Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2014, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2014 otsus nr 491

Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.07.2014

§ 1.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvides 49–52 sätestatud tulumaksuga maksustatakse residendist juriidilise isiku ja riigitulundusasutuse jaotatud kasum, tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud ning ettevõtlusega ja põhikirjalise eesmärgiga mitteseotud kulud ja väljamaksed.”;

2) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusminister kehtestab määrusega nimekirja territooriumidest, mida ei käsitata madala maksumääraga territooriumidena, olenemata lõikes 1 sätestatust.”;

3) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) kinnitab pärast asjatundjate komisjonilt soovituse küsimist Maksu- ja Tolliamet otsusega.”;

4) paragrahvi 11 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) ühing tegutseb heategevuslikult, pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil;
3) ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9), viimase kaheteistkümne kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud isikutele;”;

5) paragrahvi 11 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Lõike 2 punktis 3 nimetatud nõuet ei kohaldata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule, usulisele ühendusele ega juhul, kui lõike 2 punktis 3 nimetatud isik kuulub ühingu sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuulujatega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.”;

6) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet;”;

7) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt § 11 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud eesmärkidel;”;

8) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) kes tegeleb ettevõtluse toetamisega või peamiselt mõne kutseala esindajate toetamisega või kes on ametiühing või poliitiline ühendus. Ühendust käsitatakse poliitilise ühendusena, kui ühendus on erakond või valimisliit või kui ühenduse põhieesmärk või põhitegevus on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete täitmiseks valitavale või nimetatavale ametikohale kandideeriva isiku heaks või vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine.”;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lõike 4 punktis 11 nimetatud tingimusi ei kohaldata kogudusele, kloostrile või välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonile, kes kuulub nimekirja kantud kirikusse või koguduste liitu.”;

10) paragrahvi 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 11 lõike 7 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsusel” sõnadega „Maksu- ja Tolliametil”;

12) paragrahvi 11 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ilmneb lõikes 4 sätestatud asjaolu, mida ei ole nimetatud lõikes 71;”;

13) paragrahvi 11 lõike 7 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) on tuvastatud § 19 lõikes 6 või 7 sätestatud stipendiumide maksmise tingimuse rikkumine.”;

14) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Nimekirjast kustutatakse ühing:
1) kes on esitanud selleks kirjaliku taotluse;
2) kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
3) keda lõpetatakse.”;

15) paragrahvi 11 lõikes 8 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnaga „rahandusminister”;

16) paragrahvi 11 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Nimekirja kandmise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile 1. märtsiks või 1. septembriks. Maksu- ja Tolliamet teeb pärast asjatundjate komisjoni soovituse küsimist ühingule teatavaks otsuse nimekirja mittekandmise või nimekirjast kustutamise kohta vastavalt 1. maiks või 1. novembriks. Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.”;

17) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) Euroopa Liidu rahastatavas mestimis- või tehnilise abi ja teabevahetuse projektis osalevale eksperdile makstavat päevaraha, mis ei ületa Euroopa Komisjoni kehtestatud päevaraha ülemmäära;”;

18) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) laevapere liikmele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmele reisil viibimise ajal antava toitlustamise maksumust, mis ei ületa 10 eurot isiku kohta päevas;”;

19) paragrahvi 13 lõike 3 punktist 7 jäetakse välja sõnad „või ametnikule”;

20) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) kaitseväelasele sõjaväelisel väljaõppel või õppekogunemisel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, Kaitseväe õhusõidukis või sõjalaeval antava toitlustamise maksumust;”;

22) paragrahvi 14 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ja mitteresidendist füüsilisest isikust ettevõtja, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, võivad teha oma ettevõtlustulust 6. peatükis lubatud mahaarvamisi.”;

23) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) tulu investeerimisfondi osakute vahetamisest investeerimisfondide seaduse §-des 153 ja 154 sätestatud korras ning tulu investeerimisfondi osakute või muu osaluse vahetamisest investeerimisfondide ühinemise käigus.”;

24) paragrahvi 172 lõiget 5 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Väljamaksena ei käsitata valuuta konverteerimist investeerimiskontol.”;

25) paragrahvi 172 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Finantsvaralt, mida ei olnud võimalik tehingu sisu tõttu soetada raha eest, saadud tulult tekkiva tulumaksukohustuse edasilükkamiseks tuleb nimetatud finantsvara soetamismaksumus deklareerida tuludeklaratsioonis investeerimiskonto sissemaksena.”;

26) paragrahvi 172 lõiked 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Kahju, mis tekkis investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvara turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või temalt turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud finantsvara võõrandamisest või finantsvara kehtivuse kaotamisest maksumaksjaga seotud isiku kasuks turutingimustest erinevatel tingimustel, deklareeritakse investeerimiskonto väljamaksena.

