Teksti suurus:

Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2024, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.06.2024 otsus nr 414

Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine)

Vastu võetud 28.05.2024

§ 1.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vähemalt kolm päeva enne ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise alustamist esitatakse pädevale asutusele ehitamise alustamise teatis.”;

2) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ehitusloakohustusliku või ehitusteatisekohustusliku ehitise täieliku lammutamise teatis esitatakse pädevale asutusele vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist.”;

3) paragrahvi 61 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „teatistel,” tekstiosaga „hoonestus-,”;

4) paragrahvi 104 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui ehitise ehitamiseks on antud käesoleva seadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud meretuulepargi hoonestusluba, siis ei ole ehitamiseks ehitusluba nõutav.

(6) Käesoleva seadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud meretuulepargi hoonestusloa alusel ehitatud ehitisele antakse kasutusluba, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja samas lõikes sätestatud meretuulepargi hoonestusloale.

(7) Käesolevas peatükis ettenähtud meretuulepargi hoonestusloale kohaldatakse hoonestusloa menetluse sätteid, arvestades käesolevas seadustikus sätestatud erisusi.”;

5) paragrahvi 1131 lõike 1 esimest ja teist lauset täiendatakse pärast sõna „veekogu” sõnadega „ja majandusvööndi” ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„(12) Meretuulepargi hoonestusluba on tähtajaline õigus koormata sisemere, territoriaalmere või majandusvööndi piiritletud ala selle põhjaga püsivalt ühendatud, ent kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega ja see annab õiguse ehitada meretuuleparki, mis vastab hoonestusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile, ning annab õiguse vee erikasutuseks meretuulepargi ehitamisel.

(13) Meretuulepargi hoonestusloa andmisel ei anta ehitusluba ega vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) meretuulepargi ehitamiseks.”;

6) paragrahvi 1133 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Meretuulepargi hoonestusloa taotleja esitab pädevale asutusele 180 päeva jooksul pärast keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsust:
1) nõuetele vastava ehitusprojekti ja ehitise tehnilised andmed ehitusõiguse andmiseks vajalikus mahus ning ehitusprojekti ekspertiisi olemasolu korral ka ekspertiisiakti;
2) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 1 punktides 5–8 ja 10–12 sätestatud andmed, kui neid andmeid ei ole keskkonnamõju hindamise aruandes piisavalt käsitletud;
3) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõike 7 alusel kehtestatud määruses veekogu süvendamise või veekogusse tahkete ainete paigutamise, sealhulgas kaadamise kohta sätestatud andmed.”;

7) paragrahvi 1134 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hoonestusloa menetlus algatatakse ehitisregistris. Esitatud taotluse andmed ja dokumendid kannab ehitisregistrisse pädev asutus.”;

8) paragrahvi 1134 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui hoonestusloa menetlusega seoses tehakse veeseaduse § 236 lõikes 2 nimetatud veeuuring, järgitakse selle tegemisel veeseaduse §-des 236, 237 ja 243 sätestatud nõudeid. Kui kasutatakse olemasolevaid seire- või uuringuandmeid, peavad need vastama veeseaduse § 53 lõike 5 alusel kehtestatud nõuetele.”;

9) paragrahvi 1134 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Hoonestusloa riigilõiv tasutakse 30 päeva jooksul pärast hoonestusloa menetluse algatamise otsust.”;

10) paragrahvi 11310 lõiget 7 täiendatakse punktidega 4–7 järgmises sõnastuses:

„4) enampakkumisel osalejana ei registreeritud ühtegi isikut;
5) ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
6) enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust;
7) ilmnevad muud korraldaja poolt enampakkumise tingimustes või teates nimetatud asjaolud.”;

11) paragrahvi 11310 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 11310 lõike 12 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „lõigete 10 ja 11” tekstiosaga „lõike 10”;

13) paragrahvi 11312 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „asutus” sõnadega „ehitisregistris elektrooniliselt”;

14) paragrahvi 11312 täiendatakse lõigetega 21–25 järgmises sõnastuses:

„(21) Meretuulepargi hoonestusloale võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele määrata käesoleva seadustiku § 42 lõike 3 punktides 5 ja 6, § 109 lõike 1 punktis 2 ning veeseaduse § 193 lõike 1 punktides 5–10, 12 ja 15 sätestatud tingimusi.

