Teksti suurus:

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2017, 12

Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 06.07.2017 nr 52

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 86 lõike 9, § 87 lõike 7 ja § 88 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded tunnustamist taotleva ja tunnustatud põllumajandus- ja metsandussektori tootjarühma, põllumajandussektori tootjarühma liikme, põllumajandussektori tootjarühma liikmete ühise tegevuse ja müügitulu ning tootjarühma äriplaani ja põhitoote tootmise, töötlemise ja ühiselt turustamise eeskirja (edaspidi tootmiseeskiri) kohta, metsandussektori tootjarühma müügitulu, äriplaani ja metsaraiete tegemise ning uue metsa istutamise eeskirja (edaspidi metsaraiete ja -istutamise eeskiri) kohta, taotlusele esitatavad nõuded ning tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.   Nõuded tunnustamist taotleva tootjarühma kohta

  (1) Tunnustamist võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 85 sätestatud tootjarühm, kes ei ole tunnustatud sama seaduse § 38 alusel tootjaorganisatsioonina.

  (2) Mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm peab liikmete nimekirja, kuhu kantakse vähemalt:
  1) liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
  2) tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg, kui põhikirjas on ette nähtud liikmemaks;
  3) liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.

  (3) Tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm täidab nimetatud seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud kohustust pidada liikmete nimekirja.

  (4) Tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud lisas esitatud nõuetele vastav äriplaan tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele järgnevaks neljaks aastaks.

§ 3.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotleva põllumajandussektori tootjarühma kohta

  (1) Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm peab vastama lisaks §-s 2 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 86 sätestatud nõuetele järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tootjarühma vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas iga liikme puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja moodustas vähemalt 50 protsenti selle liikme kogu müügitulust;
  2) tootjarühma või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses tema valitseva mõju (edaspidi valitsev mõju) all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest kas koos või eraldi oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
  3) tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu või tootjarühma liikmete minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 350 000 eurot, kui lehmapiima, teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tootjarühma või tootjarühma liikmete taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust ning nimetatud tooteid ei turustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud ühenduse toidukvaliteedikava või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud kvaliteedikava raames;
  4) tootjarühm peab arvestust tootjarühma ja tema liikmete müügitulu ning liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle (edaspidi põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus);
  5) üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega on määratud tootjarühma põhitoode ja vastu võetud tootmiseeskiri.

  (2) Põllumajandussektori tootjarühma põhitoode peab olema Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.

§ 4.   Täpsemad nõuded tunnustamist taotleva metsandussektori tootjarühma kohta

  Metsandussektori tunnustamist taotlev tootjarühm peab vastama lisaks §-s 2 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 87 sätestatud nõuetele järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) tootjarühma minimaalne aastane müügitulu tema liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 1 000 000 eurot;
  2) tootjarühm peab arvestust tootjarühma ja tema liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle (edaspidi metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus);
  3) tootjarühmal on üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusega vastu võetud tootjarühma liikmetele ühine metsaraiete ja -istutamise eeskiri.

§ 5.   Tunnustamise taotluse esitamise kord

  (1) Tunnustuse saamiseks esitab tootjarühm kirjalikult paberil või elektrooniliselt selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) avalduse ja vastavalt oma tegevusalale lõikes 3 või 4 nimetatud dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

  (3) Tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm esitab koos avaldusega PRIAle järgmised dokumendid:
  1) tulundusühistuseaduse §15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
  2) paragrahv 2 lõikes 2 sätestatud nõuetekohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
  3) paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
  4) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  5) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
  6) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud tootmiseeskiri;
  7) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega tootmiseeskiri vastu võeti.

  (4) Tunnustamist taotlev metsandussektori tootjarühm esitab koos avaldusega PRIAle järgmised dokumendid:
  1) tulundusühistuseaduse §15 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm;
  2) paragrahv 2 lõikes 2 sätestatud nõuete kohane liikmete nimekiri mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga, kui taotleja on mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm;
  3) paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud äriplaan;
  4) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega äriplaan vastu võeti;
  5) paragrahvi 4 punktis 2 nimetatud metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus;
  6) paragrahvi 4 punktis 3 nimetatud metsaraiete ja -istutamise eeskiri;
  7) ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, millega metsa majandamise eeskiri vastu võeti.

