Teksti suurus:

Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.07.2014 otsus nr 481

Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2014

§ 1.  Riigikogu valimise seaduse muutmine

Riigikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Valimiskomisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Nende mõlema äraolekul juhatab komisjoni koosolekut kuni uue aseesimehe valimiseni komisjoni noorim liige.”;

2) paragrahvi 15 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide üleriigilise nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi;”;

3) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Valimistel osalev erakond võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.”;

4) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valijakaardile kantakse:
1) valija ees- ja perekonnanimi;
2) valija sünniaasta;
3) valija elukoha aadress;
4) valimisringkonna number ja kirjeldus vastavalt käesoleva seaduse §-le 6;
5) selle valla või linna nimi ning valimisjaoskonna number, mille valijate nimekirja valija kantakse;
6) hääletamise aeg ja koht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval;
7) muu teave hääletamise kohta.”;

5) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Valija võib tellida elektroonilise valijakaardi. Elektroonilise valijakaardi tellimiseks esitab valija taotluse rahvastikuregistri vastutavale töötlejale Eesti teabevärava kaudu. Järgmistel valimistel ja rahvahääletustel saadetakse valijale või hääletajale elektrooniline valija- või hääletajakaart ilma, et oleks vaja taotlust uuesti esitada.”;

6) paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 28. Kandideerimisavaldus

(1) Kandideerimisavalduses isik:
1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina;
2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses Riigikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
3) esitab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmed.

(2) Kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid;
6) kontaktandmed;
7) andmed hariduse kohta;
8) töökoht ja amet.

(3) Vabariigi Valimiskomisjon avaldab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

(4) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes ees- ja perekonnanime.

(5) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse.”;

7) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) iga kandidaadi kandideerimisavalduse.”;

8) paragrahvi 30 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kandideerimisavalduse.”;

9) paragrahvi 31 lõikes 5 asendatakse sõna „kandideerimisdokumendid” sõnaga „kandideerimisavalduse”;

10) paragrahvi 32 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kandidaadi, kes ei vasta käesoleva seaduse § 4 lõigetes 4–6 ning § 29 lõikes 5 ettenähtud nõuetele.”;

11) paragrahvi 38 lõike 2 punkti 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;”;

12) paragrahvi 41 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult valija asukohas (§ 43), kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses (§ 45).”;

13) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 45. Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

(1) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine käesoleva seaduse § 38 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel.

(2) Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab taotluse hääletamise korraldamiseks käesoleva seaduse § 41 lõikes 2 ettenähtud jaoskonnakomisjonile.

(3) Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget käesoleva seaduse § 39 lõigetes 4–6 ning § 42 lõigetes 1, 2 ja 4 ettenähtut järgides.

(4) Hääletamistulemuste kindlakstegemisel arvestatakse kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses eelhääletanud valijate hääli käesoleva seaduse §-s 48 ettenähtut järgides.”;

14) paragrahvi 482 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elektroonilise hääletamise komisjon korraldab elektroonilise hääletamise süsteemi testimise. Vabariigi Valimiskomisjon korraldab elektroonilise hääletamise süsteemi ning elektroonilise hääletamise komisjoni toimingute auditeerimise. Testimise ja auditeerimise ning elektroonilise hääletamise komisjoni toimingute vaatlemise korra kehtestab Vabariigi Valimiskomisjon käesoleva seaduse § 15 lõike 4 punktis 2 sätestatud määruses.”;

15) paragrahvi 49 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisriigis alaliselt elavale valijale ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivale valijale saadetakse elektrooniline valijakaart hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva. Valijakaardi tellimiseks esitab valija taotluse käesoleva seaduse § 21 lõikes 21 sätestatud korras.

(6) Valijakaardile kantakse:
1) valija ees- ja perekonnanimi;
2) valija sünniaasta;
3) valija elukoha aadress;
4) valimisringkonna number ja kirjeldus vastavalt käesoleva seaduse §-le 6;
5) välisesinduse aadress;
6) kirja teel hääletamise taotluse esitamise, kirja teel hääletamise ja välisesinduses hääletamise kord;
7) kirja teel hääletamise taotluse välisesindusele laekumise tähtpäev;
8) kirja teel saadetava hääletamissedeli välisesindusele laekumise tähtpäev;
9) välisesinduses hääletamise aeg;
10) elektroonilise hääletamise aeg;
11) muu teave hääletamise kohta.”;

16) paragrahvi 57 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jaoskonnakomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist.”;

17) paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välisriigis hääletamise korraldamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Välisministeeriumi eelarves selleks ettenähtud rahast.”;

18) paragrahvi 70 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

19) paragrahvi 71 lõikes 4 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”.