(22) Pädev asutus esitab käesoleva seadustiku § 1133 lõikes 31 sätestatud andmed ja dokumendid Keskkonnaametile vee erikasutuse tingimuste seadmiseks. Keskkonnaamet esitab kirjalikult tingimused vee erikasutuseks 30 päeva jooksul andmete ja dokumentide saamisest arvates.

(23) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 22 sätestatud tingimuste saamist esitab pädev asutus meretuulepargi hoonestusloa eelnõu:
1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitus- või veeloa esemega;
2) vajaduse korral arvamuse avaldamiseks isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada.

(24) Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul meretuulepargi hoonestusloa eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse hoonestusloa eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi hoonestusloa eelnõu kohta arvamust avaldada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(25) Meretuulepargi hoonestusluba antakse 90 päeva jooksul käesoleva seadustiku § 1133 lõikes 31 nimetatud andmete ja dokumentide esitamise päevast arvates.”;

15) paragrahvi 11313 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Meretuulepargi hoonestusloa andmisel kohaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud alustele käesoleva seadustiku § 44 punktides 1–3 ja 5 sätestatud keeldumise aluseid.

(12) Meretuulepargi hoonestusloa andmisel võib kohaldada veeseaduse § 192 lõike 3 punktides 8–10 sätestatud loa andmisest keeldumise aluseid.”;

16) paragrahvi 11313 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „majandust” tekstiosaga „või kui meretuulepargi hoonestusloa taotleja ei ole täitnud käesoleva seadustiku § 1133 lõikest 31 tulenevat kohustust ega ole tähtaja pikendamiseks esitanud mõjuvat põhjendust”;

17) paragrahvi 11315 pealkirja täiendatakse pärast sõna „muutmine” sõnadega „ja vee erikasutusega seotud tegevuste peatamine”;

18) paragrahvi 11315 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Pädev asutus võib meretuulepargi hoonestusloa vee erikasutusega seotud tingimusi muuta lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatule ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõike 1 punkti 2 alusel.

(5) Keskkonnaamet võib vee erikasutusega seotud tegevused peatada täielikult või osaliselt kuni kolmeks kuuks, kui esinevad järgmised tingimused:
1) meretuulepargi rajamisel kaasneb vee erikasutusõiguse kasutamisega oluline keskkonnahäiring, mida ei olnud võimalik loa andmisel ette näha, või kui loaga ette nähtud leevendusmeetmed ei ole olnud piisavad;
2) põhjuslik seos vee erikasutuse ja olulise keskkonnahäiringu vahel on tõendatud ning
3) huvi vee erikasutusega seotud tegevuste peatamata jätmiseks ei ole ülekaalukas.”;

19) paragrahvi 11318 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) hoonestusloa, välja arvatud meretuulepargi hoonestusloa omajale ei ole viie aasta jooksul pärast hoonestusloa saamist antud hoonestusloaga koormatud alale ehitusluba ja ta ei ole taotlenud tähtaja pikendamist;”;

20) paragrahvi 11318 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Pädev asutus võib lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule tunnistada meretuulepargi hoonestusloa kehtetuks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 62 lõike 2 punkti 1 või veeseaduse § 194 lõike 2 punkti 4 alusel.”;

21) paragrahvi 11318 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Pädev asutus võib tunnistada hoonestusloa kehtetuks juhul, kui meretuulepargi hoonestusloa omaja ei ole seitsme aasta jooksul pärast hoonestusloa saamist saanud kasutusluba meretuulepargile, mille rajamiseks hoonestusluba taotleti, ega ole esitanud põhjendatud taotlust tähtaja pikendamiseks.”;

22) seadustiku 12. peatüki 4. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. jagu
Hoonestustasu ja aruandlus
”;

23) paragrahvi 11322 lõike 31 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „ehitusloa” tekstiosaga „või käesoleva seadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud hoonestusloa”;

24) seadustiku 12. peatüki 4. jagu täiendatakse §-ga 11323 järgmises sõnastuses:

§ 11323. Meretuulepargi hoonestusloa vee erikasutuse aruande esitamine

(1) Meretuulepargi hoonestusloa omaja on kohustatud esitama kord aastas veeseaduse § 195 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud asutusele keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu veekasutuse aruande järgmiste tegevuste kohta:
1) veekogu süvendamine või veekogu põhja süvenduspinnase paigutamine mahuga alates 100 kuupmeetrist;
2) veekogusse tahkete ainete paigutamine mahuga alates 100 kuupmeetrist;
3) kaadamine mahuga alates 100 kuupmeetrist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud aruande esitamisele kohaldatakse sõltuvalt lubatud tegevusest veeseaduse § 195 lõike 3 alusel kehtestatud nõudeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud aruandluskohustus lõppeb, kui on lõppenud vee erikasutusega seonduvad tegevused ja nende kohta on esitatud veekasutuse aruanne.”;

