Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2014, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2014 otsus nr 490

Maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.07.2014

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel maksukohustuslase kalendriaasta jooksul tasutud maksusummad kord kvartalis summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks järgmiselt:
1) kõikide riiklike maksude summa kassapõhiselt;
2) sotsiaalmaksu, residendist füüsilise isiku tulult kinnipeetud tulumaksu ning kohustusliku kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summa kassapõhiselt.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata füüsilisele isikule, kes ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana.”;

2) paragrahvi 81 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui revisjoni käigus ei avastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, ei koosta revident revisjoniakti.”;

3) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui revisjoni käigus ei avastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid, koostab revident revisjoniakti maksukohustuslase taotlusel. Revisjoniakti koostamise ja sellega tutvumise taotlus tuleb esitada kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne kalendripäeva jooksul maksukohustuslasele käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teate kättetoimetamisest arvates.”;

4) paragrahvi 106 lõigetes 2 ja 3 asendatakse arv „30” arvuga „60”;

5) paragrahvi 119 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 119 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Pärandvaraga seotud täitmata maksukohustuselt ei arvestata intressi pärandi avanemise päevast arvates.”;

7) seadust täiendatakse §-dega 1687–1689 järgmises sõnastuses:

§ 1687. Maksusumma avaldamine

Käesoleva seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud summad avaldatakse esmakordselt 2014. aasta 10. oktoobriks 2014. aasta kolmanda kvartali viimase kahe kuu kohta.

§ 1688. Tagastusnõude täitmine

Kuni 2014. aasta 31. juulini esitatud tagastusnõude menetlemisel kohaldatakse kuni 2014. aasta 31. juulini tagastusnõude menetlemisele kehtinud tähtaega.

§ 1689. Päritud maksuvõlalt intressi arvestamine

Käesoleva seaduse § 119 lõiget 10 kohaldatakse juhul, kui pärand on avanenud 2014. aasta 1. augustil või hiljem.”.

§ 2.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „90” arvuga „60”;

2) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 172 järgmises sõnastuses:

„(172) Kuni 2014. aasta 31. juulini esitatud tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamisele kohaldatakse kuni 2014. aasta 31. juulini kehtinud tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamise korda.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json