Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmise määrus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2017, 11

Keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” muutmise määrus

Vastu võetud 06.07.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 21.04.2004 määruses nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tuhkades määratava orgaanilise süsiniku koguhulk (TOC) ei tohi ületada 30 g/kg;”;

2) paragrahvi 41 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) jäätmete leostuvus arvutatakse vedeliku ja tahke aine suhte (L/S) 10 l/kg juures mõõdetava aine leostuva osa koguhulga ja aine massi suhtena;
5) jäätmematerjalidest proovide võtmisel ja analüüsimisel on soovitav järgida asjakohaseid standardeid või nende puudumise korral muid usaldusväärseid analüüsimeetodeid;”;

3) paragrahvi 41 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json