Teksti suurus:

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 18

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 23.08.2010 nr 87
RT I 2010, 60, 416
jõustumine 30.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
16.05.2011RT I, 19.05.2011, 522.05.2011
25.06.2012RT I, 11.07.2012, 114.07.2012

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loomakasvatusehitise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise kord ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või linnukasvatusega tegelev ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (edaspidi taotleja).

  (2) Kaks või enam taotlejat võivad ühiselt sama investeeringuobjekti kohta taotleda toetust ühiskasutamise eesmärgil, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse või nende kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

§ 3.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja majandustegevus oli kasumis taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal;
  2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
  3) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 1 või suurem kui 1;
  4) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  5) taotleja täidab keskkonna-, toiduhügieeni- ja loomade heaolu nõudeid;
  6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  8)
[Kehtetu – RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]
  9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

  (2) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele ning olema pidanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal loomi, mille loomakohtade kohta taotletakse toetust.

  (3) Lõike 1 punktis 5 nimetatud nõuet «Veeseaduse» § 26 lõikest 3 ja § 261 lõikest 1 ning «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 39 lõikest 6 tulenevate keskkonnanõuete täitmise kohta ei kohaldata, kui taotleja viib sõnnikuhoidla või keskkonnakompleksloa kohustusega käitise nimetatud nõuetega vastavusse 36 kuu jooksul alates päevast, millal selle nõude täitmine muutus tema jaoks kohustuslikuks.

  (4) Taotleja on vahetult enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.

§ 4.   Noor ettevõtja

  (1) Nooreks ettevõtjaks loetakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane (edaspidi noor ettevõtja).

  (2) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse ka äriühingule, kelle kõik osad või aktsiad kuuluvad füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane.

  (3) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse tulundusühistule üksnes juhul, kui tema kõik liikmed vastavad lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil:
  1) veise, sea, lamba, kitse, hobuse või linnu (edaspidi põllumajandusloom) pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala (edaspidi loomakasvatusehitis) ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
  2) loomakasvatusehitise juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamine «Ehitusseaduses» ja «Teeseaduses» sätestatud tingimustel ja korras, kui nimetatud tee on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses;
  3) loomakasvatusehitise juurde kuuluva sõnniku-, silo- või söödahoidla ehitamine «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
  4) sõnniku-, silo- või söödahoidlasse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmine ja paigaldamine;
  5) loomakasvatusehitisse paigaldatava paikse tehnoloogilise seadme ostmine ja paigaldamine.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:
  1) kavandatava investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö (edaspidi ettevalmistav töö);
  2) lõike 1 punktides 1–3 nimetatud kavandatava ehitustöö üle «Ehitusseaduse» ja «Teeseaduse» alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  3) lõike 1 punktides 1–5 nimetatud tegevustega kaasnevad elektri-, kanalisatsiooni- ja veevarustusvõrguga liitumine ning elektri võrguühenduse võimsuse suurendamine;
  4) lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud tegevustega kaasnevad loomade pidamiseks ja loomakasvatusehitise valveks vajaliku valvesüsteemi ostmine ja paigaldamine.

  (3) Investeeringuobjekti osaks võib olla ka investeeringuobjekti juurde kuuluv automaat- või infotehnoloogia seade ja toodangu kvaliteeti määrav tehnoloogiline seade.

  (4) Taotleja rekonstrueeritav loomakasvatusehitis peab olema registreeritud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

  (5) Investeeringuobjekt ja selle alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul on loomakasvatusehitis ja sõnniku-, silo- või söödahoidla samuti taotleja omandis või on nende alusele maale seatud taotleja kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (6) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, on investeeringuobjekt ja selle alune maa nende kaasomandis või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (7) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril.

  (8) Taotleja võib § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks taotleda toetust vaid nende tegevuste kohta, mis on vajalikud esitatud nõuete täitmiseks. Sellisel juhul on nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks aega 36 kuud alates päevast, millal selle nõude täitmine muutus taotleja jaoks kohustuslikuks.

