Teksti suurus:

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.10.2019, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toidu ekspordivõimaluste edendamine

Vastu võetud 10.09.2018 nr 54
RT I, 11.09.2018, 4
jõustumine 14.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.2019RT I, 04.10.2019, 101.01.2020

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuste loetelu, tegevuses osalemiseks esitatavad nõuded ning tegevuses osalemiseks taotluse esitamise ja menetlemise kord.

§ 2.   Toidu ekspordi edendamise tegevused

  (1) Määruse alusel antakse vähese tähtsusega abi toidule ekspordi sihtturul uute ekspordivõimaluste leidmiseks. Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks viiakse ellu eelkõige järgmisi ekspordi edendamise tegevusi:
  1) ekspordi sihtturgu tutvustava seminari korraldamine;
  2) ekspordi sihtturul tegutseva ettevõtjaga uute ärikontaktide leidmiseks kohtumise korraldamine;
  3) ekspordi sihtturul ekspordiks pakutava toote tutvustamine;
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  4) ettevõtte külastuse korraldamine.

  (2) Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks ei anta vähese tähtsusega abi järgmiste tegevuste elluviimiseks:
  1) komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9‒17), artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud tegevus;
  2) komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud tegevus;
  3) komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1‒8), artikli 1 lõike 1 punktis d nimetatud tegevus.

§ 3.   Ekspordi edendamise tegevuste kava

  (1) Arvestades riigieelarvest eraldatud rahalisi vahendeid, kehtestab maaeluminister käskkirjaga ekspordi edendamise tegevuste kava, milles nähakse ette ekspordi edendamise tegevuse üldine kirjeldus, eesmärk, elluviimise tähtaeg ja koht.

  (2) Maaeluministeerium avalikustab ekspordi edendamise tegevuste kava oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 4.   Ekspordi edendamise tegevuse korraldaja

  (1) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) valib ekspordi edendamise tegevuse korraldaja (edaspidi korraldaja) riigihangete seaduses sätestatud alustel ja korras ning sõlmib temaga §-s 3 nimetatud kavas ettenähtud ekspordi edendamise tegevuse korraldamiseks hankelepingu.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Hanke alusdokumentides võib korraldajale muu hulgas näha ette järgmisi nõudeid:
  1) tal on varasem kogemus vähemalt § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse elluviimisel;
  2) tal on ekspordi edendamise tegevuse elluviimiseks vajaliku pädevusega projektijuht;
  3) tal on ekspordi edendamise tegevuse elluviimiseks sõlmitud leping sihtturul tegutseva ning sealset ettevõtlus- ja majanduskeskkonda tundva vajaliku pädevusega konsultandiga (edaspidi konsultant).

§ 5.   Ekspordi edendamise tegevuses osaleja

  (1) Ekspordi edendamise tegevuses võib osaleda konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ettevõtja (edaspidi osaleja). Tegevusest võib osa võtta tema ise või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

  (2) Osaleja põhitegevusala peab olema toiduseaduse § 6 kohane toidu käitlemine.

  (3) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks peab osalejal olema toode, mis on toit toiduseaduse § 2 tähenduses ja mis on valmis müümiseks jae- või hulgikaubanduses (edaspidi ekspordiks pakutav toode). Osaleja peab olema valmis nimetatud toodet kohe eksportima või eksportimiseks tootma.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Osaleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud summas;
  2) tal ei ole riikliku maksu võlga, mis ületab 100 eurot, või tema 100 eurot ületava riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti.

§ 6.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Toidule uute ekspordivõimaluste leidmiseks korraldatud tegevuses osalemine on:
  1) põllumajandustoote esmatootmisega tegeleva ettevõtja puhul põllumajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 tähenduses (edaspidi põllumajanduslik vähese tähtsusega abi);
  2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegeleva ettevõtja puhul kalamajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 tähenduses (edaspidi kalamajanduslik vähese tähtsusega abi);
  3) muu toidu tootmise, töötlemise ja turustamisega tegeleva ettevõtja puhul üldine vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses (edaspidi üldine vähese tähtsusega abi).

  (2) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse lõikes 1 nimetatud määrustes sätestatud kumuleerimisreegleid.

  (3) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks arvestatud vähese tähtsusega abi toetusekvivalent ei tohi koos varem antud vähese tähtsusega abiga ületada abi ülemmäära järgmiselt:
  1) põllumajandusliku vähese tähtsusega abi puhul 20 000 eurot, kui maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ei ole sätestatud abi andmine komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõikes 3a sätestatud ulatuses;
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  2) kalamajandusliku vähese tähtsusega abi puhul 30 000 eurot;
  3) üldise vähese tähtsusega abi puhul 200 000 eurot.