(11) Kui dividendi saamise õigust andev finantsvara soetati investeerimiskontol olnud raha eest 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise päeva ja võõrandati dividendiõiguslike isikute määramise päeval või 30 päeva jooksul pärast nimetatud päeva, deklareeritakse selle finantsvara võõrandamisest saadud kahju investeerimiskonto väljamaksena.”;

27) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui residendist füüsiline isik on sellise juriidilise isiku staatuseta isikuteühenduse liige või varakogumi osanik või kaasomanik, mida selle asutamise või moodustamise riigi õiguse kohaselt ei käsitata tulumaksuga maksustamisel juriidilise isikuna, maksustatakse nimetatud ühenduse või varakogumi puhaskasumi osa proportsionaalselt residendist füüsilise isiku osalusega, hääleõigusega või kaasomandi osaga. Selliselt maksustatud kasumiosa arvel saadud kasumieraldisi tulumaksuga ei maksustata.”;

28) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) seaduses või valla- või linnavolikogu määruses sätestatud toetust, välja arvatud toetus, mida makstakse seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga, ning lõikes 4 nimetatud toetused;”;

29) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) Euroopa Liidu struktuuritoetusest töötule makstavat sõidu- ja majutustoetust tööturuteenuste ja -toetuste seaduse tähenduses;”;

30) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) asjaõigusseaduse § 1582 lõike 1 alusel tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest makstavat tasu talumiskohustusega seotud maalt tasutava maamaksu ulatuses.”;

32) paragrahvi 19 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõike 3 punktis 3 sätestatud tulumaksuvabastus ei kehti järgmiste toetuste suhtes:
1) asendusteenistuja toetus;
2) reservväelase toetus;
3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstav toetus.

(5) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi:
1) mille maksmine on sätestatud seaduses või valla- või linnavolikogu määruses või mida makstakse riigieelarvest;
2) mida maksab oma õpilasele või üliõpilasele Eesti Vabariigi haridusseaduses nimetatud õppeasutus või sellega samaväärne välisriigi õppeasutus;
3) mida maksab üliõpilasele riigi või kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutus või avalik-õigusliku juriidilise isikuna või sellise isiku asutusena tegutsev teadus- ja arendusasutus seoses tema õppe- ja teadustööga;
4) mida maksab välisriigi valitsus või välisriigi kohaliku omavalitsuse üksus või rahvusvaheline või valitsustevaheline organisatsioon.

(6) Tulumaksuga ei maksustata stipendiumi, mida maksab § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;
2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.

(7) Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.”;

33) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu 1848 eurot.”;

34) paragrahvi 26 lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tulust ei arvata maha koolituskulu, mille isik on teinud § 19 lõike 5 või 6 alusel tulumaksuga mittemaksustatava sihtotstarbelise stipendiumi arvel.”;

35) paragrahvi 282 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui residendist füüsiline isik sai maksustamisperioodil vähemalt 75% oma maksustatavast tulust välisriigis ning osa välismaal saadud tulust on Eestis topeltmaksustamise vältimise eesmärgil tulumaksust vabastatud, võib ta teha käesolevas peatükis sätestatud mahaarvamisi oma Eestis maksustatavast tulust proportsionaalselt selle osakaaluga tema maksustamisperioodi maksustatavas tulus. Eelmises lauses nimetatud piirangut ei kohaldata §-s 281 sätestatud mahaarvamistele. Maksustatava tuluna käsitatakse isiku sellist tulu enne mahaarvamiste tegemist, mis on maksustatav Eestis või riigis, kus tulu saadi.”;

36) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tulumaksuga maksustatakse tulu, mida mitteresident sai residendist juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme (§ 9) või mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha juhtorgani liikme ametiülesannete täitmise eest.”;

37) paragrahvi 29 lõiget 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) võõrandati Eestis asuvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali või”;