§ 6.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 5 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumuse maksumusest ja investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumusest, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumuse maksumusest ja investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumusest, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
  3) ettevalmistava töö maksumus kuni 12% selle investeeringuobjekti toetuse suurusest, millega ettevalmistav töö kaasnes;
  4) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud selle investeeringuobjekti toetuse suurusest, mille üle omanikujärelevalvet tehakse.

  (2) Abikõlblik kulu peab olema põhjendatud, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  2) teisaldatava seadme, sealhulgas traktori ja söödamikseri ning muu teisaldatava söötmis- ja jootmisseadme ostmiseks tehtud kulutused;
  3) teevalgustusrajatise ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused;
  4) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
  5) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  7) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimise, intresside, kindlustuse ja muude selliste kuludega;
  8) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  9) ehitise lammutamiseks tehtud kulutused, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  10) remondi-, rendi-, kütuse-, koolitus-, side- ja transpordikulud, muud üldkulud ning töötasu;
  11) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  12) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise tööga seotud kulutused;
  13) kulutused reklaamile;
  14) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja muud ebaotstarbekad kulutused;
  15) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud;
  16) lihtsa asendusinvesteeringu tegemiseks tehtud kulutused pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;
  17) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

  (4) Lõike 3 punktis 16 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa uue ajakohastatud ehitise või selle osaga ilma tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist. Asendusinvesteeringuks ei loeta alla 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 35% uue samaväärse ehitise väärtusest. Ehitise rekonstrueerimiseks loetakse ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine.

  (5) Asendusinvesteeringuks ei loeta ka vähemalt kümne aasta vanuse paikse tehnoloogilise seadme asendamist uue paikse tehnoloogilise seadmega.

  (6) Asendusinvesteeringuks ei loeta ka ehitise tehnosüsteemide muutmist, kui olemasoleva ehitise tehnosüsteem või selle osa asendatakse uue ajakohastatud tehnosüsteemi või selle osaga, mis toob kaasa tootmisvõimsuse suurendamise vähemalt 25% võrra või tootmise laadi või kasutatava tehnoloogia põhjaliku muutmise.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kui § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kui § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 10 000 eurot, peab taotleja olema selle investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kui ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, peab taotleja olema ettevalmistava töö või omanikujärelevalve tegemise kohta saanud vähemalt kolm investeeringuobjekti hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 10 000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Kui taotleja taotleb toetust hoone või rajatise rekonstrueerimiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama ka uue samaväärse investeeringuobjekti ehitamise hinda.

  (7) Investeeringuobjekti hinnapakkumus peab olema iga tegevuse ja investeeringuobjekti kohta eraldi.

  (8) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (9) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 5 nimetatud investeeringuobjektide puhul arvutatakse toetuse suurus ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu ja lisas 2 toodud maksimaalse toetatava loomakoha maksumuse järgi, kuid see ei tohi ületada:
  1) 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt asub arengukava lisas 4 nimetatud ebasoodsamas piirkonnas (edaspidi ebasoodsam piirkond) või kui toetust taotleb noor ettevõtja;
  3) 60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotleb noor ettevõtja, kelle investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

  (2) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud investeeringuobjektide puhul arvutatakse toetuse suurus investeeringuobjekti maksumuse järgi, kuid see ei tohi ületada:
  1) 40% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) 50% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas või kui toetust taotleb noor ettevõtja;
  3) 60% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest, kui toetust taotleb noor ettevõtja, kelle investeeringuobjekt asub ebasoodsamas piirkonnas.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 500 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta koos arengukava 5. peatüki meetme 1.4.1 «Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus» ja meetme 1.4.3 «Bioenergia tootmise investeeringutoetus» raames antavate toetustega on 600 000 eurot programmiperioodil kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kui kaks või enam taotlejat taotlevad ühiselt toetust erineva loomade arvu kohta võrreldes taotlejate loomade arvuga eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga, siis taotlejatele kuuluvate põllumajandusloomade jaoks kavandatud loomakohtade arvuline suhe peab olema sama võrreldes taotlejatele kuuluvate põllumajandusloomade arvulise suhtega taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Toetuse suuruse arvestamisel ümardatakse loomakoha arv täisarvuni. Ühiselt taotlejate puhul ei tohi loomakohtade arv kokku ületada ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu.