  (4) Vähese tähtsusega abi ülemmäär arvestatakse osaleja jooksva majandusaasta ja sellele vahetult eelnenud kahe majandusaasta kohta.

  (5) Vähese tähtsusega abi saaja on osaleja ise või tema ettevõtjast liige.

  (6) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud lõikes 1 nimetatud määrustes sätestatu kohaselt.

§ 7.   Mitteabikõlblikud kulud

  Hankelepingu alusel ekspordi edendamise tegevuse korraldamiseks makstav tasu ei tohi hõlmata järgmisi kulusid:
  1) osaleja transpordikulu sihtriiki ja tagasi;
  2) osaleja transpordikulu sihtriigis, mis ei ole seotud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimisega;
  3) osaleja reisikindlustuskulu;
  4) osaleja majutuskulu;
  5) osaleja toitlustuskulu, välja arvatud § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimise raames korraldatav sündmus.

§ 8.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Pärast korraldajaga hankelepingu sõlmimist avalikustab PRIA oma veebilehel ja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate, milles kutsub ettevõtjaid osalema ekspordi edendamise tegevuses. Teates avaldatakse tegevuse elluviimise sihtturg, eksporditav toode ja tootekategooria, kavandatavad tegevused ja nende elluviimise tähtaeg ning taotluse esitamise tähtaeg.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks esitab osaleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le taotluse.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 9.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) osaleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) osaleja esindusõigust omava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) osaleja ettevõtte lühikirjeldus, mis sisaldab andmeid ettevõtte tegutsemisalal tegutsemise aja, tegevusala ja töötajate arvu kohta;
  4) osaleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta käive ja ekspordikäive juhul, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist;
  5) ekspordi edendamise tegevuste kavas nimetatud tegevuse nimetus koos tegevuse elluviimise orienteeriva ajaga;
  6) ekspordi edendamise tegevuses osalemise eesmärk, ekspordi edendamise tegevuses osaleja ootused ja kavandatava tulemuse kirjeldus;
  7) osaleja senise ekspordikogemuse lühikirjeldus;
  8) ekspordiks pakutava toote kirjeldus osaleja hinnanguga selle ekspordipotentsiaalile;
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  9) ekspordiks pakutava toote keskmised tootmismahud majandusaasta kohta ja kavandatavad ekspordimahud;
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  10) osaleja nägemus ekspordiks pakutava toote turustusvõimalustest, sealhulgas eelistatud müügikanalitest sihtturul.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 10.   Osaleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse läbi ning kontrollib taotluse tähtaegset esitamist, taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, taotluses esitatud andmete õigsust ja osaleja vastavust tegevuses osalemise nõuetele.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 11.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks ei ole piisavalt eelarvevahendeid, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi ja moodustab hindamise tulemusel saadud hindepunktide alusel taotluste lõpliku paremusjärjestuse.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Taotluste lõplik paremusjärjestus moodustatakse lõikes 21 nimetatud konsultandi paremusjärjestuse ja lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni paremusjärjestuse alusel.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (21) Konsultandi hinnangu, sealhulgas taotluste paremusjärjestuse saamiseks edastab PRIA korraldajale taotlused, mille puhul on kontrollitud nende nõuetele vastavust. Korraldaja edastab taotlused konsultandile hindamiseks ja tagab PRIA-le konsultandi kirjaliku hinnangu, sealhulgas taotluste paremusjärjestuse saamise hankelepingus sätestatud tähtaja jooksul. Konsultandi kirjalik hinnang peab sisaldama põhjendusi järgmistele hindamiskriteeriumidele vastamise või mittevastamise kohta:
  1) osaleja eksporditava toote turustusvõimalused sihtturul;
  2) osalejale ärikontaktide leidmise tõenäosus sihtturul.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Taotluste hindamiseks ning lõikes 4 nimetatud hindamiskomisjoni paremusjärjestuse ja taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku tegemiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, mis koosneb vähemalt neljast liikmest, sealhulgas Maaeluministeeriumi ja erialaliitude esindajatest (edaspidi hindamiskomisjon).
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (4) Hindamiskomisjon hindab taotlusi ning moodustab liikmete antud hindepunktide alusel taotluste paremusjärjestuse, võttes aluseks järgmised hindamiskriteeriumid ja nende eest antavad hindepunktid:
  1) osaleja nägemus ekspordiks pakutava toote turustusvõimalustest, sealhulgas eelistatud müügikanalitest sihtturul – minimaalselt 1 hindepunkt ja maksimaalselt 2 hindepunkti;
  2) osaleja senine ekspordikogemus – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 4 hindepunkti;
  3) osaleja toote ekspordipotentsiaal, sealhulgas osaleja ekspordivõimekus uuele turule sisenemisel – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 4 hindepunkti;
  4) osaleja veebileht eesti ja vähemalt ühes võõrkeeles – minimaalselt 0 hindepunkti ja maksimaalselt 2 hindepunkti;
  5) osaleja, kes on varem § 12 lõike 5 kohaselt kinnitanud ekspordi edendamise tegevuses osalemist, on põhjendamatult osalemisest loobunud – minimaalselt –1 hindepunkt ja maksimaalselt 0 hindepunkti.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (5) [Kehtetu - RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (6) Taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamiseks antakse eraldi konsultandi paremusjärjestuses ja hindamiskomisjoni paremusjärjestuses viimasel kohal olevale taotlusele kaks punkti ja igale järgmisele kahe punkti võrra enam punkte. Taotluste lõpliku paremusjärjestuse moodustamiseks liidab hindamiskomisjon mõlema paremusjärjestuse punktid.

