Teksti suurus:

Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2017, 10

Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu1
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

Vastu võetud 27.03.2013 nr 23
RT I, 02.04.2013, 2
jõustumine 05.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2014RT I, 03.04.2014, 106.04.2014
05.05.2016RT I, 10.05.2016, 1013.05.2016
17.03.2017RT I, 22.03.2017, 425.03.2017
05.07.2017RT I, 11.07.2017, 914.07.2017

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 4 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Tulude ja kulude arvestuste eraldi pidamise kohustus

  (1) Raudtee-ettevõtja, kes majandab avalikku raudteed ja tegeleb raudteeveoga, peab oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust raudteeinfrastruktuuri majandamise ja raudteeveo liigi osas. Kui avalikku raudteed majandav raudtee-ettevõtja tegutseb ka muus tegevusvaldkonnas, peab raudtee-ettevõtja oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust raudteeinfrastruktuuri majandamise ja muu tegevusvaldkonna kohta.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (2) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes majandab avalikku raudteed, peab oma raamatupidamises pidama eraldi juurdepääsu tagavate põhiteenuste, juurdepääsu tagavate lisateenuste ning juurdepääsu abiteenuste tulude ja kulude arvestust.

  (3) Raudteeveo-ettevõtja, kes tegeleb avaliku reisijateveoga ja muu raudteeveoga, peab oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust avaliku reisijateveo ja muu raudteeveo liigi osas.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (4) Raudtee-ettevõtja, kes osutab teenust ettevõtjaga ühte kontserni kuuluvale avalikku reisijateveoga tegelevatele raudtee-ettevõtjale, peab oma raamatupidamises pidama raudtee-ettevõtjaga samasse kontserni kuuluvale raudtee-ettevõtjale osutatava teenuse kohta eraldi tulude ja kulude arvestust.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (5) Raudtee-ettevõtjale riigi või kohaliku omavalitsuse poolt raudteeinfrastruktuuri majandamiseks või raudteel avaliku reisijateveoga tegelemiseks antud toetuse ülekandmine ühest valdkonnast teise või muudesse valdkondadesse on keelatud. Selle kohustuse järgimine peab kajastuma mõlema valdkonna tulude ja kulude arvestuses.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (6) Raudtee-ettevõtja esitab käesoleva paragrahvi lõigete 1–5 kohaselt peetavad tulude ja kulude arvestused Konkurentsiametile käesolevas määruses sätestatud tähtaegadel ja korras ning avaldab need.
[RT I, 22.03.2017, 4 - jõust. 25.03.2017]

2. peatükk Tulude ja kulude arvestuste esitamise tähtajad 

§ 2.   Raudtee-ettevõtjate tulude ja kulude vahearvestused
[Kehtetu - RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

§ 3.   Majandusaasta kohta esitatavad koondarvestused

  Raudtee-ettevõtja esitab Konkurentsiametile eelneva majandusaasta tulude ja kulude koondarvestused (edaspidi koondarvestus) 30. juuniks.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

3. peatükk Tulude ja kulude arvestuste esitamise kord 

§ 4.   Tulude ja kulude arvestuse lisad

  (1) Koondarvestuse lisana esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes majandab avalikku raudteed, ja raudteeveo-ettevõtja, kes tegeleb avaliku reisijateveoga, Konkurentsiametile riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse antud toetuse raudteeinfrastruktuuri majandamiseks või avaliku reisijateveoga tegelemiseks kasutamise kohta sihtfinantseerimise kasutamise aruande.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

  (2) Koos koondarvestusega esitab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametile oma raamatupidamise sise-eeskirja, struktuuriüksuste skeemi ja erinevate tegevusvaldkondade vahel kulude jaotamise metoodika juhul, kui need on võrreldes eelneva arvestuse esitamise ajaga muutunud.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

§ 5.   Kulude jaotamise metoodika

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud kulude jaotamise metoodikas näidatakse raudtee-ettevõtja erinevate tegevusvaldkondade vahel kulude jaotamise alused ja põhjendused.

  (2) Raudtee-ettevõtja raamatupidamisarvestused peavad olema eraldatud ning vastavad varad ning üld- ja otsekulud peavad olema jaotatud erinevate tegevusvaldkondade vahel kehtivate raamatupidamis- ja maksustamiseeskirjade järgi.

  (3) Raudtee-ettevõtja üldkulud jaotatakse proportsionaalselt erinevate tegevusvaldkondade vahel. Raudtee-ettevõtja otsekulud jaotatakse erinevate tegevusvaldkondade vahel raamatupidamise algdokumendi tasemel.

  (4) Jooksva majandusaasta kestel peab raudtee-ettevõtja kasutama kulude jaotamiseks ühesugust metoodikat. Kulude jaotamise metoodika muutmine majandusaasta kestel on lubatud täiendavate tegevusvaldkondade rakendamisel, struktuuri ümberkorraldamisel või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (5) Majandusaasta kestel rakendatavad kulude jaotamise metoodika muudatused esitab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametile kohe pärast muudatuste rakendamist.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

§ 6.   Raudtee-ettevõtja otsekulud

  (1) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja otsekulude hulka, mida kajastatakse tulude ja kulude arvestuses, kuuluvad järgmised raudteeinfrastruktuuri majandamise kulud:
  1) teemajanduse kulud;
  2) liikluskorralduse kulud;
  3) raudteeliikluse käigushoidmiseks vajalikud energiakulud;
  4) side- ja turvangukulud;
  5) raudteeinfrastruktuuri põhivara kulum;
  6) muud põhjendatud raudteeinfrastruktuuri majandamise otsekulud.

