Teksti suurus:

Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2017, 19

Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine

Vastu võetud 10.07.2017 nr 125

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Setomaa vald.

 (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2. Värska valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Värska valla piiri muudetakse senise Misso valla Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi ja Tserebi küla territooriumi arvamisega Värska valla koosseisu.

§ 3. Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Setomaa valla piiriks on §-ga 2 muudetud senise Värska valla ning Meremäe valla ja Mikitamäe valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Setomaa valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud kulude hüvitamine

  Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Setomaa vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning § 2 jõustuvad Setomaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär