Teksti suurus:

Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 4

Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid

Vastu võetud 12.03.2003 nr 76
RT I 2003, 29, 175
jõustumine 22.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2004RT I 2004, 67, 46719.09.2004
12.05.2005RT I 2005, 28, 20327.05.2005
23.01.2006RT I 2006, 5, 2930.01.2006
02.04.2009RT I 2009, 20, 13311.04.2009
17.12.2009RT I 2009, 64, 43701.01.2010, osaliselt 1.09.2010
26.05.2011RT I, 28.05.2011, 631.05.2011
06.09.2012RT I, 11.09.2012, 114.09.2012

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 27, « Ülikooliseaduse» § 31 lõike 4 ja « Rakenduskõrgkooli seaduse» § 19 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe ning rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendava diplomi (edaspidi diplom) ja akadeemilise õiendi vormistamise ja väljaandmise kord (statuut) ning diplomi ja akadeemilise õiendi vormid (lisad 1, 2 ja 3).

  (11) Määrusega kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi ja selle duplikaadi vorm (lisa 6).
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (2) Määrusega kehtestatakse diplomi ja akadeemilise õiendi (sh hinnetelehe või õppekava täitmise tulemusi kajastava muu dokumendi) duplikaatide taotlemise, vormistamise ning väljaandmise tingimused ja kord.
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (3) Määruses diplomi ja akadeemilise õiendi vormistamise ja väljaandmise ning nende duplikaatide taotlemise, vormistamise ja väljaandmise kohta sätestatut kohaldatakse ka ühisõppekava täitmisel antavatele ühisdiplomile ja akadeemilisele õiendile ning nende duplikaatidele niivõrd, kuivõrd määruses eneses ei ole sätestatud teisiti, kusjuures määruses õppeasutusele kehtestatud ülesandeid täidab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 2.   Diplom

  (1) Diplom antakse isikule, kes on täitnud riiklikult tunnustatud bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava täies mahus. Käesolevale statuudile vastava diplomi väljaandmise õigus ja kohustus on kõrghariduse õppekavade alusel õppetööd tegevatel õppeasutustel.

  (2) Diplom on eluaegne. Diplomi või selle väljaandmise aluseks olnud alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud tingimustel ja korras. Diplomi ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud õppeasutus või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister.

  (3) Diplom kehtib iseseisva kõrgharidust tõendava dokumendina ka akadeemilise õiendita.

  (4) Diplomid jagunevad bakalaureuseõppe, magistriõppe, doktoriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe ning rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendavateks diplomiteks, mis erinevad värvuselt.
[RT I 2004, 67, 467 - jõust. 19.09.2004]

§ 3.   Akadeemiline õiend

  (1) Koos diplomiga antakse välja akadeemiline õiend.

  (2) Akadeemiline õiend annab informatsiooni õppekava, selle täitmise tulemuste, antud akadeemilise kraadi või muu kvalifikatsiooni ja Eesti kõrgharidussüsteemi kohta.

  (3) Akadeemiline õiend diplomita ei ole iseseisev kõrgharidust tõendav dokument.

§ 4.   Plankide jaotamine ja arvestus

  (1) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning nende jaotamist õppeasutustele korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 271 lõike 3 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

  (2) Diplomite ja akadeemiliste õiendite plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Rikutud diplomite ja akadeemiliste õiendite plangid annab õppeasutus iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle planke väljastavale asutusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab õppeasutus planke väljastavale asutusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamisest arvates.
[RT I, 11.09.2012, 1 - jõust. 14.09.2012]