25) paragrahvi 120 lõike 1 teise lause sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ehitise püstitamiseks või laiendamiseks või käesoleva lõike punktis 11 ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul ehitise ümberehitamiseks antavad projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumise korral hoonestusloa eelnõu, ehitusloa eelnõu või ehitusteatis esitatakse kooskõlastamiseks Kaitseministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri volitatud valitsusasutusele, kui:”;

26) paragrahvi 130 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „ehituskeeluvööndis” sõnadega „meretuulepargi hoonestusloa alusel ehitatava meretuulepargi vee erikasutuse nõuete täitmise”;

27) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/1187, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid (ELT L 258, 20.07.2021, lk 1–13).”.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 156 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „28. veebruariks” tekstiosaga „30. juuniks”;

2) paragrahvi 168 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „30. aprilliks” tekstiosaga „30. septembriks”.

§ 3.  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-dega 253 ja 254 järgmises sõnastuses:

§ 253. Ehitusseadustiku § 42 lõike 1 kohaldamine

Tuulepargi ehitamiseks ehitusloa andmisel ei kohaldata ehitusseadustiku § 42 lõikes 1 sätestatud planeeringule vastavuse nõuet osas, mis puudutab tuulepargi vastavust üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringus määratud tuuleenergeetika arendusaladele, kui ehitusloa taotlemise aluseks olev hoonestusloa taotlus on esitatud enne 2017. aasta 25. maid ja selle taotluse alusel on algatatud hoonestusloa menetlus.

§ 254. Ehitusseadustiku § 1131 lõike 12 kohaldamine

(1) Ehitusseadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud meretuulepargi hoonestusloa regulatsiooni kohaldatakse enne 2024. aasta 1. augustit algatatud hoonestusloa menetlusele, mille puhul on tehtud hoonestusloa menetluse algatamise otsus ning on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) hoonestusloa taotleja esitab sellekohase taotluse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile;
2) keskkonnamõjude hindamise aruandes on hinnatud või hinnatakse ka kavandatava ehitise ja vee erikasutuse mõju;
3) hoonestusloa taotleja tasub riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduse § 21513 lõikes 2 sätestatule.

(2) Ehitusseadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud meretuulepargi hoonestusloa regulatsiooni kohaldatakse enne 2024. aasta 1. augustit esitatud hoonestusloa taotlustele, mille kohta ei ole tehtud hoonestusloa menetluse algatamise otsust, juhul, kui hoonestusloa taotleja esitab sellekohase taotluse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile enne hoonestusloa menetluse algatamise otsuse tegemist. Taotluse esitamisel algatab pädev asutus ehitusseadustiku § 1131 lõikes 12 sätestatud hoonestusloa menetluse, menetlus viiakse läbi hoonestusloa menetluse algatamise hetkel kehtivate menetlusnormide kohaselt ja taotleja tasub riigilõivu.”;

2) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Enne 2024. aasta 1. augustit välja antud hoonestusloa kannab pädev asutus arvates eeltoodud kuupäevast 180 päeva jooksul ehitisregistrisse.

(9) Kui hoonestusloa taotlus on esitatud enne 2024. aasta 1. augustit ja hoonestusluba ei ole antud või selle andmisest ei ole keeldutud, kannab pädev asutus arvates eeltoodud kuupäevast 90 päeva jooksul ehitisregistrisse taotluse andmed ja taotlusele lisatud dokumendid ning menetlusse võtmise ja keskkonnamõjude hindamise algatamise otsused.”.

