Teksti suurus:

Nende toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 12

Nende toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 21.11.2011 nr 88
RT I, 24.11.2011, 8
jõustumine 27.11.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.07.2012RT I, 11.07.2012, 501.08.2012

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 33 lõike 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 08.04.2009, lk 38–47), artikli 6 lõike 1 ja artikli 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse nende toodete loetelu, mille pakkumiseks koolipuuviljatoetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

 (2) Koolipuuviljatoetust antakse kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 103ga lõike 2 kohaselt koostatud ja põllumajandusministri kehtestatud riikliku strateegiaga.

§ 2.  Abikõlblikud tooted

  Koolipuuviljatoetust võib taotleda lisas 1 loetletud puu- ja köögiviljade kohta, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 I lisas loetletud lisanditega tooted.
[RT I, 11.07.2012, 5 - jõust. 01.08.2012]

§ 3.  Abikõlblikud kulud

  Abikõlblikud on nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103ga lõikes 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 5 loetletud kulud.
[RT I, 11.07.2012, 5 - jõust. 01.08.2012]

§ 4.  Koolipuuviljatoetuse andmine

 (1) Koolipuuviljatoetust antakse puu- ja köögivilja pakkumiseks vähemalt üks kord õppenädalas koolieelse lasteasutuse lastele ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilastele (edaspidi lapsed).

 (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 34 lõikes 4 kehtestatud toetuse määra ulatuses võib lastele pakkuda puu- ja köögivilja vabalt valitud arv kordi õppenädalas.
[RT I, 11.07.2012, 5 - jõust. 01.08.2012]

§ 5.  Koolipuuviljatoetuse taotleja

 (1) Koolipuuviljatoetuse taotluse võib esitada haridusasutus, haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel ning puu- ja köögiviljatoodete pakkuja (edaspidi koolipuuviljatoetuse taotleja).

 (2) Lõikes 1 nimetatud haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus või puu- ja köögiviljatoodete pakkuja võib koolipuuviljatoetust taotleda, kui ta on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 6.  Koolipuuviljatoetuse taotleja heakskiitmine

 (1) Koolipuuviljatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 6 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

 (2) Koolipuuviljatoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui koolipuuviljatoetuse taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta PRIA-le heakskiidu taotlemise korral „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

 (3) Heakskiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja teavitab heakskiidutaotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§ 7.  Koolipuuvilja toetuse taotlemine

 (1) Koolipuuviljatoetust võib taotleda kuni viis korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar – 28. (29.) veebruar; 1. märts – 30. aprill; 1. mai – 30. juuni; 1. september – 31. oktoober ning 1. november – 31. detsember.

 (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud koolipuuviljatoetuse taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval päeval.

 (3) Koolipuuviljatoetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 8.  Dokumentide säilitamine

 (1) Koolipuuviljatoetuse taotleja ja haridusasutus, mille lapsed on tarbinud §-s 2 nimetatud abikõlblikke tooteid, säilitavad koolipuuviljatoetuse taotlemisega seonduvaid dokumente seitse aastat.
[RT I, 11.07.2012, 5 - jõust. 01.08.2012]

 (2) Koolipuuviljatoetuse kavas osalev haridusasutus säilitab koolipuuvilja pakkumiste päevade koolitoidu menüüd koos kava raames pakutud toodete nimetustega ühe aasta ning esitab need nõudmisel kohapealse kontrolli ajal.

§ 9.  Rakendussäte

  2011/2012. õppeaastal antakse koolipuuviljatoetust kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103ga lõike 2 kohaselt koostatud ja Vabariigi Valitsuse poolt 15. aprillil 2010. a heaks kiidetud riikliku strateegiaga.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. novembril 2011. a.

Lisa 1 Abikõlblikud tooted ja nende arvestuslikud ühekordsed kogused (tk, g)

Lisa 2 HEAKSKIIDUTAOTLUS koolipuuviljatoetuse taotlemiseks

Lisa 3 TAOTLUS koolipuuviljatoetuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json