Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 “Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 2

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 “Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2012 nr 58

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 61 “Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 26.07.2011, 13) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu “tunnistamise kord” tekstiosaga “kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava)”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

“istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kellele on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 alusel ja korras väljastatud asjaomase liigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba, või isikult, kes on taimetervise registrisse kantud kui metsapuude kultiveerimismaterjali turustaja.”;

5) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

“141) elektripaigaldise kaitsevööndis ellu viidud tegevuse kulu;”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

“(21) Kui taotleja taotleb toetust § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud tegevuste elluviimiseks, peab hinnapakkumuses olema eraldi välja toodud § 4 lõike 2 punktis 4 nimetatud liivaga varustatud suitsuotste kogumise koha, prügikasti, tulekindla lõkkekoha või grillseadme, lõkke kustutamiseks puistematerjali, ilma vundamendi ja välisseinteta varjualuse, laudade ja pinkide ning sõiduvahendi parkimiskoha maksumused.”;

7) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa “ümberkujundamisest,”;

9) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse puhul viib:

1) metsaühistust toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014;

2) erametsaomanikust toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse puhul viib toetuse saaja:

1) kavandatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% tegevuse abikõlblikust maksumusest, ja esitab selle elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le ühes osas ühe taotluse kohta kuue kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

2) ellu ülejäänud tegevuse ja esitab selle elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le ühes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.

(3) Kui toetuse saaja on tegevuse elluviimist alustanud, kuid lõike 2 punktis 1 nimetatud mahus tegevuse elluviimist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on EMK-d viivitamata teavitatud, esitab ta lõike 2 punktis 1 nimetatud tähtajal koos tegevuse elluviimist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõike 2 punktis 2 nimetatud tähtaja jooksul kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

(4) Kui tegevuse senise elluviimise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on EMK veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõike 2 punktis 2 nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, muudab EMK Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või teeb § 17 lõike 1 kohaselt PRIA-le ettepaneku toetuse maksmisest keeldumise kohta ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

(5) Toetuse saaja on kohustatud:  

1) säilitama selle metsamaa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarbe metsamaana vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

2) säilitama ja tagama saadud toetuse eest rajatud või korras hoitud tulekaitseobjekti sihipärase kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

3) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;

4) saadud toetusraha PRIA nõudmisel osaliselt tagasi maksma, kui toetuse saaja on metsaühistu, kelle liige on selle metsamaa osa, mille kohta on toetust saadud, sihtotstarvet metsamaana muutnud enne viie aasta möödumist arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Tagasimakstava toetuse suurus arvutatakse võrdeliselt metsaühistu liikme osalusega toetatava tegevuse maksumusest;

5) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;

6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

10) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

“(3) Paragrahvi 15 lõike 1 punktis 2 ja lõigetes 2–4 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes. Nimetatud juhul viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuste tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.”;

12) lisast 3 jäetakse välja tekstiosa “LISA Asukohaskeem või katastriplaan ____ lehel, millele on märgitud kavandatava tegevuse asukoht, katastritunnuse piirid ja katastrinumbrid, mis on seotud kavandatava tegevuse asukohaga.”;

13) lisad 2, 7 ja 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 2 Metsatulekahju ennetamise projekt

Lisa 7 Kuludeklaratsioon

Lisa 8 Tehtud tööde kinnitus

/otsingu_soovitused.json