  (5) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi, põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse vormi ja metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse vormi ning avaldab need oma veebilehel.

§ 6.   Nõuded taotluse osaks oleva avalduse kohta

  Avalduses esitatakse järgmised andmed:
  1) tootjarühma nimi, äriregistri kood ja esindaja kontaktandmed;
  2) käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  3) teave selle kohta, kas taotleja on põllumajandussektoris või metsandussektoris tegutsev tootjarühm.

§ 7.   Nõuded tootmiseeskirja kohta

  Tootmiseeskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) tootjarühma nimi või ärinimi ja registrikood;
  2) andmed tootjarühma põhitoote kohta;
  3) nõuded tootmise kohta;
  4) nõuded töötlemise kohta;
  5) nõuded turustamise kohta;
  6) teave enesekontrolli kohta;
  7) tootmiseeskirja vastuvõtmise ja muutmise kord.

§ 8.   Põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse andmed

  (1) Põllumajandussektori tootjarühm esitab müügitulu arvestuse, milles esitatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta järgmised andmed:
  1) andmed tootjarühma ja tootjarühma liikmete kohta;
  2) andmed tootjarühma müügitulu kohta;
  3) andmed tootjarühma liikme müügitulu kohta;
  4) andmed tootjarühma põllumajandustoodete ostu kohta tootjarühma liikmelt;
  5) nende tootjarühma liikmete arv, kelle puhul omatoodetud põllumajandustoote või selle töötlemisel saadud toote müügitulu kokku moodustas eelmisel majandusaastal vähemalt 50 protsenti liikme kogu müügitulust ja ületas 4000 eurot.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed on:
  1) tootjarühma majandusaasta alguse ja lõpu kuupäev;
  2) tootjarühma liikmete nimed ja registrikoodid;
  3) liikmete tootjarühmaga liitumise ja tootjarühmast lahkumise kuu ja aasta.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed tootjarühma müügitulu kohta on:
  1) tootjarühma müügitulu kokku;
  2) müügitulu, mis on saadud lehmapiima, teravilja või õliseemnete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest, ning selle osatähtsus tootjarühma või tootjarühma liikmete kogu müügitulus;
  3) müügitulu, mis on saadud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest;
  4) müügitulu, mis on saadud liikmete toodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest;
  5) müügitulu, mis on saadud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist tootjarühma liikme või juhatuse liikme valitseva mõju all olevale äriühingule.

  (4) Lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed tootjarühma liikme müügitulu kohta on:
  1) liikme müügitulu;
  2) liikme müügitulu, mis on saadud omatoodetud põllumajandustoodete müügist;
  3) liikme müügitulu, mis on saadud tootjarühma põhitoote müügist;
  4) liikme müügitulu, mis on saadud müügist tootjarühma liikme või tootjarühma juhatuse liikme valitseva mõju all olevale äriühingule.

  (5) Lõike 1 punktis 4 nimetatud andmed põllumajandustoodete ostu kohta liikmelt on:
  1) omatoodetud põllumajandustoodete ost tootjarühma liikmelt;
  2) tootjarühma põhitoote ost tootjarühma liikmelt;
  3) ostetud põhitoote osakaal kogu liikme müüdud põhitootes.

§ 9.   Nõuded metsaraiete ja -istutamise eeskirja kohta

  Metsaraiete ja -istutamise eeskirjas esitatakse järgmised andmed:
  1) tootjarühma nimi või ärinimi ja registrikood;
  2) nõuded metsa raie kohta;
  3) nõuded metsa raiele järgnevate tegevuste kohta;
  4) nõuded töötlemise kohta;
  5) nõuded turustamise kohta;
  6) teave enesekontrolli kohta;
  7) metsa majandamise eeskirja vastuvõtmise ja muutmise kord.