2. peatükk DIPLOM 

§ 5.   Diplomi vorm

  (1) Diplom vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega plangile, kuhu on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK“, suure riigivapi kujutis, sõna „DIPLOM“, diplomi seeria ja number (edaspidi dokumendi number) ning õppeasutuse otsusel (v.a ühisdiplomi korral) õppeasutuse nimi ja õppeasutuse asutamise aasta.
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (2) Diplomi plankidel on ühtne numeratsioon, mis jaguneb seeriateks. Seeria on märgitud kahe tähega, millest esimene tähistab diplomi liiki ja teine diplomi väljaandnud õppeasutust või ühisõppekava korral välja andnud õppeasutusi. Tähtedele järgnev kuuekohaline number on diplomi järjekorranumber seerias.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (3) Diplomi liigid, plankide värvused ning tähised on järgmised:
  1) rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendav diplom – hallikassinine, tähis «E»;
  2) bakalaureuseõppe õppekava täitmist tõendav diplom – rohekaskollane, tähis «L»;
  3) magistriõppe õppekava täitmist tõendav diplom – hõbe; tähis «M»;
  4) bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe õppekava täitmist tõendav diplom – hõbe, tähis «M»;
  5) doktoriõppe õppekava täitmist tõendav diplom – kuld, tähis «O»;

  (31) Ühisdiplom vormistatakse lõikes 3 nimetatud vastava õppe lõpetamist tõendava diplomi plangil.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (4) Õppeasutuste tähised on järgmised:
  1) Tartu Ülikool – tähis «A»;
  2) Tallinna Tehnikaülikool – tähis «B»;
  3) Tallinna Ülikool – tähis «C»;
  4) Eesti Maaülikool – tähis «D»;
[RT I 2006, 5, 29 - jõust. 30.01.2006]
  5) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – tähis «E»;
[RT I 2006, 5, 29 - jõust. 30.01.2006]
  6) Eesti Kunstiakadeemia – tähis «K»;
  7) teised ülikoolid – tähis «M»;
  8) rakenduskõrgkoolid – tähis «L»;
  9) kõrgharidust andvad kutseõppeasutused – tähis «H»;
  10) ühisdiplomi väljaandvad õppeasutused – tähis «Y».
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 6.   Diplomi vormistamine

  (1) Diplom vormistatakse eesti keeles.

  (2) Diplomile kiitusega lisatakse ladina keeles märge «cum laude».

  (3) Diplomi statuudile vastava teksti, mis ei ole plangile trükitud, kannab diplomile õppeasutus, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus koostöölepingus kokku lepitud korras.

  (4) Õppeasutus kannab diplomile järgmised andmed:
  1) õppeasutuse nimi ja õppeasutuse otsusel ka tema asutamise aasta, kui need ei ole trükitud § 5 lõikes 1 kirjeldatud plangile, või ühisõppekava korral nende ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutuste nimed, kes ühisdiplomi välja annavad, ja õppeasutuste otsusel ka nende asutamise aastad;
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]
  2) diplomi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) kõrgharidustaseme õppe ja õppekava nimetus, tekst õppekava või ühisõppekava täitmise kohta;
  4) vastaval juhul – sõnad «cum laude», mis kirjutatakse sõna «DIPLOM» alla;
  5) vastaval juhul – antud akadeemilise kraadi nimetus ja selle ingliskeelne vaste vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelule. Magistrikraadi ja doktorikraadi nimetusele võib sulgudes lisada täidetud õppekava nimetuse või õppekavajärgse spetsialiseerumise nimetavas käändes;
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]
  6) diplomi väljaandmise koht;
  7) diplomi väljaandmise kuupäev.

  (5) Ühiselt läbiviidud õppe või ühisõppekava alusel välisriigi õppeasutuses läbiviidud õppe kohta kantakse diplomile vastav lause, kus märgitakse osalenud õppeasutuste nimed (originaalkeeles, vajaduse korral translitereerituna).
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 7.   Diplomi kinnitamine ja väljastamine

  (1) Diplom kinnitatakse õppeasutuse juhi ja tema määratud ametiisiku nimede ja allkirjadega ning õppeasutuse pitseriga, ühisdiplomi korral ühisdiplomi väljaandvate õppeasutuste juhtide ja nende määratud ametiisikute nimede ja allkirjadega ning õppeasutuste pitseritega. Diplomi väljaandmise alusdokumente säilitatakse alatiselt. Ühisdiplomi väljaandmise alusdokumente säilitab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Diplom antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

3. peatükk AKADEEMILINE ÕIEND 

§ 8.   Akadeemilise õiendi vorm

  (1) Eestikeelne akadeemiline õiend vormistatakse kahepoolsena A4-formaadis turvaelementidega plangile (lisa 2), mille esileheküljel on sõnad «EESTI VABARIIK» ning väikese riigivapi kujutis, sõnad «AKADEEMILINE ÕIEND», tähis «R» ja plangi number.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Ingliskeelne akadeemiline õiend vormistatakse kahepoolsena A4-formaadis turvaelementidega plangile (lisa 3), mille esileheküljel on sõnad «REPUBLIC OF ESTONIA» ning väikese riigivapi kujutis, sõnad «DIPLOMA SUPPLEMENT», tähis «DS» ja plangi number.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (3) Akadeemilise õiendi plangi värvus on lilla.

  (4) Kui akadeemilise õiendi tekst ei mahu ühele lehele, jätkatakse seda lisalehel. Lisalehe plangil on tähis «S» ja plangi number. Akadeemilise õiendi juurde kuuluvate lisalehtede plankide numbrid trükib õppeasutus akadeemilise õiendi esilehele.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 9.   Akadeemilise õiendi vormistamine

  (1) Akadeemiline õiend vormistatakse eesti ja inglise keeles, v.a «Ülikooliseaduse» § 31 lõikes 3 nimetatud juhul inglise keeles ainult isiku taotluse alusel. Akadeemilise õiendi ingliskeelne nimetus on Diploma Supplement. Õppeaine ja mooduli nimetuse ning lõputöö pealkirja võib lisada ka selles keeles (vajaduse korral translitereerituna), milles õpe toimus.

  (2) Õppeasutus kannab akadeemilisele õiendile teabe iga käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud punkti kohta vastavalt punktides toodud numeratsioonile käesoleva paragrahvi lõikest 3 tulenevate erisustega. Kui teavet ei esitata, antakse samas selgitus selle põhjuse kohta.

  (3) Õppeasutus kannab eestikeelsele akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 9 nimetatud haridus- ja teadusministri kinnitatud kõrgharidussüsteemi kirjelduse. Kui õppeasutus ei kanna akadeemilisele õiendile nimetatud andmeid, viitab ta Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehele, kus asub haridus- ja teadusministri kinnitatud kõrgharidussüsteemi kirjeldus.

