Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2017, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.06.2017 nr 50

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 17 lõike 9, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) põld-raihein (Lolium × hybridum Hausskn)”;

2) lisas 1 asendatakse läbivalt tekstiosa „Lolium × boucheanum” tekstiosaga „Lolium × hybridum Hausskn”;

3) lisa 3 veerus 20 asendatakse tekstiosa „Lolium × boucheanum” tekstiosaga „Lolium × hybridum Hausskn”;

4) normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75)” tekstiosaga „, 2016/2109/EL (ELT L 327, 02.12.2016, lk 59–75)”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) lisa veerus 24 asendatakse tekstiosa „Lolium × boucheanum Kunth” tekstiosaga „Lolium × hybridum Hausskn”;

2) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiividega 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70); 2012/37/EL (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13–14)” tekstiosaga ,„ 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2012/37/EL (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13–14), 2016/317/EL (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72–75), 2016/2109/EL (ELT L 327, 02.12.2016, lk 59–75)”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json