Teksti suurus:

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.08.2020, 20

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus

Vastu võetud 08.09.2015 nr 2
RT I, 11.09.2015, 3
jõustumine 14.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2017RT I, 30.08.2017, 202.09.2017
27.02.2019RT I, 06.03.2019, 109.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
28.08.2019RT I, 06.09.2019, 109.09.2019
30.07.2020RT I, 05.08.2020, 1908.08.2020

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) tehnilise abi toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 78 lõike 1 punktis a nimetatud tegevusi, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) tegevus on otseselt seotud rakenduskava ja selles sätestatud toetuse eesmärkidega;
  2) tegevus on otseselt vajalik rakenduskava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks;
  3) tegevuse järele on põhjendatud vajadus.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktides a ja d sätestatud vormis.

§ 3.   Omafinantseeringu minimaalne määr

  Omafinantseeringu minimaalne määr puudub.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on kulud, mis vastavad järgmistele nõuetele:
  1) kulud on kooskõlas § 2 lõikes 1 sätestatud tingimustega;
  2) kulud vastavad toetuse taotlemiseks nõutavates dokumentides esitatud tegevustele ja eelarvetele;
  3) kulud on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõigete 2 ja 6, artikli 67 lõike 1 punktide a ja d, artikli 68 punkti b ning artikli 68a lõike 5 kohaselt;
[RT I, 05.08.2020, 19 - jõust. 08.08.2020]
  4) kulude tegemisel on järgitud riigihangete seaduses ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud tingimusi;
  5) kulud on tehtud sihtotstarbeliselt ja majanduslikult otstarbekalt ning kõige säästlikumal viisil.
[RT I, 05.08.2020, 19 - jõust. 08.08.2020]

  (2) Abikõlblikud on lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad järgmised otsesed personalikulud:
  1) tegevusi elluviiva töötaja, ametniku ja eksperdi tööjõukulud, sealhulgas palk, töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis vastavad asutusesisesele palgajuhendile ja töö tasustamise juhendile ning on kooskõlas asutusesisese palgataseme või töötasuga;
  2) ametist vabastamise, töölepingu lõpetamise ja muu seadusest tulenev hüvitis;
  3) seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1–2 nimetatud kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
  4) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

  (3) Abikõlblikud on lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad järgmised kaudsed kulud:
  1) kulud bürootarvetele;
  2) sidekulud, sealhulgas interneti-, telefoni- ja postikulu;
  3) kulud kontoritehnika, varustuse ja mööbli soetamisele, üürimisele, liisimisele, hooldusele või parandusele;
  4) kulud tarkvara ja riistvara rentimisele, liisimisele, hooldusele, parandusele ja soetamisele, kui vara soetusmaksumus ilma käibemaksuta on alla 2000 euro;
  5) transpordikulud, sealhulgas kulud mootorsõiduki kasutusrendile, mootorsõiduki kasutusrendi esimene sissemakse, kindlustuskulud ning kütuse- ja hoolduskulud;
  6) lõikes 2 nimetatud personalikulud, mis on seotud rakenduskava administreerimisega, milleks on raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö, haldustöötajate tegevus ning muu abistav töö;
  7) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
  8) tööruumide üürimise või rentimise kulud.

