Teksti suurus:

Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 11

Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm

Vastu võetud 22.07.2003 nr 202
RT I 2003, 55, 373
jõustumine 28.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2004RT I 2004, 67, 46719.09.2004
02.04.2009RT I 2009, 20, 13311.04.2009
06.09.2012RT I, 11.09.2012, 114.09.2012

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 27 ning «Tartu Ülikooli seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse, sh akadeemilise õiendi, ja duplikaatide vormistamise ja väljaandmise kord (statuut) ning residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse vorm.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud akadeemilise õiendi ja duplikaatide vormistamisel ja väljaandmisel kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2003. a määrust nr 76 «Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid», arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

§ 2.   Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

  (1) Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse isikule, kes on täitnud residentuuri programmi (edaspidi programm) täies ulatuses. Määruse lisas toodud vormi kohase tunnistuse väljaandmise õigus ja kohustus on Tartu Ülikoolil (edaspidi ülikool).

  (2) Tunnistus on eluaegne. Tunnistuse, samuti selle väljaandmise aluseks olnud alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud tingimustel ja korras. Tunnistuse ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud ülikool või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister.

  (3) Tunnistus kehtib residentuuri lõpetamist tõendava dokumendina ka akadeemilise õiendita.
[RT I 2004, 67, 467 - jõust. 19.09.2004]

§ 3.   Akadeemiline õiend

  (1) Tunnistuse osana antakse välja akadeemiline õiend.

  (2) Akadeemiline õiend annab informatsiooni residentuuri programmi, selle täitmise tulemuste ja antud kvalifikatsiooni kohta.

  (3) Akadeemiline õiend tunnistuseta ei ole iseseisev residentuuri lõpetamist tõendav dokument.

§ 4.   Plankide jaotamine ja registreerimine

  (1) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plankide tellimist ning ülikoolile edastamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 271 lõike 3 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi planke väljastav asutus).

  (2) Tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plangid kuuluvad dokumentide hulka, mille hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Rikutud tunnistuste ja akadeemiliste õiendite plangid annab ülikool iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle planke väljastavale asutusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab ülikool planke väljastavale asutusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamisest arvates.
[RT I, 11.09.2012, 1 - jõust. 14.09.2012]

2. peatükk TUNNISTUS 

§ 5.   Tunnistuse vorm

  (1) Tunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega ja taustmustriga plangile, kuhu on trükitud sõnad «EESTI VABARIIK», suure riigivapi kujutis, sõnad «residentuuri lõpetamist tõendav TUNNISTUS», tunnistuse seeria ja number ning õppeasutuse nimi ja tema asutamisaasta.

  (2) Tunnistuse plankidel on ühtne numeratsioon, mis koosneb seeriast ja kuuekohalisest numbrist. Seeria on märgitud kahe tähega, millest esimene on tunnistuse tähis «E» ja teine on ülikooli tähis «A». Tähtedele järgnev kuuekohaline number on tunnistuse järjekorranumber seerias.

  (3) Tunnistuse plangi värvus on roosa.

§ 6.   Tunnistuse vormistamine

  (1) Tunnistus vormistatakse eesti keeles.

  (2) Käesolevale määrusele vastava teksti, mis ei ole plangile trükitud, kannab tunnistusele ülikool.

  (3) Ülikool kannab tunnistusele järgmised andmed:
  1) tunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) programmi nimetus ja kood Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris, tekst programmi täitmise ja omandatud kvalifikatsiooni (eriala nimetus) kohta;
  3) tunnistuse väljaandmise koht;
  4) tunnistuse väljaandmise kuupäev.

§ 7.   Tunnistuse kinnitamine ja väljastamine

  (1) Tunnistus kinnitatakse ülikooli rektori ja rektori määratud ametiisiku allkirja ning ülikooli pitseriga. Tunnistuse väljaandmise alusdokumente säilitatakse alaliselt.

  (2) Tunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

§ 8.   Tunnistuse duplikaat

  Tunnistuse duplikaat vormistatakse tunnistuse plangil.

3. peatükk AKADEEMILINE ÕIEND 

§ 9.   Akadeemilise õiendi vormistamine

  (1) Akadeemiline õiend vormistatakse eesti keeles. Õppeaine nimetuse võib lisada ka selles keeles (vajadusel translitereerituna), milles õpe toimus.

  (2) Ülikool kannab akadeemilisele õiendile järgmised andmed:
  1) akadeemilise õiendi väljaandnud ülikooli nimi;
  2) akadeemilise õiendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) märge: «Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse nr … juurde»;
  4) märge: «Akadeemiline õiend on kehtiv koos residentuuri lõpetamist tõendava tunnistusega»;
  5) programmi kood ja nimetus Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registris;
  6) programmi üldjuhendaja ees- ja perekonnanimi;
  7) programmi täitmise tulemused (teoreetilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse läbiviinud baasasutuste loend, lõpueksam, lõpueksami sooritamise kuupäev ja tulemus);
  8) kasutatud hindamissüsteemi selgitus.

  (3) Arst-residendi poolt teises õppeasutuses või tervishoiuasutuses sooritatud teoreetilise ja praktilise koolituse tulemused, mida ülikool arvestab programmi täitmise osaks, kantakse akadeemilisele õiendile arst-residendi esitatud dokumentide alusel (õppeasutuse või tervishoiuasutuse nimi, kus sooritatud õppeained või praktika arvestatakse programmi osaks; teoreetilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse nimetus, maht, praktilise koolituse läbiviinud baasasutuste loend, lõpueksam, lõpueksami sooritamise kuupäev ja tulemus).

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Rakendussäte

  Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2001/2002. õppeaastast residentuuri vastuvõetud isikute suhtes.

Lisa Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json