Teksti suurus:

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 11.09.2018, 4

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

Vastu võetud 10.09.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuste loetelu, tegevuses osalemiseks esitatavad nõuded ning tegevuses osalemiseks taotluse esitamise ja menetlemise kord.

§ 2.   Toidu ekspordi edendamise tegevused

  (1) Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi toidule ekspordi sihtturul uute ekspordivõimaluste leidmiseks. Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks viiakse ellu eelkõige järgmisi ekspordi edendamise tegevusi:
  1) ekspordi sihtturgu tutvustava seminari korraldamine;
  2) ekspordi sihtturul tegutseva ettevõtjaga uute ärikontaktide leidmiseks kohtumise korraldamine;
  3) ekspordi sihtturul ekspordipotentsiaaliga toote tutvustamine;
  4) ettevõtte külastuse korraldamine.

  (2) Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks ei anta vähese tähtsusega abi järgmiste tegevuste elluviimiseks:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9‒17), artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud tegevus;
  2) komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud tegevus;
  3) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1‒8), artikli 1 lõike 1 punktis d nimetatud tegevus.

§ 3.   Ekspordi edendamise tegevuste kava

  (1) Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab maaeluminister käskkirjaga ekspordi edendamise tegevuste kava, milles nähakse ette ekspordi edendamise tegevuse üldine kirjeldus, eesmärk, elluviimise tähtaeg ja koht.

  (2) Maaeluministeerium avalikustab ekspordi edendamise tegevuste kava oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 4.   Ekspordi edendamise tegevuse korraldaja

  (1) Maaeluministeerium valib ekspordi edendamise tegevuse korraldaja (edaspidi korraldaja) riigihangete seaduses sätestatud alustel ja korras ning sõlmib temaga §-s 3 nimetatud kavas ettenähtud ekspordi edendamise tegevuse korraldamiseks hankelepingu.

  (2) Hanke alusdokumentides võib korraldajale muu hulgas näha ette järgmisi nõudeid:
  1) tal on varasem kogemus vähemalt § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse elluviimisel;
  2) tal on ekspordi edendamise tegevuse elluviimiseks vajaliku pädevusega projektijuht;
  3) tal on ekspordi edendamise tegevuse elluviimiseks sõlmitud leping sihtturul tegutseva ning sealset ettevõtlus- ja majanduskeskkonda tundva vajaliku pädevusega konsultandiga (edaspidi konsultant).

§ 5.   Ekspordi edendamise tegevuses osaleja

  (1) Ekspordi edendamise tegevuses võib osaleda konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ettevõtja (edaspidi osaleja). Tegevusest võib osa võtta tema ise või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

  (2) Osaleja põhitegevusala peab olema toiduseaduse § 6 kohane toidu käitlemine.

  (3) Ekspordi edendamise tegevuses võib osaleda ettevõtja, kellel on ekspordipotentsiaaliga toode. Toode on ekspordipotentsiaaliga, kui konsultandi hinnangul on tootel sihtturul ekspordipotentsiaal ja ärikontaktide leidmine sihtturul on tõenäoline.

  (4) Osaleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud summas;
  2) tal ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või tema 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

§ 6.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuses osalemine on:
  1) põllumajandustoote esmatootmisega tegeleva ettevõtja puhul põllumajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 tähenduses (edaspidi põllumajanduslik vähese tähtsusega abi);
  2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegeleva ettevõtja puhul kalamajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 tähenduses (edaspidi kalamajanduslik vähese tähtsusega abi);
  3) muu toidu tootmise, töötlemise ja turustamisega tegeleva ettevõtja puhul üldine vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses (edaspidi üldine vähese tähtsusega abi).

  (2) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse lõikes 1 nimetatud määrustes sätestatud kumuleerimisreegleid.

  (3) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks arvestatud vähese tähtsusega abi toetusekvivalent ei tohi koos varem antud vähese tähtsusega abiga ületada abi ülemmäära järgmiselt:
  1) põllumajandusliku vähese tähtsusega abi puhul 15 000 eurot;
  2) kalamajandusliku vähese tähtsusega abi puhul 30 000 eurot;
  3) üldise vähese tähtsusega abi puhul 200 000 eurot.

  (4) Vähese tähtsusega abi ülemmäär arvestatakse osaleja jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta kohta.

  (5) Vähese tähtsusega abi saaja on osaleja ise või tema ettevõtjast liige.

  (6) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud lõikes 1 nimetatud määrustes sätestatu kohaselt.

§ 7.   Mitteabikõlblikud kulud

  Hankelepingu alusel ekspordi edendamise tegevuse korraldamiseks makstav tasu ei tohi hõlmata järgmisi kulusid:
  1) osaleja transpordikulu sihtriiki ja tagasi;
  2) osaleja transpordikulu sihtriigis, mis ei ole seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega;
  3) osaleja reisikindlustuskulu;
  4) osaleja majutuskulu;
  5) osaleja toitlustuskulu, välja arvatud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimise raames korraldatav sündmus.

§ 8.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Pärast korraldajaga hankelepingu sõlmimist avalikustab Maaeluministeerium oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub ettevõtjaid osalema ekspordi edendamise tegevuses. Teates avaldatakse tegevuse elluviimise sihtturg, eksporditav toode ja tootekategooria, kavandatavad tegevused ja nende elluviimise tähtaeg ning taotluse esitamise tähtaeg.

  (2) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks esitab osaleja selleks ettenähtud tähtajal Maaeluministeeriumile avalduse koos vajalike dokumentidega (edaspidi koos taotlus).

§ 9.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) osaleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) osaleja esindusõigust omava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) osaleja ettevõtte lühikirjeldus, mis sisaldab andmeid ettevõtte tegutsemisalal tegutsemise aja, tegevusala ja töötajate arvu kohta;
  4) osaleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta käive ja ekspordikäive juhul, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist;
  5) ekspordi edendamise tegevuste kavas nimetatud tegevuse nimetus koos tegevuse elluviimise orienteeriva ajaga;
  6) ekspordi edendamise tegevuses osalemise eesmärk, ekspordi edendamise tegevuses osaleja ootused ja kavandatava tulemuse kirjeldus;
  7) osaleja senise ekspordikogemuse lühikirjeldus;
  8) ekspordipotentsiaaliga toote kirjeldus osaleja hinnanguga selle ekspordipotentsiaalile;
  9) ekspordipotentsiaaliga toote keskmised tootmismahud majandusaasta kohta ja kavandatavad ekspordimahud;
  10) osaleja nägemus ekspordipotentsiaaliga toote turustusvõimalustest, sealhulgas eelistatud müügikanalitest sihtturul.

§ 10.   Osaleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Maaeluministeerium vaatab taotluse läbi ning kontrollib taotluse tähtaegset esitamist, taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, taotluses esitatud andmete õigsust ja osaleja vastavust tegevuses osalemise nõuetele.

  (2) Maaeluministeerium edastab korraldajale taotlused, mille puhul on kontrollitud nende nõuetele vastavust, välja arvatud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudele vastavust. Korraldaja edastab taotlused konsultandile hindamiseks ja tagab Maaeluministeeriumile konsultandi kirjaliku hinnangu saamise hankelepingus sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Konsultant hindab toote ekspordipotentsiaali ja ärikontaktide leidmise tõenäosust sihtturul ning moodustab hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse (edaspidi konsultandi paremusjärjestus). Hindamistulemused ja taotluste paremusjärjestus peavad kajastuma konsultandi kirjalikus hinnangus.

  (4) Toote ekspordipotentsiaali teeb Maaeluministeerium kindlaks konsultandi kirjaliku hinnangu alusel.

§ 11.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks ei ole piisavalt eelarvevahendeid, hindab Maaeluministeerium nõuetele vastavaid taotlusi ja moodustab hindamise tulemusel saadud hindepunktide alusel taotluste lõpliku paremusjärjestuse.

  (2) Taotluste lõplik paremusjärjestus moodustatakse konsultandi paremusjärjestuse ja lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni paremusjärjestuse alusel.

  (3) Taotluste hindamiseks ning lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni paremusjärjestuse ja taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks moodustab maaeluminister hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt neljast liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja erialaliitude esindajatest (edaspidi hindamiskomisjon).

  (4) Hindamiskomisjon hindab taotlusi ning moodustab liikmete antud hindepunktide alusel taotluste paremusjärjestuse (edaspidi hindamiskomisjoni paremusjärjestus) järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) osaleja ekspordikäive;
  2) osaleja ekspordikäibe osakaal kogukäibes;
  3) ekspordiks valmis toode ja osaleja nägemus toote turustusvõimalustest, sealhulgas eelistatud müügikanalitest sihtturul;
  4) osaleja senine ekspordikogemus;
  5) komisjoni hinnang osaleja toote ekspordipotentsiaalile, sealhulgas osaleja ekspordivõimekusele uuele turule sisenemisel;
  6) osaleja veebileht eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles.

  (5) Hindamismetoodika hindamiskomisjoni töö tegemiseks kehtestab maaeluminister käskkirjaga.

  (6) Taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamiseks antakse eraldi konsultandi paremusjärjestuses ja hindamiskomisjoni paremusjärjestuses viimasel kohal olevale taotlusele kaks punkti ja igale järgmisele kahe punkti võrra enam punkte. Taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamiseks liidab hindamiskomisjon mõlema paremusjärjestuse punktid.

  (7) Taotluste lõplikus paremusjärjestuses loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (8) Taotluste lõplikus paremusjärjestuses eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, millel on kõrgem konsultandi antud järjekoht.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa ekspordi edendamise tegevuste korraldamiseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab ekspordi edendamise tegevuste korraldamiseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste lõpliku paremusjärjestuse alusel eelarve piires parimad nõuetele vastavad taotlused.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 ning kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõikes 4 sätestatud alustel.

  (4) Maaeluministeerium teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 70 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 13.   Ekspordi edendamise tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Korraldaja esitab pärast tegevuse elluviimist Maaeluministeeriumile aruande, mis sisaldab järgmisi dokumente:
  1) elluviidud tegevuse programm;
  2) tegevuse elluviimise käigus kasutatud esitlusmaterjalid (elektrooniliselt);
  3) osalejate nimekiri (elektrooniliselt), mis sisaldab järgmisi andmeid: osaleja nimi, registrikood, e-posti aadress ja kontakttelefon;
  4) tegevusest osa võtnud isikute originaalallkirjadega registreerimisleht, mis sisaldab järgmisi andmeid: osaleja nimi, tegevusest osavõtnud isiku nimi ja allkiri;
  5) nimekiri sihtturul toimunud kohtumistest;
  6) kõikide osalejate täidetud tagasisidelehed.

  (2) Maaeluministeerium kontrollib esitatud aruande nõuetele vastavust ja koostab nõuetekohase aruande puhul ekspordi edendamise tegevuse vastuvõtuakti.

  (3) Hankelepingus ettenähtud tasu ei maksta enne, kui korraldaja on esitanud nõuetekohase aruande.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json