Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 11.08.2015, 2

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.08.2015 nr 85

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 264 „Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Maaeluministeeriumi põhimäärus”;

2) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Maaeluministeerium”;

3) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”;

4) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM” sõnaga „MAAELUMINISTEERIUM”;

5) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) maaelu arengu osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia maaelu arengu poliitikat eesmärgiga suurendada maapiirkonna majandustegevuse konkurentsivõimet, tagada põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine, arendada elukeskkonda ning aidata kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule;”;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) finantsosakonna põhiülesanne on korraldada ja koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste finantsjuhtimist, sealhulgas eelarvestamist, finantsaruannete koostamist, eelarve täitmise jälgimist, samuti edastada raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajalikku teavet ja dokumentatsiooni Riigi Tugiteenuste Keskusele ning koordineerida ministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahelist raamatupidamisarvestuse alast tegevust;”;

7) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) personaliosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ja koordineerida ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste personalitööd, sealhulgas lähetus- ja koolitustegevust, samuti edastada personalitööks vajalikku teavet ja dokumentatsiooni Riigi Tugiteenuste Keskusele ning koordineerida ministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahelist personalialast tegevust;”;

8) paragrahvi 181 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 181. Maaeluministeeriumi teenetemärgid”;

9) paragrahvi 181 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk (lisa 1);
2) Maaeluministeeriumi kuldne teenetemärk (lisa 2).”;

10) paragrahvi 181 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

11) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 1–5 ja 8–11 jõustuvad 1. septembril 2015. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 6 ja 7 jõustuvad 1. novembril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk

Lisa 2 Maaeluministeeriumi kuldne teenetemärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json