riigikaitse vajaduse korral;
  3) inimelu päästmisel, päästetöödel ja inimese otsingul;
  4) loodusõnnetuse, tulekahju, avarii või katastroofi ennetamisel või selle tagajärgede kõrvaldamisel;
  5) sellise edasilükkamatu teenistusülesande täitmisel, mida ei ole selle iseärasuste tõttu võimalik katkestada või lõpetada;
  6) massilise korratuse ärahoidmisel ja lõpetamisel;
  7) hädaolukorra lahendamise õppusel osalemisel.

  (2) Toitlustamine võimaldatakse juhul, kui politseiametnikul ei ole võimalik teenistusülesande täitmise kohast ülesande eripära tõttu lahkuda või peab olema tagatud ülesande katkematu täitmine ja kui:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1‒6 nimetatud sündmust lahendatakse järjestikku üle nelja tunni;
  2) hädaolukorra lahendamise õppus kestab järjestikku üle kuue tunni.

  (3) Politseiametniku toitlustamiseks võib osta valmistoitu, kasutada kuivtoidupakke, tellida toitlustusteenust või valmistada toitu teenistusülesande täitmise kohas. Toitlustamisviisi valikul arvestatakse teenistusülesande iseloomu ja selle täitmise kohta ning toitlustamise korraldamise võimalusi.

§ 3.  Toitlustamise maksumus

  Politseiametniku toitlustamise arvestusliku maksumuse piirmäär on 30 eurot 24 tunni kohta ilma joogivee hinnata. Kui politseiametniku toitlustamiseks kasutatakse kuivtoidupakke, võib maksumuse piirmäära suurendada kuni 100 protsenti.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json