  (7) Taotluste lõplikus paremusjärjestuses loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (8) Taotluste lõplikus paremusjärjestuses eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, millel on kõrgem konsultandi antud järjekoht.

§ 12.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa ekspordi edendamise tegevuste korraldamiseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab ekspordi edendamise tegevuste korraldamiseks ettenähtud eelarvevahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste lõpliku paremusjärjestuse alusel eelarve piires parimad nõuetele vastavad taotlused.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 ning kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõikes 4 sätestatud alustel.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast. PRIA kehtestab taotluse rahuldamise otsusele kõrvaltingimusena õiguse tunnistada otsus kehtetuks, kui §-s 8 nimetatud teates ettenähtud ekspordi edendamise tegevuses osalemist kinnitanud osalejate arv on oodatust väiksem, mistõttu kavandatud tegevuse eesmärgi täitmine ei ole saavutatav või majanduslikult otstarbekas ning seetõttu ei saavutata toetuse eesmärki.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist või teatab selles osalemisest loobumisest PRIA-le kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest. Kui osaleja selle tähtaja jooksul tegevuses osalemist ei kinnita ega teata selles osalemisest loobumisest, loetakse, et ta on tegevuses osalemisest loobunud ja oma taotluse tagasi võtnud.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (6) Taotluse rahuldamise otsus hakkab kehtima arvates ekspordi edendamise tegevuses osalemise kinnituse PRIA-le esitamisest.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (7) Osaleja ekspordi edendamise tegevuses osalemisest loobumise korral võib PRIA ettenähtud eelarvevahendite piires teha taotluste paremusjärjestuse alusel järgmisele osalejale, kelle taotlus on lõikes 2 nimetatud juhul jäetud rahuldamata, ettepaneku ekspordi edendamise tegevuses osalemiseks.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (8) Lõikes 7 nimetatud ettepaneku saanud osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist või teatab selles osalemisest loobumisest PRIA-le kirjalikult seitsme kalendripäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse kättetoimetamisest.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (9) Kui lõikes 8 nimetatud osaleja kinnitab ekspordi edendamise tegevuses osalemist, tunnistab PRIA tema taotluse rahuldamata jätmise otsuse kehtetuks ja teeb taotluse rahuldamise otsuse.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 13.   Ekspordi edendamise tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Korraldaja esitab pärast tegevuse elluviimist PRIA-le aruande, mis sisaldab järgmisi dokumente:
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]
  1) elluviidud tegevuse programm;
  2) tegevuse elluviimise käigus kasutatud esitlusmaterjalid (elektrooniliselt);
  3) osalejate nimekiri (elektrooniliselt), mis sisaldab järgmisi andmeid: osaleja nimi, registrikood, e-posti aadress ja kontakttelefon;
  4) tegevusest osa võtnud isikute originaalallkirjadega registreerimisleht, mis sisaldab järgmisi andmeid: osaleja nimi, tegevusest osavõtnud isiku nimi ja allkiri;
  5) nimekiri sihtturul toimunud kohtumistest;
  6) kõikide osalejate täidetud tagasisidelehed.

  (2) PRIA kontrollib aruandes esitatud elluviidud tegevuse nõuetele vastavust ja koostab nõuetekohase tegevuse puhul ekspordi edendamise tegevuse vastuvõtuakti.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Hankelepingus ettenähtud tasu ei maksta enne, kui PRIA on koostanud ekspordi edendamise tegevuse vastuvõtuakti.
[RT I, 04.10.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

/otsingu_soovitused.json