§ 2.  Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi;”;

2) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Valimistel osalev erakond võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.”;

3) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) muu teave hääletamise kohta.”;

4) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Valija võib tellida elektroonilise valijakaardi. Elektroonilise valijakaardi tellimiseks esitab valija taotluse rahvastikuregistri vastutavale töötlejale Eesti teabevärava kaudu. Järgmistel valimistel ja rahvahääletustel saadetakse valijale või hääletajale elektrooniline valija- või hääletajakaart ilma, et oleks vaja taotlust uuesti esitada.”;

5) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Kandideerimisavaldus

(1) Kandideerimisavalduses isik:
1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna nimekirjas või üksikkandidaadina;
2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses Euroopa Parlamendi liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
3) kinnitab, et ta ei kandideeri Euroopa Parlamendi liikmeks mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
4) esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud andmed.

(2) Euroopa Liidu kodanik kinnitab kandideerimisavalduses, et temalt ei ole päritoluliikmesriigis kandideerimisõigust ära võetud.

(3) Kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid;
6) kontaktandmed;
7) andmed hariduse kohta;
8) töökoht ja amet.

(4) Euroopa Liidu kodanik esitab kandideerimisavalduses täiendavalt järgmised andmed:
1) kodakondsuse andmed;
2) sünniaeg ja -koht;
3) viimane elukoha aadress päritoluliikmesriigis;
4) andmed päritoluliikmesriigi kohaliku omavalitsuse üksuse või valimisringkonna kohta, mille valijate registrisse tema nimi oli viimati kantud.

(5) Vabariigi Valimiskomisjon avaldab käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3, 6, 7 ja 8 ning lõike 4 punktis 1 sätestatud andmed Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

(6) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes ees- ja perekonnanime.

(7) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse.

(8) Euroopa Liidu kodaniku kandideerimisavalduse esitamisest teavitab Vabariigi Valimiskomisjon viivitamata päritoluliikmesriigi pädevat haldusasutust, kellelt Vabariigi Valimiskomisjon saab teavet isiku kandideerimisõiguse olemasolu kohta päritoluliikmesriigis.”;

6) paragrahvi 29 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) iga kandidaadi kandideerimisavalduse.”;

7) paragrahvi 29 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kandideerimisavalduse.”;

8) paragrahvi 30 lõikes 5 asendatakse sõna „kandideerimisdokumendid” sõnaga „kandideerimisavalduse”;

9) paragrahvi 31 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kandidaadi, kes ei vasta käesoleva seaduse § 4 lõigetes 4–7 ja § 28 lõikes 3 ettenähtud nõuetele.”;

10) paragrahvi 37 lõike 2 punkti 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;”;

11) paragrahvi 40 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult valija asukohas (§ 42), kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses (§ 44).”;

12) paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

(1) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine käesoleva seaduse § 37 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel.

(2) Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab taotluse hääletamise korraldamiseks käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 ettenähtud jaoskonnakomisjonile.

(3) Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget käesoleva seaduse § 38 lõigetes 4–6 ning § 41 lõigetes 1, 2 ja 4 ettenähtut järgides.

(4) Hääletamistulemuste kindlakstegemisel arvestatakse kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses eelhääletanud valijate hääli käesoleva seaduse §-s 47 ettenähtut järgides.”;

13) paragrahvi 48 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisriigis alaliselt elavale valijale ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivale valijale saadetakse elektrooniline valijakaart hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva. Valijakaardi saamiseks esitab valija avalduse käesoleva seaduse § 19 lõikes 21 sätestatud korras.

(6) Valijakaardile kantakse:
1) valija ees- ja perekonnanimi;
2) valija sünniaasta;
3) valija elukoha aadress;
4) välisesinduse aadress;
5) kirja teel hääletamise taotluse esitamise, kirja teel hääletamise ja välisesinduses hääletamise kord;
6) kirja teel hääletamise taotluse välisesindusele laekumise tähtpäev;
7) kirja teel saadetava hääletamissedeli välisesindusele laekumise tähtpäev;
8) välisesinduses hääletamise aeg;
9) elektroonilise hääletamise aeg;
10) muu teave hääletamise kohta.”;

14) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välisriigis hääletamise korraldamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Välisministeeriumi eelarves selleks ettenähtud rahast.”;

15) paragrahvi 68 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

16) paragrahvi 69 lõikes 4 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”.

§ 3.  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Valimiskomisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Nende mõlema äraolekul juhatab komisjoni koosolekut kuni uue aseesimehe valimiseni komisjoni noorim liige.”;

2) paragrahvi 17 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi ja kandideerimisavalduse vormi;”;

3) paragrahvi 21 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valimistel osalev erakond või valimisliit võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva.”;

4) paragrahvi 26 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valijakaardile kantakse:
1) valija ees- ja perekonnanimi;
2) valija sünniaasta;
3) valija elukoha aadress;
4) valimisringkonna number ja piirid vastavalt käesoleva seaduse § 8 lõikele 5;
5) selle valla või linna nimi ning valimisjaoskonna number, mille valijate nimekirja valija kantakse;
6) hääletamise aeg ja koht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval;
7) muu teave hääletamise kohta.”;

5) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Valija võib tellida elektroonilise valijakaardi. Elektroonilise valijakaardi tellimiseks esitab valija taotluse rahvastikuregistri vastutavale töötlejale Eesti teabevärava kaudu. Järgmistel valimistel ja rahvahääletustel saadetakse valijale või hääletajale elektrooniline valija- või hääletajakaart ilma, et oleks vaja taotlust uuesti esitada.”;

6) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Kandideerimisavaldus

(1) Kandideerimisavalduses isik:
1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas või üksikkandidaadina;
2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses volikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
3) esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 sätestatud andmed.

