Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 3

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 02.07.2012 nr 59

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 62 “Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 20.09.2011, 6) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel.”;  

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõnu “tunnistamise kord” tekstiosaga “kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava)”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna “arvestamise” sõnaga “arvestuse”;

5) paragrahvi 4 lõike 5 punkti 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

“istutatavad metsapuutaimed on ostetud isikult, kellele on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 alusel ja korras väljastatud asjaomase liigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusluba, või isikult, kes on taimetervise registrisse kantud kui metsapuude kultiveerimismaterjali turustaja.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

“161) elektripaigaldise kaitsevööndis ellu viidud tegevuse kulu;”;

7) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 3 jätetakse välja tekstiosa “ümberkujundamisest,”; 

9) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna “tegemisest” tekstiosaga “, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014”;

10) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Kui toetuse saaja on erametsaomanik, viib ta tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni kahes osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemist, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.”;

11) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

12) paragrahvi 17 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

“(5) Alates 2012. aastast metsatehnika soetamise kohta toetuse taotlemise korral ei saa toetust taotleda lisa 2 punktides 1.1.4–1.1.13 nimetatud investeeringuobjektide kohta.

(6) Paragrahvi 16 lõikes 11 sätestatud nõudeid ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes. Nimetatud juhul viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid EMK-le kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuste tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014.”;

14) lisa 4 E-osas asendatakse tekstiosa “(kr)” tekstiosaga “(eur)” ja F-osas tekstiosa “(krooni)” tekstiosaga “(eurot)”;

15) lisast 4 jäetakse välja tekstiosa “LISA Asukohaskeem või katastriplaan, millele on märgitud kavandatava tegevuse asukoht, katastritunnuse piirid ja katastrinumbrid, mis on seotud kavandatava tegevuse asukohaga.”;

16) lisa 6 real 9 asendatakse sõna “kogupindalalast” sõnaga “kogupindalast”;

17) lisad 8 ja 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 8 Kuludeklaratsioon

Lisa 9 Tehtud tööde kinnitus

/otsingu_soovitused.json