  (4) Abikõlblikud on lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavad tegelikult tehtud ja välja makstud kulud, sealhulgas:
  1) ametniku või töötaja lähetuskulud, sealhulgas päevaraha, majutus- ja sõidukulud ning välislähetuse reisikindlustuskulu;
  2) rakenduskava ettevalmistamise, juhtimise, rakendamise, seire, hindamise, teavitamise ja kontrollimisega seotud tõlkekulud;
  3) toetuse andmise ja kasutamisega seotud seminari, koolituse, teavitamisürituse ja konverentsi korraldamise kulud, sealhulgas toitlustamise ning ruumide ja esitlustehnika rentimise kulud;
  4) ametniku ametialase ja töötaja tööalase sise- ja välisriiklikul koolitusel, seminaril, teavitamisüritusel või konverentsil osalemise kulud;
  5) tarkvara ja riistvara soetamise kulud, mille soetusmaksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 2000 eurot;
  6) rakenduskava hindamise ja seire kulud;
  7) toetuse andmise ja kasutamisega seotud auditi- ja õigusabiteenuse ostmise kulud;
  8) rakenduskava rakendamisega seotud uuringu kulud;
  9) rakenduskava eesmärkide elluviimisega ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabe- ja reklaammaterjali soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise tehnika ning varustuse ostmise kulud;
  10) rakenduskava eesmärkide elluviimisega ning toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabe- ja reklaammaterjali väljaandmise ning reklaamkingituse soetamise kulud;
  11) toetuse andmist ja kasutamist tutvustava tele- ja raadiosaate ning filmi produtseerimise ja avaldamisega seotud kulud;
  12) toetuse andmist ja kasutamist tutvustava veebilehe loomise ja uuendamise kulud, sealhulgas toimetamise ja hooldamise kulud;
  13) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  14) programmiperioodi 2007–2013 lõpetamisega ja järgmise programmiperioodi ettevalmistamisega seotud kulud;
  15) muud toetuse andmise ja kasutamisega seotud kulud, mis vastavad lõikes 1 nimetatud nõuetele.

  (5) Abikõlblikud ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõigetes 1 ja 2 ning lõike 3 punktides a ja b nimetatud kulud ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud.
[RT I, 05.08.2020, 19 - jõust. 08.08.2020]

§ 5.   Kaudsete kulude hüvitamine

  (1) Toetatavate tegevuste elluviimise käigus tekkinud kaudsed abikõlblikud kulud hüvitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punktile d ja artikli 68 lõike 1 punktile b kindla määra alusel, mis on 15 protsenti abikõlblikest otsestest personalikuludest.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud kaudsete kulude hüvitamise korral kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita.

§ 6.   Toetuse taotleja ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võivad taotleda Maaeluministeerium (edaspidi ministeerium) ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi koos taotleja).
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse ministeeriumi struktuuriüksusele, mis on määratud täitma korraldusasutuse ülesandeid (edaspidi korraldusasutus), lisas 1 esitatud nõuetele vastavad taotlus, lähteülesande kirjeldus ja eelarve (edaspidi koos taotlus).

§ 7.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) Korraldusasutus teavitab taotlejaid taotluse esitamise tähtajast kirjalikult.

  (2) Korraldusasutus kontrollib taotluse nõuetekohasust.

  (3) Korraldusasutus võib taotluses esitatud kulude nõuetekohasuse ja taotluse eelarve põhjendatuse kontrollimiseks küsida taotlejalt lisateavet. Korraldusasutus määrab taotlejale teabe esitamiseks vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja. Kui taotleja lisateavet tähtpäevaks ei esita, on korraldusasutusel õigus loobuda taotluse menetlemisest nende tegevuste või kulude suhtes, mille kohta lisateavet ei esitatud.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, mille tõttu taotlus ei vasta nõuetele, esitab korraldusasutus taotlejale nõude puuduvate andmete või taotluse osade esitamiseks või esitatud andmetes või taotluse osades sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määrab korraldusasutus taotlejale vähemalt viie tööpäeva pikkuse tähtaja.

  (5) Taotlust ei hinnata kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 3 alusel.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb korraldusasutus kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 6 alusel.
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]

  (2) Kui osa taotluse eelarves esitatud kuludest ei vasta §-s 2 sätestatud nõuetele, rahuldatakse taotlus ainult abikõlblike kulude osas.

