Teksti suurus:

Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord

Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2022, 6

Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord

Vastu võetud 09.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 73 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud sõidu-, vara veo ja kolimiskulude (edaspidi koos ümberasumiskulud) kompenseerimise ulatus ja kord, kui ümberasumine on tingitud politseiametniku üleviimisest või nimetamisest teisele ametikohale, millega kaasneb elukohavahetus.

  (2) Perekonnaliige käesoleva määruse tähenduses on politseiametnikuga koos elav abikaasa ja isik, kelle vastu on politseiametnikul perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus ja kes asub ümber koos politseiametnikuga.

§ 2.  Ümberasumiskulude kompenseerimise ulatus

  (1) Sõidukulusid ei kompenseerita, kui Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia (edaspidi asutus) võimaldab politseiametnikule ja tema perekonnaliikmetele tasuta sõidu uude elukohta asutuse transpordivahendiga. Samuti ei kompenseerita vara veo kulusid, kui asutus võimaldab tasuta vara veo uude elukohta asutuse transpordivahendiga.

  (2) Ümberasumiskulud kompenseeritakse tegeliku kulu põhjal, kuid kokku kõige rohkem 400 eurot politseiametniku ja tema perekonnaliikmete kohta.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Ümberasumiskulud kompenseerib asutus, lähtudes sellest, kelle koosseisus ametikohale politseiametnik nimetatakse.

  (2) Ümberasumiskulude kompenseerimiseks esitab politseiametnik asutusele kirjaliku taotluse, millele lisab ümberasumiskulude tasumist tõendavad dokumendid.

§ 4.  Taotluse lahendamine

  (1) Asutuse juht või tema volitatud isik teeb 30 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates otsuse ümberasumiskulude kompenseerimise kohta.

  (2) Otsuses esitatakse seisukoht taotluse põhjendatuse kohta ja taotluse põhjendatuse korral hüvitise suurus.

  (3) Asutus maksab ümberasumiskulude hüvitise politseiametniku esitatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2022. aastal.

Kalle Laanet
Kaitseminister siseministri ülesannetes

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json