  (6) Kontserni kuuluv taotleja ei saa taotleda kontserni kohta toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, võib iga taotleja taotleda toetust lõikes 1 või 2 nimetatud määral, kui ta vastab lõikes 1 või 2 sätestatud nõuetele.

  (8) Kui ettevõtja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju taotlejaga samas tegevuskohas ja samal põllumajandussaaduste tootmise alal tegutsev ettevõtja, ei saa nimetatud ettevõtjad toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu lisas 1 toodud vormi kohase äriplaani ja lisas 3 toodud vormi kohase avalduse ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIA-le vormi kohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Excel-i tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIA-le avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–6.

  (2) Taotleja esitab oma nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) taotleja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  2) ärakiri maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes oli enne äriregistrisse kandmist registreeritud maksukohustuslaste registris.

  (3) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:
  1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga majandusaasta põhivara nimekiri, milles kajastuvad põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtus;
  2) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta MTA-le esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
  3) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise kalendriaasta kohta MTA-le esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri § 3 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul;
  4) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditori kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.

  (4) Taotleja esitab järgmised kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid:
  1) paragrahvi 7 lõigetes 1, 3 ja 5 nimetatud juhtudel vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad ning § 7 lõigetes 2, 4 ja 5 nimetatud juhtudel vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhtudel lisas 4 toodud vormi kohane investeeringuobjekti hinnapakkumuste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad taotleja omandisse või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul esitatakse ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mille juurde kavandatav investeeringuobjekt kuulub, kuulub taotleja omandisse või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) kaasomaniku või teise hoonestaja kirjalik nõusolek investeeringu tegemise kohta, kui kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa asuvad kaasomandis oleval maal või maal, millele on seatud hoonestusõigus mitme isiku kasuks, ning investeeringuobjekti kohta ei taotleta toetust ühiselt;
  5) väljavõte ehitusprojekti põhijoonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras;
  6) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
  7) juurdepääsutee ehitamise korral kohaliku omavalitsusüksuse kinnitus, et investeeringuobjekt on eratee «Teeseaduse» § 52 tähenduses;
  8) Keskkonnaametile esitatud keskkonnakompleksloa taotluse ärakiri juhul, kui kasutusel oleva kompleksloa kohustusega käitise kohta ei ole keskkonnakompleksluba;
  9) elektripaigaldise investeeringu puhul «Elektriohutusseaduse» § 18 lõikes 5 sätestatud nõuete kohase elektritöö ettevõtja koostatud elektriprojekt. Elektri võrguühenduse võimsuse suurendamise korral ka tarbimistingimuste muutmiseks võrguettevõtjaga sõlmitud elektrivõrguga liitumise lepingu ärakiri.

  (5) Kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta, esitab ta ärakirja arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse. Kui ettevalmistava töö eest on tasutud enne taotluse esitamist, esitab taotleja nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõtte või maksekorralduse ärakirja või väljatrüki.

  (6) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus.

  (7) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib toetust taotleda mitme investeeringuobjekti kohta. Ühe taotluse esitanud taotleja võib sellele lisaks esitada ka ühise taotluse koos vähemalt ühe taotlejaga.

  (8) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad: ühise taotluse ning:
  1) lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid, äriplaani ja avalduse esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi;
  2) lõigetes 4–6 nimetatud dokumendid esitatakse ühiselt.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetuse abil kavandatava tegevuse vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) täidetud on kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) PRIA esitab Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab PRIA-t keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani tehtud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest. Lisaks teavitab KKI PRIA-t sellest, millise nõude rikkumise eest on taotlejale tehtud eespool nimetatud ettekirjutus või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.