  (3) Kui taotleja ei ole § 7 lõike 4 kohaselt taotluses puudusi kõrvaldanud, teeb korraldusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Korraldusasutus teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja korraldusasutusele lisas 2 esitatud nõuetele vastava maksetaotluse ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud kulusid tõendavad dokumendid taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 05.08.2020, 19 - jõust. 08.08.2020]

  (11) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele maksetaotluse vähemalt kord kuus hiljemalt iga kuu 12. tööpäevaks, kui maksetaotluses esitatud abikõlblike kulude maksumus on üle 15 000 euro.
[RT I, 06.03.2019, 1 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

  (2) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele järgmiste § 4 lõikes 2 nimetatud abikõlblikke kulusid tõendavate dokumentide ärakirjad:
  1) ametniku või töötaja tööjõukulude esmakordsel makse taotlemisel ametniku teenistusse nimetamise käskkiri või töötajaga sõlmitud tööleping, töövõtulepingu alusel teenust osutava isiku puhul töövõtuleping, käsunduslepingu alusel teenust osutava isiku puhul käsundusleping, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;
[RT I, 06.03.2019, 1 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
  2) esmakordsel makse taotlemisel ametniku või töötaja ametijuhend, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud töö- või teenistusülesanded;
[RT I, 06.03.2019, 1 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]
  3) käskkiri või muu dokument ametijuhendi, ametniku teenistusse nimetamise käskkirja, töölepingu või käsunduslepingu muudatuse kohta;
  4) ametniku või töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha töötatud tööpäevad, töötasu ning makstud toetused ja hüvitised;
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]
  5) dokument ametnikule või töötajale lisatasu või preemia määramise kohta;
  6) käskkiri või muu dokument teenistus- või töösuhte lõpetamise kohta;
  7) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud – tööjõukulud”;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  8) tööajatabel, milles on toodud tegevuse elluviimisega seotud tööaeg tundides, kui ametnik või töötaja täidab samas asutuses lisaks toetatava tegevuse elluviimisele ka muid tööülesandeid.
[RT I, 30.08.2017, 2 - jõust. 02.09.2017]

  (21) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui töötaja või ametniku tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.
[RT I, 06.03.2019, 1 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

  (3) Toetuse saaja esitab korraldusasutuse nõudmisel või juhul, kui abikõlblik kulu on vähemalt 5000 eurot, lisaks lõikes 2 nimetatud dokumentide ärakirjadele järgmiste § 4 lõikes 4 nimetatud abikõlblikke kulusid tõendavate dokumentide ärakirjad:
  1) selle isiku väljastatud arve või muu kuludokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) vajaduse korral arve juures või arvel selgitus selle kohta, kuidas abikõlblik kulu on eristatud mitteabikõlblikust kulust;
  3) majandusarvestuse tarkvara SAP aruanne „Kassapõhised detailsed tehingud”;
[RT I, 06.09.2019, 1 - jõust. 09.09.2019]
  4) ametniku või töötaja lähetuskulusid tõendav dokument asutuses kehtestatud korra kohaselt;
  5) ametniku või töötaja koolituskulusid tõendav dokument asutuses kehtestatud korra kohaselt;
  6) lepingulise töö puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile leping ja tööde üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, trükise puhul näidis;
  7) ürituse puhul lisaks kuludokumendile ja selle alusel arve tasumist tõendavale dokumendile üritusest osavõtjate nimekiri ning ürituse päevakava;
  8) hankedokumendid, juhul kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist või kui neid ei ole varem korraldusasutusele esitatud, ja pakkumus(t)e edukaks tunnistamise otsuse;
  9) korraldusasutuse nõudmisel kuludega seotud muud dokumendid.

  (4) Korraldusasutus kontrollib toetuse saaja maksetaotlust, kuludokumentide nimekirja ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud kulusid tõendavaid dokumente.

  (5) Korraldusasutus teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 3 alusel 20 tööpäeva jooksul arvates lõigetes 1–3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

§ 10.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat ministeerium.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Lisa 1 Tehnilise abi toetuse taotlusele esitatavad nõuded
[RT I, 06.03.2019, 1 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

Lisa 2 Tehnilise abi toetuse maksetaotlusele esitatavad nõuded
[RT I, 05.08.2020, 19 - jõust. 08.08.2020]

/otsingu_soovitused.json