  (4) Eestikeelsele akadeemilisele õiendile kannab õppeasutus järgmised andmed1:
  1) tekst «Akadeemiline õiend järgib Euroopa Komisjoni, Euroopa Nõukogu ja UNESCO/CEPES väljatöötatud vormi. Akadeemilise õiendi eesmärgiks on anda piisavat sõltumatut teavet rahvusvahelise «läbipaistvuse» ning kvalifikatsiooni õiglase akadeemilise ja erialase tunnustamise parandamiseks. See dokument kirjeldab kvalifikatsiooni tõestaval originaaldokumendil nimetatud isiku edukalt lõpetatud õpingute olemust, taset, konteksti, sisu ja staatust. Dokument ei sisalda väärtusotsustuste, samaväärsuse avalduste ega tunnustusega seotud ettepanekuid. Teave esitatakse iga punkti kohta. Juhul kui teavet ei esitata, antakse selgitus selle põhjuse kohta»;
  2) 1. Kvalifikatsiooni omandanud isik (1.1. Perekonnanimi, 1.2. Eesnimi, 1.3. Sünniaeg (päev/kuu/aasta), 1.4. Isikukood);
  3) 2. Kvalifikatsioon (2.1. Kvalifikatsiooni nimetus (originaalkeeles), 2.2. Õppekava nimetus (õppekava kood Eesti Hariduse Infosüsteemis ja registreerimise kuupäev, õppekavajärgne spetsialiseerumine (peaeriala, eriala(d) ja/või kõrvaleriala(d)), 2.3. Õppeasutuse nimi (originaalkeeles) ja tüüp (ühisdiplomi korral õppeasutuste nimed (originaalkeeles, vajaduse korral translitereerituna) ja tüüp), 2.4. Õpet korraldav asutus (juhul, kui erineb diplomi väljaandnud õppeasutusest), 2.5. Õppekeel(ed));
  4) 3. Kvalifikatsiooni tase (3.1. Tase (kõrgharidustaseme aste, Eesti ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase), 3.2. Õppekava nominaalkestus, 3.3. Õppe alustamise tingimused (juurdepääsuks vajalik kvalifikatsioon));
  5) 4. Õppekava sisu ja selle täitmise tulemused (4.1. Õppekoormus, 4.2. Õppekava täitmise tingimused (sh õppekava õpiväljundid), 4.3. Õppekava täitmise tulemused (õppeaine ja/või mooduli nimetus, lõputöö pealkiri, õppeasutuse otsusel õppeaine ja/või mooduli kood, maht ainepunktides (EAP), arvestamise kuupäev, hindamise tulemus, õppeasutuse otsusel õppejõu nimi, õppeainete maht kokku ainepunktides (EAP); varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 6); 4.4. Hindamissüsteem(id));
  6) 5. Kvalifikatsiooni omandanu õigused (5.1. Edasiõppimisvõimalused ja 5.2. Pääs tööturule (sh teave vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 8));
  7) 6. Lisainfo (6.1. Lisainfo (sh välishindamise tulemused; ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingu andmed jmt), 6.2. Täiendava info allikad);
  8) 7. Kinnitus (7.1. Kuupäev, 7.2. Allkirjad, 7.3. Nimed, 7.4. Ametikohad, 7.5. Õppeasutus(t)e pitser(id));
  9) 8. Eesti kõrgharidussüsteemi kirjeldus.

  (5) Ingliskeelsele akadeemilisele õiendile kannab õppeasutus järgmised andmed2:
  1) tekst «This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why»;
  2) 1. Information identifying the holder of the qualification (1.1. Family name, 1.2. Given name, 1.3. Date of birth (day/month/year), 1.4. Personal identification code);
  3) 2. Information identifying the qualification (2.1. Name of qualification and (if applicabletitle conferred (in original language), 2.2. Main field(s) of study for the qualification (õppekava nimetus, õppekava kood Eesti Hariduse Infosüsteemis ja registreerimise kuupäev, õppekavajärgne spetsialiseerumine (peaeriala, eriala(d) ja/või kõrvaleriala(d)), 2.3. Name and status of awarding institution (in original language) (ühisdiplomi korral õppeasutuste nimed (originaalkeeles, vajaduse korral translitereerituna) ja tüüp), 2.4. Name and status of institution (if different from 2.3.administering studies (in original language), 2.5. Language(s) of instruction);
  4) 3. Information on the level of the qualification (3.1. Level of qualification (kõrgharidustaseme aste, Eesti ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase); 3.2. Official length of programme; 3.3. Access requirement(s));
  5) 4. Information on the contents and results gained (4.1. Mode of study; 4.2. Programme requirements (sh õppekava õpiväljundid); 4.3. Programme details (e.g. modules or units studiedand the individual grades/marks/credits obtained (õppeaine ja/või mooduli nimetus, lõputöö pealkiri, õppeasutuse otsusel õppeaine ja/või mooduli kood, maht ainepunktides (ECTS credits), arvestamise kuupäev, hindamise tulemus, õppeasutuse otsusel õppejõu nimi, õppeainete maht kokku ainepunktides (ECTS credits); varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tulemused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 7); 4.4. Grading scheme(s));
  6) 5. Information on the function of the qualification (5.1. Access to further study, 5.2. Professional status (sh teave vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 8));
  7) 6. Additional information (6.1. Additional information (sh välishindamise tulemused; ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingu andmed jmt); 6.2. Further information sources);
  8) 7. Certification of the supplement (7.1. Date, 7.2. Signatures, 7.3. Names, 7.4. Capacity, 7.5. Official stamp or seal);
  9) 8. Information on the Higher Education System of Estonia (vastavalt haridus- ja teadusministri kinnitatud kirjeldusele).