§ 4.  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse § 17 lõigetes 11 ja 3, § 18 lõigetes 2, 7 ja 8, § 21 lõigetes 4 ja 5, § 22 lõigetes 1 ja 5, § 261 lõikes 4, § 281 lõikes 6, § 361 lõigetes 2, 4 ja 5, § 37 lõikes 6, § 39 lõigetes 2 ja 4 ning § 42 lõigetes 3, 5 ja 7 nimetatud tähtaegu võib pikendada põhjendatud juhul, nagu dokumentide suur maht või kavandatava tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi keerukus, määrates menetlustoiminguks uue tähtaja.”;

2) paragrahvi 11 lõige 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(24) Kui kavandatavaks tegevuseks väljastatud tegevusloa taotluse menetluses on käesoleva paragrahvi lõike 23 alusel jäetud keskkonnamõju hindamine algatamata ja asjaolud ei ole olulisel määral muutunud, võib samaks tegevuseks vajaliku muu tegevusloa taotluse menetluses jätta keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kaalumata.”;

3) paragrahvi 11 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui kavandatava tegevusega kaasneb eeldatavalt oluline keskkonnamõju ja eelhinnangust selgub, et seda mõju on keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus asjakohaselt juba hinnatud, asjaolud ei ole olulisel määral muutunud ja otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet, jätab otsustaja selle keskkonnamõju hindamise algatamata.”;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Otsustaja jätab käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud eelhinnangu andmata, kui kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmisest või nõuetele vastavaks tunnistamisest või sellise strateegilise planeerimisdokumendi, millele on tehtud keskkonnamõju strateegiline hindamine, kehtestamisest ei ole möödunud rohkem kui neli aastat ning asjaolud ei ole olulisel määral muutunud ja otsustajal on tegevusloa andmiseks piisavalt teavet.”;

5) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 16 pealkirja täiendatakse pärast sõna „avalikustamine” sõnadega „ja asjaomastelt asutustelt seisukoha küsimine”;

7) paragrahvi 16 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsustaja korraldab keskkonnamõju hindamise programmi vähemalt 21 päeva kestva avaliku väljapaneku ja edastab programmi asjaomastele asutustele seisukoha esitamiseks.”;

8) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Arendaja esitab otsustajale keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise korraldamiseks ja asjaomastelt asutustelt seisukoha küsimiseks.

(12) Otsustaja kontrollib kümne päeva jooksul keskkonnamõju hindamise programmi saamisest arvates programmi vastavust käesoleva seaduse §-s 13 ja selle alusel sätestatud nõuetele. Kui keskkonnamõju hindamise programm ei vasta neile nõuetele, tagastab otsustaja selle arendajale koos põhjenduste ja parandusettepanekutega.”;

9) paragrahvi 16 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsustaja teavitab keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust 14 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 12 kohase kontrolli tulemuste selgumisest arvates vähemalt:”;

10) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) oma või muul veebilehel.”;

11) paragrahvi 16 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsustaja teavitab keskkonnamõju hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga 14 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 12 kohase kontrolli tulemuste selgumisest arvates:”;

12) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Otsustaja ja asjaomane asutus esitavad keskkonnamõju hindamise programmi kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes seisukoha käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud avaliku väljapaneku jooksul. Dokumentide läbivaatamisel annavad otsustaja ja asjaomane asutus hinnangu programmi asjakohasuse ja piisavuse kohta ning kontrollivad eksperdirühma koosseisu piisavust.”;

13) paragrahvi 16 lõiget 51 täiendatakse pärast sõna „kohta” sõnadega „otsustaja ning”;

14) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Otsustaja edastab keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ajal programmi kohta esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning enda ja asjaomaste asutuste seisukohad arendajale.”;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Otsustaja vaatab 14 päeva jooksul avalikust arutelust arvates avalikustamise käigus esitatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning asjaomaste asutuste seisukohad läbi ning annab arendajale oma seisukoha keskkonnamõju hindamise programmi asjakohasuse ja piisavuse kohta, arvestades avalikustamise tulemusi ja asjaomaste asutuste seisukohti.”;

16) paragrahvi 17 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arendaja saadab 21 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud otsustaja seisukoha saamisest arvates elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga keskkonnamõju hindamise programmi kohta esitatud ettepanekute või vastuväidete arvesse võtmise selgituse või arvestamata jätmise põhjenduse ning küsimuste vastused neile isikutele, otsustajale ja asjaomastele asutustele:”;

17) paragrahvi 18 lõike 2 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsustaja kontrollib 30 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise programmi saamisest arvates:”;

18) paragrahv 201 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 21. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta seisukoha küsimine, aruande avalikustamine ja aruande avalikustamise tulemuste arvestamine

(1) Keskkonnamõju hindamise aruande kohta küsitakse asjaomaste asutuste seisukohti, aruanne avalikustatakse ja avalikustamise tulemusi arvestatakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 16 ja 17, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

(2) Otsustaja kontrollib 14 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise aruande saamisest arvates aruande vastavust käesoleva seaduse §-s 20 ja selle alusel kehtestatud nõuetele.