38) paragrahvi 29 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Tulumaksuga maksustatakse §-s 19 sätestatud tingimustel Eesti riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, residendi või mitteresidendi poolt Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendile makstud pensionid ja stipendiumid, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad, toetused, abirahad, hasartmänguvõidud ning vanemahüvitise seaduse alusel makstud hüvitised. Tulumaksuga maksustatakse §-des 20–21 sätestatud tingimustel mitteresidendile Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa või residendist kindlustusseltsi poolt või mitteresidendist kindlustusseltsi Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel makstud kindlustushüvitised ning Eestis registreeritud pensionifondist tehtud väljamaksed.”;

39) paragrahvi 30 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või koostööprogrammi”;

40) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud isikud registreeritakse Välisministeeriumis. Registreerimise korra kehtestab välisminister määrusega.”;

41) paragrahvi 33 lõikes 1 ja § 49 lõikes 4 asendatakse sõnad „kultuurilise teenindamisega” sõnaga „meelelahutusega”;

42) paragrahvi 36 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 14 lõikes 5 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja võib lepinguriigi residendist krediidiasutuses või mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalis avada ühe erikonto, millel oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi ettevõtlustulust ja kahanemine liidetakse sama perioodi ettevõtlustulule. Erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama maksustamisperioodi ettevõtlustulust, kui erikontole kantakse kümne tööpäeva jooksul laekumisest arvates ettevõtlustuluna arvestatud summad ning seoses ettevõtlusega saadud toetused ja hüvitised. Kui erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ületab maksumaksja sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ja seoses ettevõtlusega saadud toetuste ja hüvitiste summat, millest on tehtud §-s 32 sätestatud mahaarvamised, siis nimetatud tulemit ületavat osa maksustamisperioodi ettevõtlustulust maha ei arvata ning selles osas erikonto kahanemist ettevõtlustulule ei liideta.”;

43) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sellise vara võõrandamise korral, mille soetamismaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud või mis on omandatud lõikes 7 sätestatud korras, loetakse vara müügihind või vahetuse teel saadud vara turuhind maksumaksja ettevõtlustuluks.”;

44) paragrahvi 37 lõikes 6 asendatakse sõnad „notari, vandetõlgi ja kohtutäituri tegevus” sõnadega „notari ja kohtutäituri tegevus”;

45) paragrahvi 38 lõikes 1 asendatakse sõna „komisjonitasud” sõnaga „vahendustasud”;

46) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.”;

47) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tulumaksu kinnipidaja on residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule, mitteresidendile või lepingulisele investeerimisfondile käesoleva seaduse 3., 5. ja 51. peatüki kohaselt tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid.”;

48) paragrahvi 42 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 41 punktides 1, 3, 6, 7 ja 12 nimetatud” tekstiosaga „§-s 41 nimetatud”;

49) paragrahvi 44 lõikes 51 asendatakse tekstiosa „§ 29 lõigete 1, 6, 7, 9 või 10 alusel” tekstiosaga „§ 29 lõike 1, 2, 6, 7, 9 või 10 alusel”;

50) paragrahvi 46 lõike 1 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Mitteresidendile maksuteadet ei väljastata, välja arvatud § 44 lõikes 52 nimetatud juhul.”;

51) paragrahvi 46 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Residendist füüsiline isik, kes deklareeris ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu, ning mitteresident, kes deklareeris § 311 lõikes 2 või 3 sätestatud mahaarvamisi, on kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks.”;

52) paragrahvi 48 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär;”;

53) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

„(54) Erisoodustuseks ei loeta kulutusi, mida tehakse töötajale, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40%-st (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või kellele on määratud puude raskusaste, abivahendite andmiseks väärtuses, mis kalendriaastas ei ületa 50% töötajale selle aasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. Erisoodustuse tekkimine määratakse kindlaks abivahendite andmise kalendriaasta viimase kuu eest esitatavas § 54 lõikes 1 nimetatud deklaratsioonis.”;

54) paragrahvi 48 lõike 7 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvi 49 lõikes 4 ja § 33 lõikes 1 asendatakse sõna „äripartnerite” sõnaga „koostööpartnerite”;

56) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Mittetulundusühingu ja sihtasutuse koostööpartnerina käsitatakse ka füüsilist isikut, kes oma vabast ajast ja tasu saamata osaleb mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuses.”;

57) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kingitusena või annetusena ei käsitata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku vara üleandmist tema heategevusliku avalikes huvides toimuva tegevuse eesmärkide saavutamiseks.”;

