Teksti suurus:

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2020, 1

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga

Vastu võetud 09.07.2020 nr 53

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3, § 44 lõike 4 ja § 67 lõike 2 ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „väljamaksmisest” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

2) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil;”;

3) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „periood)” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

4) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

5) paragrahvi 151 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „perioodi lõpuni” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

6) paragrahvi 151 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

7) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 3‒7 järgmises sõnastuses:

„(3) Paragrahvi 151 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.

(4) Toetuse saajal, kes ostis investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta 12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg, mis on kuni viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 30. juunini.

(5) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(6) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks viidatud lõigetes sätestatud tähtaja võrra.

(7) Lõiget 5 kohaldatakse alates 2020. aasta 29. märtsist.”.

§ 2.  Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määrust nr 51 „Koolikava toetus” täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Rakendussätted

(1) 2020. aastal võib kaasnevate haridusmeetmete toetuse saamiseks tegevusi ellu viia ja nende eest tasuda 30. septembrini.

(2) 2020. aasta augustis ja septembris ellu viidud tegevuste eest kaasnevate haridusmeetmete toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja § 11 kohase maksetaotluse koos muude nõutud dokumentidega hiljemalt 30. septembriks.

(3) PRIA teeb lõike 2 kohaselt esitatud maksetaotluse alusel kaasnevate haridusmeetmete toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 15. oktoobriks 2020.”.

§ 3.  Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Rakendussäte

§ 19. Rakendussäte

Paragrahvi 141 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.”.

§ 4.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „väljamaksmisest” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

2) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil;”;

3) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „periood)” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

4) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 11 jäetakse välja tekstiosa „ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

5) paragrahvi 151 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „perioodi lõpuni” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

6) paragrahvi 151 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

7) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 151 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.

(8) Toetuse saajal, kes ostis investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta 12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg, mis on kuni viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 30. juunini.

(9) Lõikes 8 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks maksepuhkuse perioodi võrra.”.

§ 5.  Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6, § 8 lõiget 5 ja § 11 täiendatakse pärast sõnu „ei ole VKE” tekstiosaga „, või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

2) paragrahvi 14 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil;”;

3) paragrahvi 22 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „kohustuse lõpuni” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

4) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.”;

5) paragrahvi 28 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ning tagada tegevuse kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

6) paragrahvi 29 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa ja lõike 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „perioodi lõpuni” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

7) paragrahvi 29 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja tekstiosa „vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui toetuse saaja oli taotluse rahuldamise otsuse tegemise ajal VKE, ning viis aastat, kui taotleja ei olnud VKE”;

8) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 10–17 järgmises sõnastuses:

„(10) Paragrahvi 29 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.

(11) Toetuse saajal, kes ostis investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta 12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg, mis on kuni viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 30. juunini.

(12) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aasta esimeses kvartalis ning kes on kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse, seejuures 2019. aastal vähemalt ühe maksetaotluse, koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 40 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(13) Toetuse saajale, kelle taotlus on rahuldatud 2019. aastal, ei kohaldata § 28 lõike 2 punktis 11 ega § 29 lõike 3 punktis 11 sätestatud nõudeid, kuid ta peab § 4 lõike 1 punktis 1, 3 või 10 või § 4 lõike 2 punktis 1, 2, 3, 6, 7, 8 või 11 nimetatud tegevusest viima kahe aasta jooksul ellu osa, mis moodustab vähemalt 45 protsenti tegevuste abikõlblikust maksumusest, ning esitama investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(14) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud 2019. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(15) Lõigetes 11–14 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks viidatud lõigetes sätestatud tähtaja võrra.

(16) Lõiget 12 kohaldatakse alates 2020. aasta 2. juunist.

(17) Lõiget 13 kohaldatakse alates 2020. aasta 22. märtsist.”.

§ 6.  Maaeluministri 26. juuli 2019. a määruse nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus” muutmine

Maaeluministri 26. juuli 2019. a määrust nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus” täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Rakendussäte

§ 16. Rakendussäte

Paragrahvi 12 lõikes 3 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.”.

§ 7.  Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus” § 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 14 lõikes 3 sätestatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.”.

§ 8.  Maaeluministri 30. oktoobri 2017. a määruse nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. oktoobri 2017. a määrust nr 69 „Tootjarühma loomise ja arendamise toetus” täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Rakendussäte

Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.”.

§ 9.  Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „suurettevõtja” tekstiosaga „, või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

2) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil;”;

3) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Liisingu puhul peab toetuse saaja vastama nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.”;

4) paragrahvi 15 lõike 2 punktist 11 jäetakse välja tekstiosa „ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

5) paragrahvi 151 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „perioodi lõpuni” sõnadega „või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni”;

6) paragrahvi 151 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad „vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni”;

7) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 151 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.

(6) Toetuse saajal, kes ostis investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta 12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg, mis on kuni viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte rohkem kui 2023. aasta 30. juunini.

(7) Lõikes 6 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks maksepuhkuse perioodi võrra.”.

§ 10.  Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Turuarendustoetus” muutmine

Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määrust nr 4 „Turuarendustoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna „sõidudokumendid” sõnadega „messi külastamist tõendava dokumendi ärakiri”;

2) 6. peatüki pealkiri „Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted”;

3) määruse 6. peatükki täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

§ 211. Rakendussätted

(1) 2020. aastal võib maksetaotluse esitada kuni 31. detsembrini.

(2) Paragrahvi 17 lõikes 1 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist, ega tema kaudu abi saajatele.”.

§ 11.  Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” § 16 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Paragrahvi 121 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json