(3) Keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva.

(4) Otsustaja vaatab 21 päeva jooksul avalikust arutelust arvates läbi avalikustamise käigus esitatud ettepanekud, vastuväited, küsimused ja asjaomaste asutuste seisukohad ning annab arendajale ja juhteksperdile oma seisukoha keskkonnamõju hindamise aruande asjakohasuse ja piisavuse kohta, arvestades avalikustamise tulemusi ning asjaomaste asutuste seisukohti.

(5) Arendaja saadab 30 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsustaja seisukoha saamisest arvates elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitatud ettepanekute või vastuväidete arvesse võtmise selgituse või arvestamata jätmise põhjenduse ning küsimuste vastused neile isikutele, otsustajale ja asjaomastele asutustele:
1) kes esitasid oma ettepaneku, vastuväite või küsimuse kirjalikult;
2) kelle avalikul arutelul suuliselt esitatud ettepanek, vastuväide või küsimus jäi avalikul arutelul vastuseta.”;

20) paragrahvi 22 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 22 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Otsustaja kontrollib 30 päeva jooksul keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitamisest arvates:”;

22) paragrahvi 22 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Otsustaja võib nõuda keskkonnamõju hindamise aruande täiendamist lisateabega, mida ei ole nõutud käesoleva seaduse § 18 lõike 3 kohaselt nõuetele vastavaks tunnistatud keskkonnamõju hindamise programmis, üksnes juhul, kui pärast programmi nõuetele vastavaks tunnistamist on ilmnenud uued ja olulise tähtsusega asjaolud, mis ei olnud teada programmi koostamise ajal, kuid mille arvestamata jätmine viib keskkonnamõju hindamisel ebaõige tulemuseni, mistõttu võib kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasneda oluline ebasoodne keskkonnamõju.”;

23) seadust täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

§ 282. Taastuvelektrijaama ajakohastamise keskkonnamõju hindamise erisus

(1) Käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi kohaldatakse nõukogu määruse (EL) 2022/2577, millega kehtestatakse raamistik taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks (ELT L 335, 29.12.2022, lk 36–44), artiklis 5 nimetatud taastuvelektrijaama ajakohastamise tegevusloa menetluses.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taastuvelektrijaama ajakohastamine on taastuvenergiat tootva elektrijaama ja taastuvelektrijaama võrguga ühendamiseks vajalike ehitiste uuendamine, sealhulgas paigaldiste või käitamissüsteemide ja seadmete täielik või osaline asendamine tootmisvõimsuse asendamiseks või paigaldise võimsuse või tõhususe suurendamiseks.

(3) Otsustaja teeb keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse 14 päeva jooksul nõuetekohase tegevusloa taotluse saamisest arvates ilma asjaomase asutuse seisukohta küsimata.

(4) Keskkonnamõju hindamise algatamise otsus sisaldab keskkonnamõju hindamise käigus kogutava teabe ulatust, arvestades kavandatava ajakohastamise sisu ja mahtu ning tegevusloa taotluse menetlemise tähtaega.

(5) Juhtekspert või eksperdirühm koostöös arendajaga koostab keskkonnamõju hindamise aruande lähtuvalt keskkonnamõju hindamise algatamise otsusest ning esitab aruande otsustajale 90 päeva jooksul algatamise otsusest arvates avaliku väljapaneku korraldamiseks ja asjaomastelt asutustelt seisukoha küsimiseks.

(6) Otsustaja korraldab keskkonnamõju hindamise aruande 30-päevase kestusega avaliku väljapaneku ja edastab aruande asjaomastele asutustele seisukoha esitamiseks. Avaliku väljapaneku korraldamisele, seisukohtade, ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamisele ning nendega arvestamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 16 lõigetes 2–5 ja 6 ning § 17 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korda. Keskkonnamõju hindamise aruande avalikku arutelu ei korraldata.

(7) Otsustaja ja asjaomane asutus esitavad keskkonnamõju hindamise aruande kohta oma pädevusvaldkonnast lähtudes seisukoha käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud avaliku väljapaneku jooksul.

