Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2015, 1

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.07.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruses nr 32 „Jahieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Suuruluki laskekatse tuleb sooritada jahimehe kasutuses olevast siledaraudsest või vintraudsest jahirelvast, mille laskemoonaks on kuuliga laetud kesktulepadrun.”;

2) paragrahvi 12 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „Euroopa” sõnaga „Eesti”;

3) paragrahvi 12 lõike 5 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Vintraudse või kombineeritud jahirelva kasutamiseks suurulukijahil sooritab laskekatse tunnistuse taotleja kas vintraudsest või kombineeritud jahirelvast vintraudse jahirelva harjutuse jooksev metssiga.”;

5) paragrahvi 12 lõike 7 sissejuhatav lauseosa ning punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„Vintraudse või kombineeritud jahirelva kasutamisel harjutusel jooksev metssiga:
1) võib märklehena kasutada ümmargust (välisdiameetriga 34 cm) märklehte või Eesti metssea terviksiluetiga märklehte;
2) laskekaugus on 50 meetrit;”;

6) paragrahvi 12 lõike 7 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) laskekatse loetakse sooritatuks, kui kuuest lasust vähemalt viis on tabanud ümmargust märklehte või Eesti metssea märklehe number kolmega märgitud tabamisala (ringi diameetriga 34 cm).”;

7) paragrahvi 12 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 9–11 järgmises sõnastuses:

„(9) Siledaraudse jahirelva kasutamiseks suurulukijahil, välja arvatud ajujahil, sooritab laskekatse tunnistuse taotleja siledaraudse jahirelva harjutuse seisvale märgile laskekauguselt 35 meetrit, mille korral:
1) kasutatakse ümmargust (välisdiameetriga 34 cm) märklehte;
2) harjutus sooritakse toelt või vabalt valitud asendist, välja arvatud laskeasend lamades;
3) kuue üksiklasu sooritamiseks on aega 9 minutit;
4) laskekatse loetakse sooritatuks, kui viis lasku on tabanud ümmargust märklehte.

(10) Vintraudse või kombineeritud jahirelva kasutamiseks suurulukijahil, välja arvatud ajujahil sooritab laskekatse tunnistuse taotleja vintraudse jahirelva harjutuse seisvale märgile laskekauguselt 50 meetrit, mille korral:
1) kasutatakse märklehena ümmargust (välisdiameetriga 10 cm) märklehte;
2) harjutus sooritakse toelt või vabalt valitud asendist, välja arvatud laskeasend lamades;
3) kuue üksiklasu sooritamiseks on aega 9 minutit;
4) loetakse laskekatse sooritatuks, kui viis lasku on tabanud ümmargust märklehte.

(11) Lõigetes 9 ja 10 nimetatud laskekatse sooritamisel ei ole lubatud relva mehhaaniliselt kinnitada toe külge ega kasutada laskmisel põlvekotte, laskurimatte ega muid abivahendeid, välja arvatud sihik ja relvale kinnitatud relvarihm.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 16 järgmises sõnastuses:

§ 16. Määruse rakendamine

Enne 2015. aasta 15. juulit välja antud suuruluki laskekatse tunnistused kehtivad kuni kehtivusaja lõppemiseni.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 15. juulil.

Marko Pomerants
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json