Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 159 „Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2013, 27

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruse nr 159 „Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 04.07.2013 nr 113

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2005. a määruses nr 159 „Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – merele avatud pankrandade (1230)3, püsitaimestuga liivarandade (1640), eelluidete (2110), metsastunud luidete (2180), jõgede ja ojade (3260), loopealsete (6280*), lubjakivipaljandite (8210), liivakivipaljandite (8220) ning rusukallete ja jäärakute metsade (pangametsade) (9180*) kaitse.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsealal on keelatud ehitiste püstitamine, välja arvatud käesoleva määruse § 9 punktis 2 ja § 13 lõikes 2 sätestatud juhtudel.”;

3) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd;
2) tee, tehnovõrgurajatise või tootmisotstarbeta ehitise ümberehitustööd kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.”;

4) paragrahvi 13 tekst loetakse lõikeks 1;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud ehitiste püstitamine Keila-Joa reoveepuhasti ümberehitamiseks ja rajatiste rajamine kaitseala tarbeks.”;

6) määruse teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Kaitseala on moodustatud Harju Maavalitsuse 18. detsembri 1991. a määrusega nr 232 „Uute alade looduskaitse alla võtmisest” asutatud Türisalu kaitseala baasil. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” lisa 1 punkti 2 alapunktist 453 hõlmab kaitseala Türisalu loodusala, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta käivaid erisusi.”;

7) määruse neljas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

4 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (www.keskkonnainfo.ee) ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

8) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud)1.

§ 2.  Menetluse läbiviimine

Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 7. jaanuari 2011. a käskkirjaga nr 56 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Muudatuste põhjendused

Türisalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise seletuskirjas on esitatud põhjendused:
1) kaitsekorra muutmise kohta;
2) kaitsevööndite muutmise kohta.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Kaitseala välispiir ja vööndite piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Türisalu maastikukaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json