(8) Avaliku väljapaneku lõppemisest arvates 21 päeva jooksul saadab arendaja elektrooniliselt või liht- või tähtkirjaga keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitatud ettepanekute või vastuväidete arvesse võtmise selgituse või arvestamata jätmise põhjenduse ning küsimuste vastused isikutele ja asjaomastele asutustele ning esitab aruande otsustajale nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

(9) Otsustaja kontrollib keskkonnamõju hindamise aruande vastavust algatamise otsusele ning käesoleva seaduse §-s 20 ja selle alusel kehtestatud nõuetele, aruande asjakohasust ja piisavust tegevusloa andmiseks ning avalikustamise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata jätmist ning teeb otsuse aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta 21 päeva jooksul aruande saamisest arvates. Otsusest teavitamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 22 lõikeid 7 ja 8.

(10) Kui otsustaja tuvastab, et keskkonnamõju hindamise aruanne ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt kontrollitavatele nõuetele, tuleb arendajal esitada otsustajale täiendatud aruanne nõuetele vastavuse kontrollimiseks otsustaja määratud tähtajaks. Otsustaja võib nõuda aruande täiendamist vaid teabega, milleta ei ole võimalik tegevusloa andmise üle otsustada.

(11) Kui arendaja ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 5, 8 või 10 sätestatud tähtaja jooksul esitanud otsustajale keskkonnamõju hindamise aruannet, jätab otsustaja keskkonnamõju hindamise algatamise aluseks olnud tegevusloa taotluse läbi vaatamata ja lõpetab haldusmenetluse.

(12) Kui käesolevat paragrahvi kohaldatakse nõukogu määruse 2022/2577 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusloa menetluses, määrab käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 8 nimetatud tähtajad otsustaja.”;

24) paragrahvi 56 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„(15) Tegevusloa taotlusele, millele kohaldatakse käesoleva seaduse mis tahes alates 2015. aasta 1. juulist kehtivat redaktsiooni, ja käesoleva seaduse § 261 alusel algatatud keskkonnamõju hindamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-e 151–18 ja 201–22 käesoleva sätte jõustumise ajal kehtivas redaktsioonis. Kui nimetatud paragrahvides sätestatud toimingut on alustatud, lõpetatakse toiming selle alustamise ajal kehtinud redaktsiooni sätte kohaselt.

(16) Käesoleva seaduse § 282 kohaldatakse nõukogu määruse (EL) 2022/2577 kehtivusajal algatatud tegevusloa taotluste keskkonnamõju hindamise menetlustele.”.

§ 5.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 212 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „rajatud” tekstiosaga „sisemerre,”;

2) paragrahvi 213 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnaga „Kliimaministeerium”;

3) paragrahvi 215 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ajavahemikul, mis algab tuuleelektrijaama ehitamise alustamise teatise esitamisele järgneval päeval ja lõpeb tuuleelektrijaamaga elektrienergia tootmise alustamise päeval, makstakse tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu kümme protsenti kas käesoleva seaduse § 213 lõigete 1 ja 2 alusel arvutatud maismaal paikneva tuuleelektrijaama tasust või § 214 lõigete 2 ja 4 alusel arvutatud meres paikneva tuuleelektrijaama tasust.”;

4) paragrahvi 331 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna „Saastetasu” tekstiosaga „, keskkonnahäiringu hüvitamise tasu”.

§ 6.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse § 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) anda ehitusseadustiku § 1131 lõikes 12 nimetatud hoonestusluba.”.

§ 7.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduse § 271 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõnu „koostamisest ja” sõnadega „Vabariigi Valitsus võib”.

§ 8.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse 8. peatüki 6. jao 7. jaotist täiendatakse §-ga 21513 järgmises sõnastuses:

§ 21513. Hoonestusloa taotluse läbivaatamine

(1) Hoonestusloa taotluse, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hoonestusloa taotlus, läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 2800 eurot.

(2) Ehitusseadustiku 1131 lõikes 12 nimetatud meretuulepargi hoonestusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7900 eurot, millele lisandub iga ehitatava tuuleelektrijaama ehitise eest 250 eurot.”.

§ 9.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduse § 188 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) tegevusteks, mis kaasnevad meretuulepargi rajamisega, milleks antakse ehitusseadustiku § 1131 lõikes 12 nimetatud meretuulepargi hoonestusluba.”.

§ 10.  Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 7 ja 13 jõustuvad 2024. aasta 1. augustil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 27 jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json