§ 10.   Metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse andmed

  (1) Metsandussektori tootjarühm esitab müügitulu arvestuse, milles esitatakse vahetult eelnenud majandusaasta kohta järgmised andmed:
  1) andmed tootjarühma kohta;
  2) andmed tootjarühma müügitulu kohta;
  3) tootjarühma liikmete või nende liikmete puidu ost tootjarühma liikmetelt või nende liikmetelt.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed on:
  1) tootjarühma majandusaasta alguse ja lõpu kuupäev;
  2) tootjarühma liikmete nimed ja registrikoodid;
  3) liikmete tootjarühmaga liitumise ja tootjarühmast lahkumise kuu ja aasta.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed müügitulu kohta on:
  1) tootjarühma müügitulu kokku;
  2) müügitulu, mis on saadud tootjarühma liikmetelt või nende liikmetelt kokku ostetud puidu müügist;
  3) müügitulu, mis on saadud puidust töödeldud toodete müügist.

§ 11.   Tunnustamise taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (3) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) tunnustust taotleva tootjarühma liikmeks olevate füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks.

  (4) MTA edastab PRIA-le lõikes 3 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta tuludeklaratsiooni vormi E andmed.

  (5) Taotlus vastab nõuetele, kui taotlus, tootjarühm ja tema liikmed vastavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (6) PRIA teeb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 lõike 3 alusel tootjarühma tunnustamise või tootjarühma tunnustamata jätmise otsuse 70 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

§ 12.   Nõuded põllumajandussektori tunnustatud tootjarühma kohta

  (1) Põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm peab lisaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 86 sätestatud nõuetele vastama järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm peab § 2 lõikes 2 nimetatud liikmete nimekirja;
  2) tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm täidab nimetatud seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud kohustust pidada liikmete nimekirja;
  3) tootjarühm tagab, et tema liikmeks kauem kui aasta olnud liikmete puhul moodustab tootjarühma põhitoote kogu müügitulust tootjarühmale või temaga valitseva mõju kaudu seotud äriühingule põhitoote müügist saadud tulu igal aastal vähemalt 75 protsenti;
  4) tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda tootjarühma kaudu ning nende omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas iga liikme puhul tunnustatud tootjarühma nõuetele vastavuse kontrollimisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000 eurot ja moodustas vähemalt 50 protsenti selle liikme kogu müügitulust;
  5) tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest kas koos või eraldi oli tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 35 000 eurot;
  6) tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest oli tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimisele vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 350 000 eurot, kui lehmapiima, teravilja või õliseemnete või nimetatud toodete töötlemisel saadud toodete turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 50 protsendi tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust ning nimetatud tooteid ei turustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 16 lõike 1 punktis a sätestatud ühenduse toidukvaliteedikava või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel tunnustatud kvaliteedikava raames;
  7) tootjarühm peab arvestust oma liikmete müügitulu ning liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle.

  (2) Mittetulundusühingust tootjarühma majandusaasta aruande müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt.

§ 13.   Nõuded metsandussektori tunnustatud tootjarühma kohta

  Metsandussektori tunnustatud tootjarühm peab lisaks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 87 sätestatud nõuetele vastama järgmistele täpsematele nõuetele:
  1) mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsev tootjarühm peab § 2 lõikes 2 nimetatud liikmete nimekirja;
  2) tulundusühistuseaduse alusel tegutsev tootjarühm täidab nimetatud seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud kohustust pidada liikmete nimekirja;
  3) tootjarühma minimaalne aastane müügitulu tootjarühma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate erametsaomanike poolt toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest peab tunnustatud tootjarühma nõuetele vastavuse kontrollimisele vahetult eelnenud majandusaastal olema vähemalt 1 000 000 eurot;
  4) tootjarühm peab arvestust oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvatelt erametsaomanikelt tootjarühma enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu poolt ostetud puidu ja selle turustamise üle.

§ 14.   Tunnustatud tootjarühma tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamisele järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle § 3 lõike 1 punktis 4 nimetatud põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse eelmise majandusaasta kohta.

  (2) Metsandussektori tunnustatud tootjarühm esitab taotluse esitamisele järgnevatel aastatel seitsme kuu jooksul tootjarühma majandusaasta lõppemisest arvates PRIAle § 4 punktis 2 nimetatud metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse eelmise majandusaasta kohta.

  (3) PRIA kontrollib lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete õigsust ning tootjarühma ja tema liikmete vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Kui tunnustatud tootjarühma nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et ta ei vasta seaduses või selles määruses sätestatud nõuetele, tunnistab PRIA tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 89 lõike 3 alusel.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrus nr 36 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määrus nr 2 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Nõuded äriplaani kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json