Teksti suurus:

Reisijate nimekirja koostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2012, 13

Reisijate nimekirja koostamise kord1

Vastu võetud 17.12.2002 nr 404
RT I 2002, 107, 638
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.09.2012RT I, 11.09.2012, 314.09.2012

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 31 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Eesti riigilippu kandvate reisilaevade reisijate nimekirja koostamise korda.

  (2) Reisijate nimekirja ei pea koostama kohalikus rannasõidus ja Eesti sisevetel sõitval reisilaeval vastavalt «Meresõiduohutuse seaduse» § 31 lõikele 4.

§ 2.   Nimekirja kantavad andmed:

  Nimekirja kantakse järgmised andmed laeva ja reisijate kohta:
  1) laeva nimi;
  2) lipuriik;
  3) lähte- ja sihtsadam, väljumise ja saabumise aeg ning marsruut;
  4) reisija ees- ja perekonnanimi;
  5) sünniaeg;
  6) kodakondsus, kodakondsuseta isikul elukohariik;
  7) sugu;
  8) reisija või tema hooldaja soovil märkused reisija abituse kohta seoses reisija vanuse, puude või mõne muu põhjusega, samuti reisijaga kaasas oleva alla üheaastase lapse kohta.

§ 3.   Reisijate nimekirja kandmise kord

  (1) Reederi poolt määratud isik koostab reisijate nimekirja §-s 2 toodud andmete kohaselt enne laeva sadamast väljumist.

  (2) Eesti riigilippu kandva laeva reeder edastab Veeteede Ametile lõikes 1 nimetatud nimekirja koostaja ja reisijate registreerimise eest vastutava isiku andmed enne reisijate veo alustamist ning teavitab kohe Veeteede Ametit muudatustest nimekirja koostaja ja registreerimise eest vastutava isiku andmetes.

  (3) Nõuded nimekirja koostamisele:
  1) nimekiri peab olema hästi loetavas kirjas;
  2) reeder võib pidada nimekirja elektroonilises vormis;
  3) nimekirja kantud isikuandmed peavad olema kaitstud vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele».

§ 4.   Nimekirja säilitamine

  (1) Nimekirja üks koopia antakse laeva kaptenile enne laeva sadamast väljumist.

  (2) Nimekirja teist koopiat säilitatakse reederi juures kümme ööpäeva pärast laeva saabumist sihtsadamasse. Seejärel võib nimekirja hävitada, välja arvatud juhul, kui seda vajatakse laevaõnnetuse juurdluseks või kohtueelseks uurimiseks.

  (3) Laeva kapten ja reeder peavad laevaõnnetuse korral tagama nimekirja kiire kättesaadavuse päästetööde juhile, laevaõnnetuse juurdlust ning kohtueelset uurimist teostavatele ametiisikutele.

§ 5.   Määruse täitmise kontrollimine

  Veeteede Amet ning Politsei- ja Piirivalveamet kontrollivad reisijate nimekirja koostamise nõuete järgimist ning nimekirja olemasolu.
[RT I, 11.09.2012, 3 - jõust. 14.09.2012]

§ 6.   Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

  1 98/41/EÜ.

/otsingu_soovitused.json