  (6) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 5 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:
  1) formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel vastavalt õppeasutuse teabele, kus õpingud on läbitud: õppeaine ja/või mooduli nimetus (originaalkeeles, vajaduse korral translitereerituna, ja tõlgituna eesti keelde, kui originaalkeel ei ole eesti keel); kood; maht ainepunktides (EAP); õppeasutuse nimi (originaalkeeles, vajaduse korral translitereerituna või ametliku tõlke olemasolul inglise keeles); riigi nimi välisriigi õppeasutuse korral, arvestamise kuupäev, hindamise tulemus ja õppeasutuse otsusel õppejõu nimi;
  2) mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus, kood, maht ainepunktides (EAP), arvestamise kuupäev ja hindamise tulemus;
  3) punktis 2 nimetatud juhtudel tähistatakse õppeained/moodulid märkega «arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal».

  (7) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel kannab õppeasutus ingliskeelsele akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 5 punkti 5 alajaotuse punkti 4.3 järgmised andmed:
  1) formaalhariduses läbitud õpingute arvestamisel vastavalt õppeasutuse teabele, kus õpingud on läbitud: õppeaine ja/või mooduli nimetus (tõlgituna inglise keelde, kui originaalkeel ei ole inglise keel); kood; maht ainepunktides (ECTScredits); õppeasutuse nimi (originaalkeeles või ametliku tõlke olemasolul inglise keeles); riigi nimi välisriigi õppeasutuse korral, arvestamise kuupäev, hindamise tulemus ja õppeasutuse otsusel õppejõu nimi;
  2) mitteformaalsel või informaalsel teel läbitud õpingute ja töökogemuse arvestamisel õppekavajärgne õppeaine ja/või mooduli nimetus, kood, maht ainepunktides (ECTScredits), arvestamise kuupäev ja hindamise tulemus;
  3) punktis 2 nimetatud juhtudel tähistatakse õppeained/moodulid märkega «recognised on the basis of prior learning».

  (8) «Kutseseaduse» § 15 lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhul kannab õppeasutus akadeemilisele õiendile käesoleva paragrahvi lõike 4 punkti 6 ja lõike 5 punkti 6 alajaotuste kohaselt punktidesse 5.2 teabe diplomi omanikule antud kutse nimetuse ja Eesti kvalifikatsiooniraamistiku taseme kohta.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 10.   Akadeemilise õiendi kinnitamine ja väljastamine

  (1) Akadeemiline õiend kinnitatakse õppeasutuse juhi määratud kahe ametiisiku allkirja ja õppeasutuse pitseriga, ühisdiplomi korral ühisdiplomi väljaandvate õppeasutuste juhtide määratud ametiisikute allkirjadega ning õppeasutuste pitseritega.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Akadeemiline õiend antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

4. peatükk DUPLIKAAT 

§ 11.   Duplikaadi taotlemine

  (1) Diplomi või akadeemilise õiendi (edaspidi algdokument ) omanik saab taotleda diplomi või akadeemilise õiendi kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
  3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  4) algdokument on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]
  5) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Duplikaadi taotleja esitab taotluse algdokumendi väljaandnud õppeasutuse juhile, näidates ära taotluse põhjuse. Kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis esitab taotleja taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile. Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud juhtudel lisab duplikaadi taotleja taotlusele algdokumendi, välja arvatud algdokumendi hävimisel, kadumisel või varastamisel.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (3) Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.
[RT I 2004, 67, 467 - jõust. 19.09.2004]

§ 12.   Duplikaadi väljaandmine

  (1) Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ning duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi taotluse saamise päevast arvates. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga, ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutuse juhi käskkirjaga, ning juhul, kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (11) Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 5 toodud juhul algdokumenti kehtetuks ei tunnistata.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (2) [Kehtetu - RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (3) Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja, § 11 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul õppeasutus, kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I 2004, 67, 467 - jõust. 19.09.2004]

§ 13.   Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

  (1) Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
  1) duplikaadi taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid;
  2) puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta;
  3) ei esine § 11 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud duplikaadi väljaandmise alust.