(2) Kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid;
6) kontaktandmed;
7) andmed hariduse kohta;
8) töökoht ja amet.

(3) Euroopa Liidu kodanik esitab kandideerimisavalduses täiendavalt kodakondsuse andmed.

(4) Vabariigi Valimiskomisjon avaldab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3, 6, 7 ja 8 ning lõikes 3 sätestatud andmed Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

(5) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes ees- ja perekonnanime.

(6) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse.”;

7) paragrahvi 35 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) iga kandidaadi kandideerimisavalduse.”;

8) paragrahvi 35 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kandideerimisavalduse.”;

9) paragrahvi 36 lõikes 5 asendatakse sõna „kandideerimisdokumendid” sõnaga „kandideerimisavalduse”;

10) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kandidaadi, kes ei vasta käesoleva seaduse § 5 lõikes 5 ja 6 ettenähtud nõuetele.”;

11) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;”;

12) paragrahvi 47 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult valija asukohas (§ 49), kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses (§ 51).”;

13) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

(1) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine käesoleva seaduse § 44 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel.

(2) Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab taotluse hääletamise korraldamiseks käesoleva seaduse § 47 lõikes 2 ettenähtud jaoskonnakomisjonile.

(3) Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget käesoleva seaduse § 45 lõigetes 4–6 ning § 48 lõigetes 1, 2 ja 4 ettenähtut järgides.

(4) Hääletamistulemuste kindlakstegemisel arvestatakse kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses eelhääletanud valijate hääli käesoleva seaduse §-s 53 ettenähtut järgides.”;

14) paragrahvi 54 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jaoskonnakomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist.”;

15) paragrahvi 64 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

16) paragrahvi 65 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”.

§ 4.  Rahvahääletuse seaduse muutmine

Rahvahääletuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud erakond võib esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi valla- või linnasekretärile hiljemalt 40. päeval enne rahvahääletuse päeva.”;

2) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) muu teave hääletamise kohta.”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hääletaja võib tellida elektroonilise hääletajakaardi. Elektroonilise hääletajakaardi tellimiseks esitab hääletaja taotluse rahvastikuregistri vastutavale töötlejale Eesti teabevärava kaudu. Järgmistel valimistel ja rahvahääletustel saadetakse valijale või hääletajale elektrooniline valija- või hääletajakaart ilma, et oleks vaja taotlust uuesti esitada.”;

4) paragrahvi 31 lõike 2 punkti 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

„Hääletamine hääletaja asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;”;

5) paragrahvi 34 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Valla- või linnavalitsus võib määrata jaoskonnakomisjoni, kes korraldab lisaks eelhääletamisele hääletamist ainult hääletaja asukohas (§ 36), kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses (§ 38).”;

6) paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

(1) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine käesoleva seaduse § 31 lõike 2 punktis 2 ettenähtud päevadel.

(2) Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab taotluse hääletamise korraldamiseks käesoleva seaduse § 34 lõikes 2 ettenähtud jaoskonnakomisjonile.

(3) Hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget käesoleva seaduse § 27 lõikes 3, § 32 lõigetes 4–6 ning § 35 lõigetes 1, 2 ja 4 ettenähtut järgides.

(4) Hääletamistulemuste kindlakstegemisel arvestatakse kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses eelhääletanud valijate hääli käesoleva seaduse §-s 41 ettenähtut järgides.”;

7) paragrahvi 42 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Välisriigis alaliselt elavale hääletajale ja rahvastikuregistri andmete alusel ajutiselt välisriigis viibivale hääletajale saadetakse elektrooniline hääletajakaart hiljemalt 60. päeval enne rahvahääletuse päeva. Hääletajakaardi saamiseks esitab hääletaja avalduse käesoleva seaduse § 22 lõikes 21 sätestatud korras.

(6) Hääletajakaardile kantakse:
1) hääletaja ees- ja perekonnanimi;
2) hääletaja sünniaasta;
3) hääletaja elukoha aadress;
4) välisesinduse aadress;
5) kirja teel hääletamise taotluse esitamise, kirja teel hääletamise ja välisesinduses hääletamise kord;
6) kirja teel hääletamise taotluse välisesindusele laekumise tähtpäev;
7) kirja teel saadetava hääletamissedeli välisesindusele laekumise tähtpäev;
8) välisesinduses hääletamise aeg;
9) elektroonilise hääletamise aeg;
10) rahvahääletusele pandud küsimus või rahvahääletusele pandud seaduseelnõu pealkiri;
11) muu teave hääletamise kohta.”;

8) paragrahvi 50 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Jaoskonnakomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist.”;

9) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Välisriigis hääletamise korraldamisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Välisministeeriumi eelarves selleks ettenähtud rahast.”;

10) paragrahvi 58 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

11) paragrahvi 59 lõikes 3 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json