Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.2012
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 06.09.2012 nr 73

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 27 ja § 366 lõike 4, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 2 ja § 35 lõike 10, välismaalaste seaduse § 250 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lõike 6, § 30 lõike 6 ja § 31 lõike 11, kutseõppeasutuse seaduse § 22 lõike 2, Tartu Ülikooli seaduse § 7 lõike 6, ülikooliseaduse § 31 lõike 4 ja rakenduskõrgkooli seaduse § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76„ Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määruse nr 76 „Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Plankide jaotamine ja arvestus

(1) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning nende jaotamist õppeasutustele korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 271 lõike 3 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

(2) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Rikutud diplomite ja akadeemiliste õiendite plangid annab õppeasutus iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle planke väljastavale asutusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab õppeasutus planke väljastavale asutusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamisest arvates.“.

§ 2. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” § 412 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete koosseisu vastavust õigusaktidele ning suunab õppekava hinnangu saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi asjaomasele osakonnale või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 366 lõike 41 alusel Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutusele.

(3) Haridus- ja Teadusministeerium või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus annab õppekavale hinnangu, kontrollides õppekava ja pedagoogide vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4) Nõuetele vastava õppekava suunab Haridus- ja Teadusministeerium või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus registri vastutavale töötlejale, kes kannab riigi kutseõppeasutuse õppekava registrisse. Erakutseõppeasutuse ja munitsipaalomandis oleva kutseõppeasutuse õppekava suunab registri vastutav töötleja haridus- ja teadusministri moodustatud koolituslubade komisjoni. Kui ministri käskkirja alusel väljastatakse koolitusluba, registreerib registri vastutav töötleja õppekava registris.”.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruses nr 247 „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruses nr 247 „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „ekspertkomisjon” sõnaga „eksperdikomisjon” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Kodakondsuse seaduse” § 35 lõike 102 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus.”;

3) paragrahvi 4 lõige 5  sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haridus- ja Teadusministeerium või „Kodakondsuse seaduse” § 35 lõike 102 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul eksperdikomisjonile.”.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2010. a määruse nr 116 „Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2010. a määruse nr 116 „Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord” § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruses nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruses nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „eksamikeskus” sõnadega „eksameid korraldav asutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Kodakondsuse seaduse” § 9 lõike 22 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi eksameid korraldav asutus).”;

3) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Välisvaatleja on eksameid korraldava asutuse juhi kinnitatud isik, kelle ülesanne on jälgida eksamikorrast kinnipidamist. Eksamiruumis on eksami sooritamise ajal lisaks eksamineeritavatele, eksamikomisjoni liikmetele ja välisvaatlejale õigus viibida ka § 2 lõikes 1 nimetatud asutuste, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatel.”.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 „Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 „Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord” § 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Plankide jaotamine ja registreerimine

(1) Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide tellimist trükikojast ning nende jaotamist koolide vahel korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 271 lõike 3 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

(2) Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Rikutud plangid annab kool iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle planke väljastavale asutusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab kool planke väljastavale asutusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamise päevast arvates.“.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruses nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruses nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „Eksamikeskus“ sõnadega „riigieksamitunnistusi väljastav asutus“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieksamitunnistuse väljastab Haridus- ja Teadusministeerium või „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 31 lõike 22 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi riigieksamitunnistusi väljastav asutus) riigieksami tulemuse kohta elektrooniliselt igale riigieksami sooritanud isikule.”;

3) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigieksamitunnistus on eksameid sooritanud isikule kättesaadav riigiportaalis eesti.ee. Isikule, kellel puudub Eesti Vabariigis väljastatud isikukood, väljastab riigieksamitunnistusi väljastav asutus riigieksamitunnistuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2003. a määruse nr 202 „Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Plankide jaotamine ja registreerimine

(1) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning ülikoolile edastamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 271 lõike 3 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

(2) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

(3) Rikutud tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plangid annab ülikool iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle planke väljastavale asutusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab ülikool planke väljastavale asutusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamisest arvates.“.

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json