  (2) Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse dokumendi välja andnud õppeasutuse juhi käskkirjaga, ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutuse juhi käskkirjaga, ning juhul, kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 14.   Duplikaadi vormistamine

  (1) Diplomi duplikaat vormistatakse diplomi plangil (lisa 1), mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna «DUPLIKAAT».

  (2) Akadeemilise õiendi duplikaat vormistatakse akadeemilise õiendi plangil (lisad 2 ja 3), mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus eestikeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLIKAAT» ja ingliskeelse duplikaadi puhul sõna «DUPLICATE».

  (21) Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi ning diplomi, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2005. a määrusele nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“ tõendab kõrgharidustasemel omandatud kvalifikatsiooni, duplikaat väljastatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras. Duplikaat vormistatakse A4-formaadis hallile turvaelementidega plangile (lisa 6), kuhu on trükitud sõnad „EESTI VABARIIK“, suure riigivapi kujutis, sõna „DIPLOM“, dokumendi number ja õppeasutuse nimi ning õppeasutuse otsusel ka tema asutamise aasta. Diplomi duplikaadi paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna „DUPLIKAAT“.
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (3) Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, algdokumendi number ja väljaandmise kuupäev ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Enne 20. augustit 1991. a endises NSV Liidus välja antud lõpudokumendi puhul kantakse algdokumendi tekst duplikaadile ühes originaalkeeles. Kui üks originaalkeeltest on eesti keel, kantakse duplikaadile algdokumendi tekst eesti keeles. Duplikaadile ei kanta algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid ega käesolevas paragrahvis nimetamata uusi andmeid.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 15.   Duplikaadi kinnitamine

  (1) Duplikaat kinnitatakse õppeasutuse juhi ja tema määratud ametiisiku allkirjaga ning juhul kui õppeasutus on lõpetatud ning tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri volitatud ametiisiku allkirjaga ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

  (2) Ühisdiplomi korral kinnitatakse duplikaat ühisdiplomi väljaandvate õppeasutuste juhtide ja nende määratud ametiisikute allkirjadega ning õppeasutuste pitseritega. Kui õppeasutus on lõpetatud, kinnitab duplikaadi lõpetatud õppeasutuse õigusjärglane või õigusjärglase puudumisel haridus- ja teadusminister.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 16.   Uue duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaadi omanik võib § 11 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud aluse esinemise korral taotleda uue duplikaadi väljaandmist.

  (2) Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I 2004, 67, 467 - jõust. 19.09.2004]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Üleminek

  (1) Paragrahvi 5 lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse diplomite suhtes, mida väljastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse alates 1. juunist 2002. a kantud kõrgharidustaseme õppe õppekavade täitmisel.

  (2) Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud kõrgharidustaseme õppekava täitnud isikutele väljastatavate diplomite suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 1998. a määrust nr 237 «Diplomi vormi ja statuudi kinnitamine».

  (3) Kutsekõrgharidusõppe, diplomiõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe ja doktoriõppe õppekava täitnud isikutele väljastatavate akadeemiliste õiendite ja hinnetelehtede suhtes kohaldatakse kuni 1. jaanuarini 2004. a Vabariigi Valitsuse 22. oktoobri 1998. a määrust nr 237 «Diplomi vormi ja statuudi kinnitamine».

  (4) Üheaastase õpetajakoolituse läbinud isikule antakse tunnistus, mis kehtib ainult koos kõrgharidust tõendava diplomiga. Tunnistusele tehakse vastav märge ja lisatakse diplomi number. Tunnistusele lisatakse akadeemiline õiend. Tunnistuse vormi kehtestab õppeasutus.