  (5) PRIA esitab Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. VTA teavitab PRIA-t loomade heaolu ja toiduhügieeni rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani tehtud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest. Lisaks teavitab VTA PRIA-t sellest, millise nõude rikkumise eest on taotlejale tehtud eespool nimetatud ettekirjutus või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev otsus süüteo toimepanemise eest.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 5 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 5 kohaselt.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus. Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

  (3) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse koondhinde saamiseks arvutatakse taotlejate taotluste hindepunktide aritmeetiline keskmine.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

  (5) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 5 lõike 2 punktis 1 ja § 5 lõikes 7, § 6 lõike 1 punktis 3, § 7 lõigetes 5 ja 8, § 10 lõikes 5 ning § 17 lõikes 4 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

  (6) Kui omanikujärelevalve ei vasta § 5 lõike 2 punktis 2, § 6 lõike 1 punktis 4 ning § 7 lõikes 5 sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus rahuldamata omanikujärelevalve osas.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 161 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhul;
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kui toetuse saaja teeb investeeringu § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, peab investeering olema tehtud ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid peavad olema esitatud PRIA-le kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta 36 kuu jooksul alates päevast, millal selle nõude täitmine muutus tema jaoks kohustuslikuks, kuid mitte hiljem kui kahe aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (11) Toetuse saaja, kelle kavandatavast investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähemalt 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib üks kord ühe taotluse kohta taotleda investeeringu tegemise tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra, kuid mitte rohkem kui 31. detsembrini 2014. aastal, kui investeeringu tähtaegset tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIA-t viivitamata teavitatud, ning investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamine ei kahjusta investeeringu eesmärki ega investeeringuobjekti sihipärast kasutusele võtmist.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (12) Lõikes 11 nimetatud tähtaja pikendamiseks esitab toetuse saaja PRIA-le kirjaliku avalduse, milles märgib investeeringu tegemiseks ettenähtud tähtaja pikendamist tingiva asjaolu ning põhjendab investeeringu tegemise tähtaja pikendamise vajalikkust.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (13) PRIA otsustab tähtaja pikendamiseks nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Põhjendatud juhul võib PRIA nõustuda tähtaja pikendamisega, kui investeeringust on tehtud osa, mille maksumus moodustab vähem kui 50%.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  4) säilitama § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee puhul selle põllumajandushoone sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

§ 161.   Tegevustega seotud muudatused

  (1) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud investeeringu eesmärgile.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga:
  1) investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse;
  2) paragrahvis 7 sätestatud nõuetele vastava ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakirja või kolme pakkuja hinnapakkumuste ärakirjad;
  3) kolme hinnapakkumuse puhul lisas 4 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles väljavalitud hinnapakkumus on objektiivselt põhjendatud.

  (3) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 5 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.

  (4) Lõikes 3 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

§ 17.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kulude deklareerimiseks lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (11) Paragrahvi 161 lõigete 1 ja 3 kohaselt asendatud investeeringuobjekti või ehitustööde osas makstakse toetust §-s 8 sätestatud määral ja suuruses, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses määratud ulatuses.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel. Sellisel juhul ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

  (3) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 181.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuid enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 17 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4)
[Kehtetu – RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (5) Paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 6 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

  (7)
[Kehtetu – RT I, 11.07.2012, 1 - jõust. 14.07.2012]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) 2007. ja 2008. aastal toetust taotlenud taotleja, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus, esitab § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates tema kohta taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) 2009. aastal alanud taotluse esitamise tähtajal toetust taotlenud taotleja, kelle kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus, esitab § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates tema kohta taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse äriplaan

Lisa 2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse maksimaalne suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse avaldus

Lisa 4 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 5 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse taotluse hindamise kriteeriumid

Lisa 6 Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse kuludeklaratsioon tehtud kulutuste deklareerimiseks

Lisa 7 INVESTEERINGUOBJEKTIGA SEOTUD TOETATAVATE TEGEVUSTE MUUDATUSTE ÜLEVAADE

/otsingu_soovitused.json