  (2) Raudteeveo-ettevõtja otsekulude hulka, mida kajastatakse tulude ja kulude arvestuses, kuuluvad järgmised raudteeveoga tegelemise kulud:
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  1) kulud piletimüügile ja teenindusele, v.a tööjõukulud;
  2) kulud veeremi kütusele ja määrdeainetele;
  3) kulud veeremi remondile, sh vastavad tööjõukulud;
  4) kulud veeremi hooldusele, sh vastavad tööjõukulud;
  5) kulud veeremi kindlustusele;
  6) veeremi kulum;
  7) depoode ülalpidamiskulud;
  8) raudteeinfrastruktuuri kasutamise kulud;
  9) vedurijuhtide, ekipeerijate ning müügi- ja teeninduspersonali tööjõukulud;
  10) muud põhjendatud raudteeveoga tegelemise otsekulud.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 7.   Raudtee-ettevõtja üldkulud

  Raudtee-ettevõtja üldkulude hulka, mida kajastatakse tulude ja kulude arvestuses, kuuluvad:
  1) administratsiooni tööjõukulud;
  2) kinnisvarakulud, sh majandamise, kommunaal- ja rendikulud ning maamaks;
  3) õiguskulud;
  4) infotehnoloogiakulud;
  5) otsekuludes mittekajastatud kulum;
  6) muud administratsiooni kulud;
  7) muud põhjendatud üldkulud.

§ 8.   Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste vormistamine

  (1) Raudtee-ettevõtja esitab koondarvestuse käesoleva määruse § 1 lõigete 1 ja 3–5 kohaselt peetavate tulude ja kulude kohta, kasutades käesoleva määruse §-s 5 toodud metoodikat, §-des 6 ja 7 toodud kulude jaotust ning käesoleva määruse lisas 1 toodud arvestusvormi.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

  (2) Raudtee-ettevõtja esitab käesoleva määruse § 1 lõike 2 kohase koondarvestuse, kasutades raudteeseaduse § 59 lõike 8 alusel kehtestatud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika lisades toodud arvestusvorme.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

  (3) Tulude ja kulude arvestuse lisana riigi või kohaliku omavalitsuse poolt raudteeinfrastruktuuri majandamiseks või avaliku reisijateveoga tegelemiseks antud toetuse kasutamise kohta esitatava sihtfinantseerimise kasutamise aruande vorm on toodud lisas 2.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 9.   Õigus nõuda täiendavaid dokumente ja lisateavet

  (1) Konkurentsiametil on õigus oma ülesannete täitmisel nõuda raudtee-ettevõtjalt koondarvestuste ning sihtfinantseerimise kasutamise aruande õigsuse kontrollimiseks ja neis esitatud andmete täpsustamiseks juurdepääsu täiendavatele dokumentidele ning saada vastavat lisateavet.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõigetes 1–5 sätestatud raamatupidamisarvestuste lahususe kontrollimiseks tuleb raudtee-ettevõtjal ja teenindusrajatise käitajal Konkurentsiametile nõudmisel esitada:
  1) eraldi kasumiaruanded ja bilansid kaubaveo, reisijateveo ja infrastruktuuri majandamise kohta;
  2) teave avaliku sektori vahendite ja muude hüvitiste allikate ja kasutamise kohta ja ülevaade äriühingu rahavoogudest, et saaks kindlaks teha, kuidas on kasutatud avaliku sektori vahendeid ja muid hüvitisi;
  3) kulu- ja kasuliigid, et oleks võimalik kindlaks teha, kas tegevusi ristsubsideeriti;
  4) teave meetodi kohta, mida kasutatakse kulude jaotamiseks eri tegevusvaldkondade vahel;
  5) ettevõttesiseste maksete üksikasjad, kui raudtee-ettevõtja on osa kontsernist.

  (3) Raudteele juurdepääsu kasutustasude õiglase määramise kontrollimiseks peab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Konkurentsiametile nõudmisel esitama:
  1) teavet erinevate kululiikide kohta, mis sisaldab teavet eri teenuste või teenusegruppide piirkulude ja otseste kulude kohta nii, et infrastruktuuri kasutustasusid oleks võimalik jälgida;
  2) teavet, mis võimaldab jälgida teenuste või teenusegruppide eest makstud üksikuid kasutustasusid, ning seejuures võib Konkurentsiamet nõuda, et see sisaldaks teavet üksikute teenuste mahu, hinna ning sise- ja välisklientidelt saadud kogutulu kohta;
  3) üksikute teenuste või teenusegruppide kulud ja tulud, võttes aluseks Konkurentsiameti nõutava asjakohase kulumeetodi, et teha kindlaks võimalik konkurentsi pärssiv hinnakujundus, milleks on ristsubsideerimine, turuvallutuslik hinnakujundus ja liiga kõrge hinna kehtestamine.

  (4) Finantstulemuslikkuse hindamiseks peab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametile nõudmisel esitama:
  1) finantstulemuslikkuse aruande;
  2) kulude eelarvestuse kokkuvõtte;
  3) hoolduskulude eelarvestuse aruande;
  4) tegevuskulude aruande;
  5) kasumiaruande
  6) vajadusel täiendavad selgitused aruannete kohta.
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

  (5) Raudtee-ettevõtja, kes taotleb raudteeseaduse § 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusluba, esitab Konkurentsiametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77), lisas III loetletud andmed, kui need ei ole eraldi välja toodud taotleja majandusaasta aruandes või raamatupidamise vahearuandes.
[RT I, 11.07.2017, 9 - jõust. 14.07.2017]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77).
[RT I, 10.05.2016, 10 - jõust. 13.05.2016]

Lisa 1 Tulude-kulude arvestus
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

Lisa 2 Sihtfinantseerimise kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json