Teksti suurus:

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.08.2020, 1

Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord1

Vastu võetud 06.08.2020 nr 47

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 693 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse olemasoleva hoone suurema kui 70-kilovatise nimivõimsusega kütte- või jahutussüsteemi (edaspidi hoone olemasolev tehnosüsteem) ja olemasolevasse hoonesse paigaldatava, seal asendatava või ümberehitatava energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi (edaspidi hoone paigaldatav tehnosüsteem) energiatõhususe hindamise ning hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja edastamise kord.

§ 2.  Tehnosüsteemi energiatõhususe hinnangu andmine

  (1) Hoone olemasoleva tehnosüsteemi energiatõhususe hinnang antakse ehitisregistri andmete ja kohapealse ülevaatuse (edaspidi ülevaatus) alusel.

  (2) Hoone paigaldatava tehnosüsteemi energiatõhususe hinnang antakse ehitusprojekti andmete alusel.

  (3) Kui ülevaatuse käigus ilmneb, et ehitisregistrisse pole kantud §-s 4 nimetatud andmeid või ehitisregistrisse kantud andmed ei vasta tegelikkusele, määratakse §-s 4 toodud andmed olemasolevate dokumentide alusel.

§ 3.  Hinnangus sisalduvad üldandmed

  Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse:
  1) hinnangu andja nime või ärinime, registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri;
  2) hinnangu andja esindaja ees- ja perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri;
  3) hinnangu andmise kuupäeva;
  4) hoone tehnosüsteemi tehniliste andmete kindlaksmääramise viisi.

§ 4.  Hinnangus sisalduvate hoone olemasoleva või paigaldatava tehnosüsteemi tehniliste andmete loetelu

  (1) Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse küttesüsteemi soojusallika:
  1) soojusvarustuse, soojusallika ja energiaallika liigi vastavalt ehitusseadustiku § 3 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;
  2) nimivõimsuse kilovattides;
  3) kasuteguri protsentides või soojuspumba puhul selle soojusteguri.

  (2) Kui küttesüsteem ei ole kombineeritud tarbevee soojendamise süsteemiga, siis kannab hinnangu andja ehitisregistrisse tarbevee soojendamise süsteemi soojusallika kohta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmed.

  (3) Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse jahutussüsteemi nimivõimsuse kilovattides.

  (4) Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse valgustussüsteemi:
  1) nimivõimsuse kilovattides;
  2) funktsionaalse ulatuse.

  (5) Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse automaatikasüsteemi:
  1) olemasolu;
  2) funktsionaalse ulatuse.

  (6) Hinnangu andja kannab ehitisregistrisse lokaalselt soojusenergiat või elektrit tootva süsteemi nimivõimsuse kilovattides.

§ 5.  Hoone olemasoleva või paigaldatava tehnosüsteemi energiatõhususe hinnang

  (1) Hoone olemasoleva või paigaldatava tehnosüsteemi kohta esitab hinnangu andja ühe järgnevatest arvamustest:
  1) tehnosüsteem on töökorras ja selle energiatõhusus on optimaalne;
  2) tehnosüsteem on töökorras, kuid selle energiatõhusust saab parandada;
  3) tehnosüsteem on amortiseerunud.

  (2) Energiatõhususe hinnangule lisatakse soovitused tehnosüsteemi energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui soovituse andmiseks puudub mõistlik võimalus või vajadus. Soovituste loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 6.  Hinnangu edastamine ehitisregistrisse

  (1) Tehnosüsteemi energiatõhususe hinnangu andmine toimub üksnes läbi ehitisregistri.

  (2) Isik, kes annab tehnosüsteemi energiatõhususe hinnangu, täidab ehitisregistri keskkonnas nõutud infoväljad ning sisestab hinnangu andmise aluseks olevad lähteandmed. Üleslaetavate andmete vorming peab vastama ehitisregistri tehnosüsteemi energiatõhususe hinnangu andmise keskkonnas esitatud nõuetele ja ei tohi olla krüpteeritud.

§ 7.  Rakendussäte

  Käesolevas määruses ehitisregistri kohta sätestatut ei kohaldata riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitises asuva tehnosüsteemi hindamisele.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91) ja määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), muudetud nõukogu direktiiviga 2013/12/EL (ELT L 141, 28.5.2013, lk 28–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/844 (ELT L 156, 19.06.2018, lk 75–91), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/2002 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1999 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77), komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/826 (ELT L 137, 23.5.2019, lk 3–9) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2019/944 (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Tehnosüsteemi energiatõhususe hinnang ja energiasäästumeetmete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json