58) paragrahvi 50 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena ei võeta arvesse ühe ühinenud äriühingu poolt teise ühinenud äriühingu omakapitali või ühinenud äriühingu poolt ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel käsitatakse omandava äriühingu omakapitali sissemaksena enne jagunemist tema omakapitali tehtud sissemakseid, mille arvel ei ole tehtud omakapitalist väljamakseid või mida ei ole üle antud teisele äriühingule, ning jaguneva äriühingu poolt talle üle antud samasuguste sissemaksete osa.”;

59) paragrahvi 51 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 51. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt”;

60) paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ettevõtlusega mitteseotud kuludena ei käsitata § 13 lõikes 3 nimetatud kulusid.”;

61) paragrahvi 53 lõikes 3 asendatakse sõna „äripartneriks” sõnaga „koostööpartneriks”;

62) paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni §-des 49–53 nimetatud kulude ja väljamaksete ning §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustust mõjutavate asjaolude kohta eelmisel kalendrikuul. Eelmises lauses nimetatud isik, kes on registreeritud käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses, välja arvatud käibemaksuseaduse §-s 21 nimetatud piiratud käibemaksukohustuslane, on kohustatud esitama deklaratsiooni, sõltumata eelmises lauses nimetatud kulude, väljamaksete või maksukohustust mõjutavate asjaolude esinemisest nimetatud maksustamisperioodil.”;

63) paragrahvi 56 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja mitteresidendi püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumist”;

64) paragrahvi 56 lõikest 1 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

65) paragrahvis 561 asendatakse tekstiosa „10. aprilliks” tekstiosaga „1. veebruariks”;

66) seaduse 11. peatükki täiendatakse §-ga 562 järgmises sõnastuses:

§ 562. Koolituskuludest teatamine

(1) Residendist juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust tööandja, Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident ja tööandjana tegutsev mitteresident, kes on kalendriaasta jooksul katnud § 48 lõike 4 punktis 10 nimetatud tasemekoolituse kulusid, mida ei käsitata erisoodustusena, on kohustatud esitama selliste kulude kohta Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni järgmise aasta 1. veebruariks.

(2) Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

67) paragrahv 57 tunnistatakse kehtetuks;

68) paragrahvi 571 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastal saadud kingituste ja annetuste kohta, samuti nende kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise, sealhulgas § 19 lõike 6 kohaselt tulumaksuga mittemaksustatavate stipendiumide saajate ja igale isikule makstud stipendiumi suuruse kohta. Usuline ühendus ei pea esitama eelmises lauses nimetatud deklaratsiooni kingituste ja annetuste saamise kohta.”;

69) paragrahvi 61 lõikes 25 asendatakse tekstiosa „21/79” tekstiosaga „20/80”;

70) paragrahvi 61 lõikes 33 asendatakse tekstiosa „§ 54 lõikeid 5–54” tekstiosaga „§ 54 lõiget 5”;

71) paragrahvi 61 lõige 43 tunnistatakse kehtetuks;

72) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 44 järgmises sõnastuses:

„(44) Residendist juriidiline isik ning §-s 53 nimetatud mitteresident on kohustatud deklareerima 2015. aasta 10. veebruariks esitatavas § 54 lõikes 2 nimetatud maksudeklaratsioonis kõik §-des 50 ja 53 sätestatud maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta 31. detsembri seisuga. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühing ei või deklareerida tema omakapitali tehtud sissemaksena ühinemises osalenud äriühingu poolt tema omakapitali tehtud sissemakseid. Jagunemisel osalenud omandav äriühing võib deklareerida jagunemisel saadud omakapitali sissemaksena ainult jaguneva äriühingu poolt talle üle antud omakapitali sissemaksete osa.”.

§ 2.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „punktides 1–21 ja 14” tekstiosaga „punktides 1–21, 6 ja 14”;

2) paragrahvi 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmine

Eesti Kultuurkapitali seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks maksab Kultuurkapital preemiaid ja stipendiume, mida käsitatakse riigipreemiate ja riigieelarvest makstavate stipendiumidena.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks maksab Kultuurkapital projekti-, tegevus-, loometöö-, elutöö-, juubeli-, ravimi- ja matusetoetust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluse menetlemise ning toetuse tagasinõudmise korra kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.”.

§ 4.  Rakendussäte

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 23 jõustub 2014. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json