  (5) [Kehtetu - RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (51) Isikule, kellele on väljastatud haridust tõendav dokument mitte rohkem kui kaks aastat enne seda, kui Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava kehtinud korras positiivselt akrediteeriti, väljastatakse § 12 lõigetes 1 ja 3 ning § 15 lõikes 1 sätestatud korras isiku taotlusel riiklik kõrgharidust tõendav diplom käesoleva määruse lisas 6 kinnitatud plangil. Isikule väljastatavale diplomile kantakse § 14 lõikes 3 nimetatud andmed.
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (6) Käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 5 ja lõike 5 punktis 5 nimetatud õppeaine/lõputöö maht kantakse akadeemilisele õiendile alates 1. jaanuarist 2010. a Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP).
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Diplomi võib vormistada enne 1. jaanuari 2010. a kehtinud diplomi vormile kuni 31. detsembrini 2011. a.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.01.2010]

  (8) Käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 4 ja lõike 5 punktis 4 nimetatud andmed vastavuse kohta Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemele kantakse akadeemilisele õiendile alates 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (9) Käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 5 ja lõike 5 punktis 5 nimetatud andmed õppekava õpiväljundite kohta, mis on kirjeldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrusele nr 178 „Kõrgharidusstandard“, kantakse akadeemilisele õiendile alates 1. jaanuarist 2012. a.
[RT I, 28.05.2011, 6 - jõust. 31.05.2011]

  (10) Käesoleva määruse § 9 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse akadeemiliste õiendite suhtes, mida väljastatakse alates 1. jaanuarist 2012. a. Kuni 1. jaanuarini 2012. a väljastatavale akadeemilisele õiendile kantakse õppeasutuse kehtestatud korras kas § 9 lõigetes 6 ja 7 nimetatud andmed või isiku esitatud dokumentide alusel teave varasemate õpingute tulemuste ja töökogemuse kohta, mis õppeasutuse otsusel arvestatakse tema õppekava täitmise osaks (õpingute ja töökogemuse sisu, sh teises õppeasutuses sooritatud õppeained; ainepunktide kogumaht, mille ulatuses loetakse õppekava eelmiste õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetuks; arvestatud soorituste ajavahemik). Teises õppeasutuses sooritatud õppeained kantakse akadeemilisele õiendile vastavalt § 9 lõike 4 punktile 5 ja lõike 5 punktile 5.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

  (11) Käesoleva määruse § 9 lõikes 8 nimetatud andmed «Kutseseaduse» § 15 lõike 6 kohta kantakse akadeemilisele õiendile alates 1. jaanuarist 2011. a.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  1 Eestikeelsele akadeemilisele õiendile kantakse üksnes § 9 lõike 4 punktides allajoonitud tekst. Allajoonimata tekst on lisatud andmete sisu selgitava tekstina.
2 Ingliskeelsele akadeemilisele õiendile kantakse üksnes § 9 lõike 5 punktides allajoonitud tekst. Allajoonimata tekst on lisatud andmete sisu selgitava tekstina.
[RT I 2009, 64, 437 - jõust. 01.09.2010]

Lisa 1 Rakenduskõrgharidusõppe õppekava täitmist tõendava diplomi vorm

Lisa 1 Bakalaureuseõppe õppekava täitmist tõendava diplomi vorm

Lisa 1 Magistriõppe õppekava täitmist tõendava diplomi vorm

Lisa 1 Doktoriõppe õppekava täitmist tõendava diplomi vorm

Lisa 2 Akadeemilise õiendi vorm

Lisa 3 Ingliskeelse akadeemilise õiendi vorm

Lisa 4 [Kehtetu – RT I 2009, 64, 437 – jõust. 1.01.2010]

Lisa 5 [Kehtetu – RT I 2009, 64, 437 – jõust. 1.01.2010]

Lisa 6 Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse enne 1. juunit 2002. a kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi ja selle duplikaadi vorm

/otsingu_soovitused.json